Бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв

БІБЛІОТЕ́КА КИ́ЇВСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ КУЛЬТУ́РИ І МИСТЕ́ЦТВ Засн. 1956 як б-ка Ін-ту підвищення кваліфікації керів. складу працівників культури УРСР (нині Київський національний університет культури і мистецтв). Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ун-ту. Має статус наукової. У структурі б-ки: відділи – комплектування та обробки літ-ри, обслуговування читачів, книгозберігання, довідк.-бібліогр., наук. інформації, автоматизації та комп’ютеризації бібліотечно-бібліогр. процесів, сектори вибіркового розповсюдження інформації та метод. роботи. Заг. фонд багатогалуз., становить 400 тис. прим.: 20 тис. томів з історії й теорії мист-ва, 35 тис. прим. нот. видань, а також підручники, посібники, монографії, збірники наук. праць, автореф. дис., дис., інформ. та період. видання. Зберігаються ілюстр. альбоми видатних художників, видання з історії театру, партитури опер і балетів, хор. творів, літ-ра з питань історії й теорії педагогіки. Серед раритетів – «Сборникъ постановленій по Министерству народнаго просвѣщенія. Царствованіе Императора Александра І (1802– 1825)» (С.-Петербургъ, 1864), «Сборникъ переводовъ по педагогикѣ, дидактикѣ и методикѣ» (т. 1, С.-Петербургъ, 1872), партитура опери «Чародѣйка» П. Чайковського (Москва, 1887), «Энциклопедическій словарь» Ф. Брокгауза та І. Ефрона (у 86-и т., С.-Петербургъ, 1890– 1902), «Русконародна музыкальна гармонія» П. Бажанського (Л., 1900), «История оперы» Г. Кречмара (Ленинград, 1925), комплект ж. «Красный библиотекарь» (1924–41). Окрім традиційних, укладаються електронні каталоги книг та період. видань. Сучасну концепцію розвитку б-ки визначають застосування новітніх інформ. та бібліотеч. технологій, використання інформації з мережі Інтернет, компакт-дисків. Співроб. б-ки готують інформ.-аналіт. щоденні випуски «Дайджест з питань освіти, культури, мистецтва, політики», бібліогр. покажчики «Нові надходження з питань освіти, культури, мистецтва», «Періодичні видання, які отримують структурні підрозділи університету». Б-ка – метод. центр для б-к уч-щ культури України, проводить стажування їх працівників. Б-ка також виконує роль навч.-метод. бази для підготовки спеціалістів документно-інформ. комунікацій, де студенти проходять вироб. практику та відвідують заняття з питань пошукових серверів Інтернету, документац. забезпечення управління. Вагомий внесок у розвиток б-ки зробили її дир. К. Селіверстова (1978– 80), К. Головкіна (1980–97), від 2001 – Н. Осадча.

Т. Р. Шаповалова

Стаття оновлена: 2003