Бібліотека Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету ім. І. Огієнка - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету ім. І. Огієнка

БІБЛІОТЕ́КА КАМ’ЯНЕ́ЦЬ-ПОДІ́ЛЬСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО ПЕДАГОГІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ім. І. Огієнка Засн. 1918 у Кам’янці-Подільському як б-ка Держ. укр. ун-ту (нині Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет ім. І. Огієнка). Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ун-ту. 1919–20 у б-ці працювали С. Сірополко, Л. Биковський, М. Ясинський, Ю. Іванов-Меженко. У структурі б-ки 3 відділи: бібліотеч. обслуговування читачів, каталогізації та наук. обробки літ-ри, довідк.-бібліогр. Бібліотеч. фонд багатогалуз., заг. кількість 820 тис. прим. укр., рос., англ., нім., франц., іспан. мовами, зокрема 420 тис. книг, період. вид., автореф. дис. (від 1950), нотні видання (від 1950), 2 тис. іноз. вид. та ін.; комплектується літ-рою з математики, фізики, історії, філософії, психології, біології, педагогіки, інформатики, муз. виховання та ін. У фонді рідкіс. видань зберігається «Архивъ князя Воронцова» (у 15-и т., Москва, 1871–82), «Русско-Японская война 1904–05 гг.: Работа военно-истор. комиссии...» (у 9-и т., С.-Петербургъ, 1910) та ін. Серед цінних вид. – «Акты, собранные в библиотеках и архивах российской империи археологической экспедицией Императорской академии наук. 1294– 1598» (С.-Петербургъ, 1836, т. 1), «Памятники, изданные временной комиссией для разбора древних актов» (К., 1846, т. 2), «Быт подолян» К. Шейковського (К., 1860, т. 1, вып. 2), «Заметки о малорусском наречии» О. Потебні (Воронеж, 1871), «Городъ Каменецъ-Подольскій. Историческое описаніе» Є. Сечинського (К., 1895). Довідк.-бібліогр. апарат складається з каталогів (абетк., системат. з абетк.-предмет. покажчиком, абетк. іноз. літ-ри) і картотек (системат. газетно-журн. статей, краєзнавчої, худож. творів, наук. праць викл. Ун-ту, «Персоналії»). Разом з кафедрами б-ка проводить наук.-практ. конф., зокрема «Наукова і просвітницька діяльність І. І. Огієнка: До 120-річчя від дня народження», «Дмитро Дорошенко – історик та громадський діяч» (обидві – 2002). Б-ка організовує книжк. виставки, перегляди літ-ри. Дир. В. Лозовий (від 2000).

В. М. Бунда

Стаття оновлена: 2003