Акустичний контроль - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Акустичний контроль

АКУСТИ́ЧНИЙ КОНТРО́ЛЬ – комплекс методів неруйнівного контролю (НК), що ґрунтується на застосуванні різноманітних пружних (акустичних) хвиль широкого частотного діапазону (50 Гц – 50 МГц), зокрема поздовжніх (розтягу – стиснення), поперечних (зсуву), поверхневих, головних (повзучих), нормальних тощо, які вводяться, як правило, за допомогою п’єзоелектричних перетворювачів. Під час контролю аналізується амплітуда хвиль, їхня фаза, частота, швидкість розповсюдження та ін. А. к. – один із найуніверсальніших методів НК і застосовується на транспорті, електростанціях, металург. вироб-ві, у судно-, автомобіле- та машинобудуванні, хім. пром-сті, н.-д. лаб. для визначення стану та якості устаткування, виробів, продукції тощо. Акуст. методи контролю поділяються в основному на дві групи за характером випромінювання і прийому акуст. хвиль: перші ґрунтуються на випромінюванні і прийомі хвиль; другі – лише на прийомі хвиль. До 1-ї групи належать ехо-метод, тіньовий, дифракційно-часовий, імпедансний, когерентний (акуст.-голограф.) та акуст.-томограф. методи; до 2-ї групи – акуст.-емісійний та шумо-діагност. методи. Виникнення А. к. пов’язане з дослідж. С. Соколова, який у 1929 вперше запропонував тіньовий метод із використанням безперервних акуст. хвиль для виявлення дефектів матеріалу, а в 30-х рр. сформулював осн. принципи А. к. і започаткував ультразвук. приладобудування. У 1940 амер. учений Ф. Файєрстон запропонував ехо-імпульсний метод, а 1943 у США виготовлено перші ехо-імпульсні прилади. Від 1949 почалася розробка акуст. (ультразвук.) дефектоскопів у СРСР. У 60-х рр. розвивається теорія і практика ультразвук. контролю; Всесоюз. НДІ неруйнівного контролю (ВНДІНК) і з-д «Електроточприлад» (нині НДІНК, обидва – Кишинів) виготовляють серій. дефектоскоп для ручного А. к.; розробляється автоматизація контролю зварних швів, зокрема Ін-т електрозварювання НАНУ спільно із ВНДІНК та НДІНК розробив установки автоматиз. ультразвук. контролю зварних швів, які впроваджено на Півд. машинобуд. з-ді (Дніпропетровськ), Харциз. (Донец. обл.), Челябін. та Виксун. (обидва – РФ) трубних з-дах. Нині у зв’язку з розвитком комп’ютерної техніки створ. універс. мікропроцесорні дефектоскопи заг. призначення, функції яких забезпечуються програмним шляхом і за потреби можуть доповнюватися спец. функціями: відображення дефектів у 3-х проекціях, отримання голограф. і томограф. зображень тощо. Перспект. напрямками А. к. є розвиток методів комп’ютериз. контролю (акуст. голографії, томографії та емісії, акуст. фокусуючої апаратури, дифракційно-часового методу), які шляхом комплекс. досліджень, враховуючи розрахунки на міцність, визначатимуть якість об’єктів контролю, а також створення апаратури, що дозволяла б виявити дефект, визначити його параметри і автоматично зробити розрахунок на міцність досліджуваної конструкції.

В Україні Б. Патон створив школу з розробки методів і систем автоматизації А. к. і діагностики зварювал. з’єднань (в Ін-ті електрозварювання та Фіз.-мех. ін-ті НАНУ). Вагомий внесок у розвиток цього напрямку в Україні зробили Л. Лобанов, М. Карновський, В. Троїцький, А. Недосєка, З. Назарчук, О. Карпаш, В. Радько, Я. Зінчак, А. Малинка, А. Стипура та ін. Фахівців з А. к. в Україні готують на каф. «Прилади та системи неруйнівного контролю» Нац. тех. ун-ту України «Київ. політех. ін-т» та каф. «Методи та прилади контролю якості» Івано-Фр. тех. ун-ту нафти і газу.

Літ.: Бергман Л. Ультразвук и его применение в науке и технике / Пер. с англ. Москва, 1957; Троицкий В. А., Радько В. П. и др. Неразрушающий контроль качества сварных соединений. К., 1986; Крауткремер И., Крауткремер Г. Ультразвуковой контроль материалов: Справоч. Москва, 1991; Недосека А. Я. Основы расчета и диагностики сварных конструкций. Изд. 2, вып. 2. К., 1998.

В. П. Радько, В. О. Троїцький

Стаття оновлена: 2001