Аграрний університет національний (НАУ) — Енциклопедія Сучасної України

Аграрний університет національний (НАУ)

АГРА́РНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т Національний (НАУ) – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців для агропромислового комплексу. Історія НАУ починається від 1898, з часу функціонування с.-г. відділ. Київ. політех. ін-ту (КПІ). Першим деканом відділ. був проф. М. Чирвинський. 1918 на базі відділ. створено с.-г. ф-т, який очолювали декани М. Кащенко, І. Щоголев, а 1920 – вет. ф-т, деканом якого був А. Скороходько. 1921 на базі вет. ф-ту створ. Київ. вет.-зоотех. ін-т, першим ректором якого був Ф. Омельченко. 1922 на базі агроном. ф-ту КПІ створ. Київ. с.-г. ін-т (перший ректор – В. Бобров). 1930 на базі лісоінж. ф-ту Київ. с.-г. ін-ту та ліс. ф-ту Харків. с.-г. ін-ту створ. Укр. Київ. лісогосп. ін-т, який очолив В. Кулібаба. 1954 Київ. с.-г. і Київ. лісогосп. ін-ти об’єднані в Укр. с.-г. академію, до складу якої 1957 увійшов Київ. вет. ін-т. Академію в різні роки очолювали В. Пересипкін, П. Пшеничний, П. Власюк та Д. Мельничук (від 1984). 1992 її перейм. в Укр. держ. аграр. ун-т, а 1994 надано статус нац. самовряд. держ. ВНЗ. Нині в НАУ діє 13 ф-тів: агроном., агрохім. і ґрунтознавства, захисту рослин, плодоовочевий, зооінж., вет. медицини, лісогосп., механізації с. госп-ва, електрифікації та автоматизації с. госп-ва, екон., аграр. менеджменту, педагогіки, підвищення кваліфікації наук.-пед. кадрів, що готують спеціалістів із 23 спеціальностей та понад 40 спеціалізацій. До складу НАУ входять 6 ВНЗ 1–3 рівнів акредитації: 2 ін-ти, 3 коледжі, 1 технікум; 2 навч.-дослідні госп-ва; 2 дослідні станції; навч.-вироб. комбінат. Структур. підрозділами ун-ту є також 18 проблем. і 2 галузеві навч.-дослідні лаб., філії каф. у НДІ та на вироб-ві, б-ка, інформ.-навч. центр, ботан. сад тощо. На 106 каф. працює бл. 1116 викл. Із них 181 д-р та 615 канд. наук, зокрема 14 акад. і 10 чл.-кор. НАНУ та УААН, 10 засл. діячів н. і т., 16 лауреатів Держ. премії України. У НАУ на денній формі навч. понад 7 тис. студ., на заоч. – бл. 4 тис. Діють аспірантура та докторантура за 63 спеціальностями з шести галузей науки. Від 1948 у НАУ навч. іноз. студенти. Підготовлено бл. 3 тис. спеціалістів із 84 країн Азії, Африки та Лат. Америки. Нині НАУ співпрацює із 43 ун-тами світу, проводить двосторонній обмін студентами, спеціалістами та викл.; має тісні контакти з ун-тами шт. Айова, Луїзіана, Індіана (США), ім. Гумбольта (Берлін) і Дрезден. тех. ін-том (Німеччина) та навч. закладами, навч.-наук. центрами Великої Британії, Китаю, Болгарії, Польщі, Угорщини, Чехії, Словаччини. НАУ має 14 навч. корпусів, 13 гуртожитків, спорт. зал, стадіон, студ. профілакторій, спорт.-оздоров. табір та пансіонат «Академічний» побл. Одеси на березі Чорного м. Є музей історії НАУ, діють нар. самодіял. ансамбль «Колос» та нар. духов. оркестр тощо. Н.-д. робота в ун-ті проводиться з 150 наук. напрямків, зокрема з насінництва, проблем створення високопродукт. і стійких до захворювань сортів рослин та порід тварин, біотехнології, засобів захисту рослин і тварин, фізіол.-біохім. механізмів підвищення їх продуктивності; механізації і автоматизації технол. процесів для різних профілів с.-г. вироб-ва, а також для багатопрофіл. великих і фермер. госп-в; охорони довкілля, якості і безпеки с.-г., ліс., риб. та харч. продукції; економіки, маркетингу, менеджменту; раціоналізації соц. розвитку сільс. місцевості. У попередні роки в ун-ті видавалися «Сборник студенческих научно-исследовательских работ» (1955–64), «Научные труды УСХА» (1956– 80), «Наукові записки» (кафедри сусп. наук; 1957–58), «Наукові праці аспірантів» (1958– 61), «Наукові праці УСГА» (по ф-тах; 1960–80), «Сборник научных трудов УСХА» (1981–93). Нині НАУ видає зб. наук. праць «Механізація сільськогосподарського виробництва» (від 1996), «Науковий вісник НАУ» (від 1997), «Аграрна наука і освіта» (від 2000).

Статтю оновлено: 2001
Цитувати статтю
Д. О. Мельничук . Аграрний університет національний (НАУ) // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=42566 (дата звернення: 05.03.2021).