Бібліотека Інституту неврології, психіатрії та наркології - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Інституту неврології, психіатрії та наркології

БІБЛІОТЕ́КА ІНСТИТУ́ТУ НЕВРОЛО́ГІЇ, ПСИХІАТРІ́Ї ТА НАРКОЛО́ГІЇ АМНУ Засн. 1926 у Харкові як наук.-мед. б-ка Укр. ін-ту клін. психіатрії та соц. психогігієни (нині Неврології, психіатрії та наркології інститут АМНУ). Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ін-ту. Є чит. зал, абонемент, міжбібліотеч. абонемент. Бібліотеч. фонд становить 40 285 прим., зокрема книг – 24 763 прим., 15 522 – період. вид., дис., автореф. дис., наук.-метод., інформ. бібліогр. літ-ри за профілем Ін-ту. У фондах зберігаються період. видання: «Архивъ психіатріи, нейрологіи и судебной психопатологіи» (1883–99), «Вопросы нервнопсихической медицины» (1896–1905), «Неврологическій вѣстникъ» (1897– 1905), «Обозрѣніе психіатріи, неврологіи и экспериментальной психологіи» (1897–1914), «Журнал невропатологии и психиатрии им. С. С. Корсакова» (1901–16, 1925–35), «Вопросы психіатріи и неврологіи» (1912– 14). Серед цінних видань – «Курсъ нервныхъ болѣзней» Л. Даркшевича (Казань, 1907, т. 2), «Основы теоретической и клинической психіатріи» І. Сікорського (К., 1910). Довідк.-бібліогр. апарат містить каталоги (абетк., системат., предмет., абетк. статей) та картотеки (періодики, комплектування, автореф., наук. праць співроб. Ін-ту). Б-ка проводить книжк. виставки і перегляди літ-ри. Значний внесок у розвиток б-ки зробив зав. б-ки В. Марков (1952– 70). Від 1970 зав. б-ки – З. Маркова.

Л. І. Дяченко

Стаття оновлена: 2003