Бібліотека інституту біології південних морів ім. О. Ковалевського - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека інституту біології південних морів ім. О. Ковалевського

БІБЛІОТЕ́КА ІНСТИТУ́ТУ БІОЛО́ГІЇ ПІВДЕ́ННИХ МОРІ́В ім. О. Ковалевського НАНУ Засн. 1871 як б-ка Севастоп. біол. станції Новорос. т-ва природодослідників, від якої починає свою історію Біології південних морів інститут ім. О. Ковалевського НАНУ. Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ін-ту. Початок фонду поклали книги, придбані на пожертвування від орг-цій, т-в і приват. осіб, пізніше його поповнили приватні б-ки першого дир. Севастоп. бiол. станцiї акад. О. Ковалевського, засновника гiдробiологiї в Росiї акад. С. Зернова, д-ра бiол. н. П. Усачова, частково фонди б-к А. Бенiнга, В. Рилова, Т. Петiпи, В. Водяницького, книги iз резерв. фондiв б-к АН Росiї. Бібліотеч. фонд нараховує 151 тис. прим., зокрема 76 тис. прим. – іноз. вид., книг – 54 тис. прим., період. вид. – 88 тис. прим.; спец. видів – 6 тис. Зберігаються бл. 16 тис. прим. відбитків праць вітчизн. і зарубіж. авторів, систематизов. за галузями біології (1890–1940). Обмін. фонд – 1,6 тис. прим. У фондi б-ки представлена лiт-ра з питань гiдробiологiї, океанологiї, екологiї, ботанiки, мiкробiологiї, заг. бiологiї, зоологiї, паразитологiї, фiзiологiї, бiохiмiї вод. органiзмiв та iн. Цiнними є фонди журналiв i видань, серед них – «Вестник рыбопромышленности» (1886–1903); «Zoologische Jahrbücher» (1886–1977); «Известия Академии наук» (вiд 1894); «Journal of Experimental Zoology» (1904–74); матерiали експедицiй, повний комплект зб. «Экология моря», який видає Ін-т. Б-ка має доступ до мережі Інтернет. Входить до робочої групи з пiдготовки бiблiогр. iнформацiї для бази даних щомiсяч. міжнар. реферат. журналу «Aquatic science fishery abstracts». Б-ка – асоцiатив. чл. Європ. асоцiацiї б-к та iнформ. центрiв з морських i водних проблем. Зав. б-ки О. Акимова (від 1985).

Г. Ф. Гусєва

Стаття оновлена: 2003