Атестація - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Атестація

АТЕСТА́ЦІЯ – перевірка рівня професійної кваліфікації, оцінка ділових якостей та здібностей кадрів; встановлення їх відповідності посаді, яку займають, чи роботі, що здійснюють; перевірка відповідності встановленим нормам технічних характеристик, якості товарів народного споживання та продукції виробничого призначення; визначення стану придатності та відповідності робочих місць; перевірка рівня знань учнів чи студентів. Метою А. є досягнення найраціональнішого використання кадрів, підвищення ефективності їхньої праці. Для проведення А. створюються спец. атестац. комісії. Розрізняють наук. і службову А. Формою наук. А. є переобрання у ВНЗах та н.-д. установах проф.-викл. складу і ст. н. с. кожні 5 р., м. н. с. – кожні 3 р. та заміщення тих посад, на які вони обрані за конкурсом. А. вважається присудження у встановленому порядку наук. ступенів та присвоєння наук. звань, що здійснює Вища атестаційна комісія України. Службовій А. підлягають кожні 3–5 р. керівні, інж.-тех. та ін. спеціалісти в різних галузях економіки, пром-сті, буд-ва, с. госп-ва тощо. Від 1974 запроваджено раз на 5 р. А. вчителів заг.-осв. шкіл, викл. та кер. працівників серед. спец. навч. закладів. Порядок і умови проведення А. регулюються Кодексом законів про працю України та ін. законодавством. У разі негатив. результату А. працівника може бути звільнено протягом 2 місяців як такого, що не відповідає займаній посаді. А. не підлягають працівники, які навчаються без відриву від вироб-ва на 2-х останніх курсах у ВНЗ за профілем діяльності, з якого проводиться А., а також вагітні жінки. Для об’єктивного оцінювання профес. підготовки і морал.-психол. якостей А. проходять також військовослужбовці; для перевірки та оцінки ділової кваліфікації – держ. службовці України. А. військовослужбовців здійснюється на підставі Закону України «Про загальний військовий обов’язок і військову службу» (1992), «Положення про проходження військової служби особами офіцерського складу» та «Положення про проходження військової служби прапорщиками та мічманами», затв. 1993 Указом Президента України, а також наказів міністра оборони України. А. держ. службовців проводиться на основі «Положення про порядок проведення атестацій державних службовців органів виконавчої влади», затвердженого у 1996 КМ України.

Літ.: Костенко В. И., Крыжановский Б. Н., Поднебесный А. П. Аттестация рабочих мест и ее влияние на эффективность использования трудовых ресурсов в промышленности УССР. К., 1986; Ниценко В. Е. Аттестация рабочих мест. Д., 1987; Франдюк И. В. Аттестация рабочих мест. К., 1988; Гусев Н. А., Федорец Н. Н. Аттестация рабочих мест в жилищно-коммунальном хозяйстве. К., 1989; Антоненко Я. Я., Савченко В. А. Резерв руководящих кадров торговли и их аттестация: Учеб. пособ. К., 1990; Атестація педагогічних кадрів: Інформ.-метод. вісн. К., 1995; Трахтенберг I. ВАК у нових умовах: творчi пошуки чи стереотипи минулого? // Вісн. НАНУ. 1995. № 9, 10; Сухонос В. Проблеми атестації прокурорських працівників // Правда України. 1998. № 1; Положення про Вищу атестаційну комісію України: Затв. Указом Президента України від 25 лют. 1999 р., № 216/99 // Бюл. ВАК України. 1999. № 2.

О. В. Савченко

Стаття оновлена: 2001