Академія керівних кадрів культури і мистецтв Державна — Енциклопедія Сучасної України

Академія керівних кадрів культури і мистецтв Державна

АКАДЕ́МІЯ КЕРІВНИ́Х КА́ДРІВ КУЛЬТУ́РИ І МИСТЕ́ЦТВ Державна – вищий навчальний заклад, що забезпечує підвищення кваліфікації та підготовку керівних кадрів культури і мистецтв. Підпорядк. Мін-ву культури і мист-в України. Створ. 1970 як Ін-т підвищення кваліфікації працівників культури, від 1998 має нинішню назву. Ректор – В. Чернець (від 1985). Академія готує кер. та документознавців-референтів держ. органів упр., соціологів культури, менеджерів зовн.-культур. зв’язків, орг-цій, виставк. бізнесу, експертів-мистецтвознавців, дизайнерів ландшафту, балетмейстерів-педагогів народного і сучас. танцю, режисерів театраліз. вистав і свят, звуко- та світлорежисерів; проводить н.-д. роботу з проблеми «Культура і мист-во в сучас. державотворчому процесі». Академія має 3 ф-ти (підвищення кваліфікації, гуманітарний та мист-в), 7 каф., наук. та наук.-ред. відділи, Ін-т політ. культури; філії у Вінниці, Житомирі, Рівному; 12 обл. центрів (курсів); Херсон. відділ. каф. дизайну ландшафт. арх-ри і садово-парк. мист-ва. У складі Академії працюють 137 викл., серед них – 2 дійс. чл. АМУ (М. Вантух, М. Чембержи), один чл.-кор. НАНУ (В. Пазенок), 17 проф., 29 доц., 10 д-рів н., 37 канд. н., 5 нар. арт. України, 4 засл. арт. України, 3 засл. діячі мист-в України. Академія видає альманах «Культура і сучасність», ж. «Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв», зб. наук. праць «Актуал. проблеми історії, теорії та практики худож. культури», міжвуз. зб. наук. праць «Соц. технології». Спільно з Ін-том держави і права НАНУ науковці Академії підготували до друку «Енциклопедію етнокультурознавства», перший том якої вийшов у 2000.

Статтю оновлено: 2001
Цитувати статтю
І. В. Кузнецова . Академія керівних кадрів культури і мистецтв Державна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=43398 (дата звернення: 05.03.2021).