Адміністративна юстиція - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Адміністративна юстиція

АДМІНІСТРАТИ́ВНА ЮСТИ́ЦІЯ – система судових органів, які контролюють дотримання законності у сфері державного управління шляхом вирішення в адміністративному процесуальному порядку публічно-правових спорів, що виникають у зв’язку зі зверненнями фізичних чи юридичних осіб до суду щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування або їх посадових чи службових осіб. А. ю. належить до судової гілки влади і характеризується наявністю спеціаліз. судів (чи спеціалізацією суддів) та здійснення ними юрисдикц. повноважень; суттєво відрізняється від цивіл. та кримінал. судочинства. Правовий наслідок вирішення конфлікту у сфері держ. упр. органом А. ю. – визнання недійсності та скасування неправомірного адм. акту. А. ю. характеризує незалежність (відносна або абсолютна) від адм. органів. Система А. ю. сформувалася на Заході у 2-й пол. 19 ст. Нині в зарубіж. країнах склалися дві осн. моделі А. ю. Перша з них відома як континентальна, відповідно до якої функціонує система спеціаліз. судів, досить виразно відмежованих від судів заг. юрисдикції (Німеччина, Франція, Австрія). Друга відома як англо-американська, для якої характерні відсутність спеціаліз. судів і досить широка компетенція судів заг. юрисдикції щодо розгляду адм. конфліктів (Велика Британія, США, Ізраїль). Перевага першої моделі полягає в її професіоналізмі; притаманна тим державам, в яких визначилась чітка межа між приват. і публічним правом, а адм. право виділилось у самост. галузь. Друга модель надає досить широку компетенцію щодо розгляду адм. спорів за участю громадян судами заг. юрисдикції. У деяких зі згаданих країн (Велика Британія, США) діють також адм. трибунали. Вони розглядають і вирішують окремі категорії адм. справ. Ці трибунали є або складовою частиною адміністрації, або самост. одиницями. Звичайні суди здійснюють опосередк. контроль за рішеннями адм. трибуналів. Спеціальні адміністративні суди (трибунали) функціонують у Австрії, Бельгії, Італії, Німеччині, Франції). За заг. принципом ці суди можуть скасовувати неправомірні акти та дії органів держ. упр. Але й у цих країнах звичайні суди виконують певні функції А. ю. У деяких питаннях вони мають виключну юрисдикцію, в ін. – виступають разом зі спеціалізов. адм. судами гарантами забезпечення суб’єкт. прав громадян, зокрема щодо відшкодування збитків.

Україна здавна намагалася ввести А. ю., подібну до європ. зразків. Це підтверджується посиланням на низку законодав. актів, починаючи від Адм. кодексу УСРР від 12 жовтня 1927 до Конституції України 1996. Проте соц. умови, упередженість щодо А. ю., брак теор. і прикладних розробок механізму дії А. ю. в укр. умовах, відсутність достатньої законодав. бази сповільнили цей процес. Після проголошення незалежності в законодав. порядку розширено правові можливості для оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів виконав. влади, які порушують права і свободи громадян. За чинним законодавством законність у цій сфері забезпечують заг. суди. Вони уповноважені розглядати відповідні справи і в разі обґрунтованості скарг громадян зобов’язувати органи виконав. влади, їхніх посад. осіб усунути порушення й відшкодувати громадянам збитки. Відповідно до Концепції судово-правової реформи в Україні передбачено утворення системи адм. судів. У проекті Адм.-процесуал. кодексу України пропонується окремий цілісний порядок процесуал. діяльності спеціаліз. адм. судів. Цей проект передбачає, що завданням адм. судочинства є захист прав і свобод громадян, прав і законних інтересів підпр-в, установ, орг-цій всіх форм власності у відносинах із органами держ. влади, органами місц. самоврядування, посадовими та службовими особами. З метою вчасного усунення помилок, які можуть бути допущені адм. судами першої інстанції, вперше пропонується запровадити апеляційне і касаційне провадження у справах про поновлення прав учасників адм.-правових відносин. При цьому апеляц. інстанція буде досліджувати справу з позиції як повного з’ясування фактич. обставин, так і дотримання вимог права, тоді як касаційна – вирішуватиме тільки останнє завдання. Відповідним законопроектом запропоновано також детальну структуру і зміст юрисдикції адм. судів, які поряд із госп. входитимуть у систему спеціаліз. судів і разом з ін. судами складатимуть єдину систему судової влади в Україні.

В. С. Стефанюк

Стаття оновлена: 2001