Бібліотека Київського національного економічного університету - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Київського національного економічного університету

БІБЛІОТЕ́КА КИ́ЇВСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО ЕКОНОМІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Засн. 1906 проф. історії Ун-ту св. Володимира у Києві М. Довнар-Запольським як б-ка Вищих комерц. жін. курсів. Від 1908 – б-ка Київ. комерц. ін-ту (нині Київський національний економічний університет). Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ун-ту. Має статус наукової. 1918 фонд нараховував 58 тис. книг, з них 4,8 тис. підручників. Б-ка поповнювалась літ-рою за рахунок коштів, що надходили від студентів за право користування навч. і наук. літ-рою. В роки окупації б-ка, що налічувала 250 тис. книжок, згоріла. 1944 вона складалась із 3170 книжок і брошур. Фонд поповнювався за рахунок централіз. придбання літ-ри, газет і спеціалізов. журналів, букініст. видань, надходження книжок з ін. екон. ВНЗів, а також завдяки зусиллям викладачів і студентів. 1945 бібліотеч. фонд становив бл. 18 тис. од. зберігання. У 70-і рр. до послуг студентів і викладачів – 2 чит. зали на 300 місць, зал періодики. Фонд б-ки становив 500 тис. прим. Нині у структурі б-ки: відділи – довідк.-бібліогр., інформ.-бібліотеч. технологій, комплектування, методич., наук. обробки та каталогізації, наук.-тех. інформації; 7 абонементів і 8 чит. залів на 520 місць. Фонд універс. за складом: сусп.-політ. літ-ра; природознавство, математика, медицина, техніка, с. госп-во, мист-во, спорт, літературознавство, географія, мовознавство, художня літ-ра; містить понад 900 тис. вітчизн. та зарубіж. видань, 431 тис. прим. навч. літ-ри. Щорічно поповнюється понад 100 тис. прим. (5 тис. назв) та понад 290 назвами період. видань, з них укр. – 196, рос. – 83, іноз. – 10. Фонд іноз. видань складається з навч., наук., худож. літ-ри та періодики нім., франц., англ., іспан., польс. та ін. мовами. У комплектуванні фонду надають допомогу посольства зарубіж. країн. У б-ці бл. 2000 рідкіс. видань, 400 з них – кін. 19 – поч. 20 ст., зокрема «Южнорусскія лѣтописи» (т. 1, К., 1856), «Сравнительная статистика Россіи и Западное-вропейскихъ государствъ» Ю. Янссона (С.-Петербургъ, 1877), «Національная система политической экономіи» Ф. Ліста (перекл. з нім., С.-Петербургъ, 1891), «Государственное хозяйство Великаго княжества Литовскаго при Ягеллонахъ» М. Довнар-Запольського (т. 1, К., 1901). Поряд із традиц. каталогами і картотеками 1998 створ. бази даних електрон. каталогу (понад 55 тис. бібліогр. описів книг, статей з періодики, праць викл. та ін.). У базу даних книг занесено інформацію про всі наявні в б-ці видання від 1992. Користуватись електрон. каталогом можна в інформ. мережі Ун-ту – у комп’ютер. класах, на кафедрах, у б-ці. Б-ка організовує читац. конференції, виставки нової літ-ри, зустрічі з письменниками, діячами культури, вченими тощо. Дир. б-ки Т. Куриленко (від 2002).

В. І. Киричук

Стаття оновлена: 2003