Комісія для дослідів над історією громадських течей України ВУАН | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Комісія для дослідів над історією громадських течей України ВУАН


Комісія для дослідів над історією громадських течей України ВУАН

КОМІ́СІЯ ДЛЯ ДО́СЛІДІВ НАД ІСТО́РІЄЮ ГРОМА́ДСЬКИХ ТЕ́ЧІЙ НА УКРАЇ́НІ ВУАН Засн. 1921 з ініціативи В. Міяковського, який у записці до Спіл. зібрання УАН висловив думку про необхідність орг-ції дослідж. історії громад. рухів і побіжно окреслив напрями діяльності комісії. Голова – С. Єф­­ремов, серед чл. – П. Стебни­­цький, В. Міяковський, О. Гермайзе (секр.), М. Могилянсь­­кий. З нею також співпрацювали С. Буда, О. Андрієвський, Я. Сте­­шенко, М. Павлушков, О. Тулуб, М. Новицький. На заг. зборах ухвалено програму комісії: обстеження існуючих держ. архівів, зібрання матеріалів із приват. архівів, реєстрація, опис і підготовка до друку зібраного матеріалу, складання повної бібліографії з історії громад. течій в Україні, налагодження спів­­праці з архів. установами у різних регіонах України. Першочерг. завданнями визначено упо­­рядкування архівів П. Куліша, що знаходився у Київ. ун-ті, та Ф. Вовка, який був вивезений разом із б-кою до Петрограда (нині С.-Петербург); опрацюван­­ня Цензур. і Жандарм. архівів (досліджено фонди укр. вид-в від 1850-х рр., документи з історії студент. і рев. рухів). Значну увагу приділено вивченню історії Кирило-Мефодіїв. братства, зокрема 1922 В. Міяковський і М. Новицький під час від­­рядження до Петрограда виявили у архівах неопубл. документи у справі Кирило-Мефодіїв. братства; у тому ж році проведено урочисте засідання комісії, присвяч. 75-й річниці від дня його створення; підготовлено до друку збірник відповід. матеріалів. Комісія також збирала документи (частину з яких отримала від УНТ після його злиття з УАН) з історії руху декаб­­ристів, народництва 1870-х рр., польс. рев. руху на укр. землях в 1830-х і 1860-х рр.; з архівів В. Науменка, Б. Кістяківського, С. Єфремова, В. Міяковського, І. Стешенка, В. Антоновича, В. Модзалевського, О. Левицького, П. Лебединцева, М. Семен­­товського; пов’язані з діяльністю М. Драгоманова, П. Куліша, М. Костомарова; різноманіт. укр. установ 1917–18 (відозви, листівки, рукописні матеріали тощо). 1923 разом із Бібліогр. ін-том розпочато укладення бібліогра­­фії з історії рев. руху в Україні. Комісія видала зб. статей і документів «Декабристи на Україні»: т. 1, 1926 (за ред. С. Єфремова і В. Міяковського), т. 2, 1930 (за ред. і з передмовою Д. Багалія). З автор. колективу 1-го тому в 2-му представлені лише Д. Багалій, О. Багалій-Татаринова, В. Базилевич та Л. Доб­­ровольський (останній посмер­­тно – у цьому томі надрук. присвяч. йому нарис «Пам’яті Л. П. Добровольського»). За свідченням істориків, 2-й том та­­кож редагували С. Єфремов і В. Міяковський, однак після їхнього арешту редколегія змушена була поставити ім’я ін. редактора. 1930 об’єднана із но­­воствор. Комісією рев. рухів (кер. – С. Кокошко, 2 штат. співроб.), яка 1934 увійшла до скла­­ду Історично-географічного інституту ВУАН.

Літ.: Комісія для вивчення реврухів на Україні // Вісті ВУАН. 1930. № 4; Біло­­кінь С. Володимир Міяковський (1888–1972) // Вісті УВАН. Ч. 2. Нью-Йорк, 2000; див. також Комісії порайонного розроблення історії України ВУАН.

Статтю оновлено: 2014