Бібліотека Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського

БІБЛІОТЕ́КА ІНСТИТУ́ТУ МИСТЕЦТВОЗНА́ВСТВА, ФОЛЬКЛОРИ́СТИКИ ТА ЕТНОЛО́ГІЇ ім. М. Рильського НАНУ Засн. 1936 у Києві як б-ка Ін-ту укр. фольклору АН УРСР (нині Мистецтва, фольклористики та етнології інститут ім. М. Рильського НАНУ). Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ін-ту. Має статус наукової. Під час 2-ї світ. війни б-ку було вивезено в м. Уфа (Башкортостан). Бібліотеч. фонд налічує 98 тис. прим.: книг – 52 095 прим. (24 тис. прим. – іноз.), період. видань – 35 660 прим. (16 700 прим. – іноз.), спец. видів – 10 245 прим. Є абонемент, чит. зал. У фонді представлена літ-ра з етнографії, фольклору і фольклористики, образотвор. мист-ва, музикознавства, театрознавства, кінознавства, а також суміж. питань демографії, історії, культури, літ-ри і літературознавства. До складу фондів увійшла б-ка засл. діяча мистецтв УРСР М. Грінченка; колекції д-ра філол. н. Г. Сухобрус, д-рів мистецтвознавства О. Правдюка та М. Гордійчука, канд. істор. н. Я. Прилипка. Особливу цінність становлять книги «Описаніе Кіевопечерской Лавры» (К., 1826), «Труды этнографическо-статистической экспедиціи въ Западно-Русский край. Собр. П. П. Чубинскимъ» (С.-Петербургъ, 1872– 78), «Украинскій народный орнаментъ. Вышивки, ткани, писанки» О. Косачова (К., 1876), «Народы міра въ нравахъ и обычаяхъ» (С.-Петербургъ, 1885), «Кіевскій Владимірскій Соборъ заложенъ при Императорѣ Александрѣ ІІ въ 1862 году…» (К., 1896), «Музыкальный словарь» Г. Рімана (Москва; Ляйпциґ, 1901), «На крылахъ писень» Лесі Українки (К., 1904; з автографом); період. видання: «Журналъ изящных искусствъ» (1823–25), «Ежегодникъ Императорскихъ театровъ», «Историческій вѣстникъ» (обидва – 1881–1917), «Кіевская Старина» (1883–1906), «Этнографическое обозрѣніе» (1889–1916), «Етнографічний збірник» (1896– 1929), «Матеріяли до українсько-руської етнольогії» (1899– 1929). У фонді зберігається повний комплект ж. «Народна творчість та етнографія» (від 1925) та серія видань «Українська народна творчість» (від 1961), які видає Ін-т. Довідк.-бібліогр. апарат складається з традиц. каталогів та картотек. Обмін. фонд видань нараховує 5900 прим. Зав. б-ки О. Роєнко (від 1994).

Г. С. Щербій

Стаття оновлена: 2003