Аграрне питання — Енциклопедія Сучасної України

Аграрне питання

АГРА́РНЕ ПИТА́ННЯ – категорія, яка охоплює соціально-економічну і політичну суть, цільову спрямованість, завдання, мету й механізми вирішення проблем сільського господарства, всього агропромислового виробництва, аграрних відносин у цілому. Кожна країна вирішує А. п. з урахуванням влас. досвіду, особливостей і потреб кожного істор. періоду, реал. можливостей їх забезпечення тощо. При цьому осн. чинниками є: вибір і опрацювання на кожному конкрет. етапі заг. і частк. способів вирішення А. п.; підпорядкованість вирішення А. п. найближчим і більш віддаленим завданням та потребам держави; вимоги сусп-ва щодо А. п., можливість їх задоволення; вирішення А. п. в єдності великомасштаб. і вужчих проблем, поєднання аграр. інтересів держави і сільс. товаровиробників; вирішення проблем макро- і мікроекономіки; врахування місця й ролі соц. відносин в агропром. вироб-ві; його наук.-технол., екол., кадр., інформ. забезпечення; наявність чи відсутність експлуатації праці в с. госп-ві. Зміст А. п. у сучасній Україні: здійснення аграр. реформи, передусім вирішення в єдності проблеми земел. і майн. відносин власності; реформування діючих с.-г. підпр-в у прогресивніші організац.-правові структури підприємниц. типу; орг-ція розвитку с. госп-ва на засадах ринк. відносин, підприємництва, конкуренції, створення паритет. умов для підпр-в усіх форм власності і вироб-ва; узгодженість функціонування великих, серед. та дріб. підпр-в. Стратег. завданням у справі вирішення А. п. є створення реал. передумов для утвердження в с. госп-ві та всьому агропродовол. секторі економіки приват. власності й поєднання її, за бажанням селян, з колект. формами орг-ції вироб-ва. Винятково важливим для сучас. с. госп-ва України є формування макроекон. відносин, оптимізація соц. розвитку села. А. п. має вирішуватися на держ. і регіон. рівнях та безпосередньо на підпр-вах з урахуванням чинної законодавчої бази та реал. умов і можливостей. З істор. причин досвід України щодо самост. кваліфік. вирішення А. п. поки що недостатній.

Літ.: Кондратюк О. К. Аграрне питання в програмах та діяльності українських політичних партій Західної України 1919–1939 рр. Л., 1997; Питання аграрної історії України та Росії: Мат. 2-х наук. читань, присвяч. пам’яті Д. П. Пойди. Дн., 1997; Сусоров С. В. Аграрне питання в Україні: причини, прояви, шляхи розв’язання (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Хн., 1997.

В. В. Юрчишин

Статтю оновлено: 2001

Покликання на статтю
В. В. Юрчишин . Аграрне питання // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=42564 (дата звернення: 17.04.2021)