Бібліотека Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка

БІБЛІОТЕ́КА КІРОВОГРА́ДСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО ПЕДАГОГІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ім. В. Винниченка Засн. 1930 як б-ка Кіровогр. пед. ін-ту (нині Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка). У структурі б-ки 5 чит. залів, 2 абонементи, 3 відділи (інформ.-бібліотеч., комплектування та наук. обробки літ-ри). Бібліотеч. фонд універсал., заг. кількість – 800 тис. прим. укр., рос., англ. та ін. мовами, зокрема 580 тис. книг, 60100 період., 40150 іноз. вид., автореф. дис. (від 1970), дис. (від 1994), колекція праць викладачів Ун-ту, нотні (від 1971), образотворчі видання (від 1953); комплектується літ-рою з історії, філології, соціології, філософії, біології, інформатики, образотвор. мист-ва, фізики, муз. та труд. виховання, географії тощо. У фонді зберігається бл. 5 тис. прим. рідкіс. та цінних видань (від 1835), серед них – «Картины изъ исторіи римскихъ нравовъ» Л. Фрідлендера (С.-Петербургъ, 1873), «Отношеніе анатоміи къ физическому воспитанію и главныя задачи физическаго образованія въ школѣ» П. Лесгафта (2-е изд., Москва, 1888), «Очеркъ исторіи воспитанія и обученія съ древнѣйшихъ до наших временъ» Л. Модзалевського (С.-Петербургъ, 1892), «О педагогикѣ» І. Канта (перекл. з нім.; Москва, 1896), «Исторія человѣчества. Всемірная исторія» (в 9-и т.; перекл. з нім., С.-Петербургъ, 1896–1903), прижиттєві видання рос. письменників. Працює кімната літ-ри укр. діаспори, у якій зберігаються видання УВАН (США), Ін-ту укр. студій (Канада), Канад. т-ва приятелів України, книги, подаровані Яром Славутичем, М. Плав’юком, родиною Стецьків. Є обмін. фонд. Довідк.-бібліогр. апарат складається з каталогів (абетк., системат., рідкіс., період. видань, дис. праць викл. Ун-ту) та 9-ти картотек. Б-ка здійснює книжк. обмін з б-ками РФ, Польщі, США, Канади, Великої Британії, Німеччини; видає інформ. та темат. покажчики, зокрема щомісяч. «Бюлетень нових надходжень» (від 1970), «Бюлетень періодичних видань» (двічі на рік, від 2000), щоріч. «Бюлетень з проблем вищої школи» (від 1998). Б-ка проводить книжк. темат. перегляди літ-ри, чит. конф. Б-ка – обл. метод. центр б-к ВНЗів, чл. Укр. бібліотеч. асоціації та Асоц. б-к України. Дир. б-ки Л. Афанасьєва (від 1997).

Н. М. Мілова

Стаття оновлена: 2003