Архів вищих органів влади та управління України Центральний державний (ЦДАВО) | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Архів вищих органів влади та управління України Центральний державний (ЦДАВО)


Архів вищих органів влади та управління України Центральний  державний (ЦДАВО)

АРХІ́В ВИ́ЩИХ О́РГАНІВ ВЛА́ДИ ТА УПРАВЛІ́ННЯ УКРАЇ́НИ Центральний державний (ЦДАВО) – установа Державного комітету архівів України, що постійно зберігає документи Національного архівного фонду (НАФ) України. Знаходиться у Києві. Є наук.-метод. центром з питань роботи з документами, що зберігаються в інших держ. архівах та архів. підрозділах мін-в, відомств, установ і орг-цій. Історія архіву починається від 1920 – часу створення Архіву революції. У грудні 1943 на базі документів Центр. істор. архіву УРСР у Харкові, Центр. архіву революції і Центр. архіву пра-ці створ. Центр. держ. архів Жовтн. революції та соціаліст. буд-ва УРСР (ЦДАЖР УРСР); від 1980 – Центр. держ. архів Жовтн. революції, вищих органів держ. влади і органів держ. упр. УРСР (ЦДАЖФР УРСР); від 1992 – сучасна назва. У фондах містяться унікал. документи періоду визв. змагань 1917–21 зокрема Укр. ЦР, діяльності УНР (березень 1917 – квітень 1918); Укр. Держави гетьмана П. Скоропадського (квітень – листопад 1918), Директорії (листопад 1918 – лютий 1919); органів держ. влади і держ. упр., суду, арбітражу, прокуратури; вищих установ контролю, юстиції; мін-в, відомств, центр. установ і орг-цій пром-сті, с. госп-ва, ін. галузей: економіки, науки, освіти, культури, охорони здоров’я; всеукр. і галуз. органів профес. спілок, кооп. та ін. громад. орг-цій; укр. емігрант. установ, орг-цій і окремих осіб за 1914–45; діяльності крайового та обл. проводів ОУН, з’єднань УПА; нім. військ. та окупац. влади за 1939–45; документи з життя і діяльності окремих осіб, що надійшли у власність держави. В архіві міститься страховий фонд особливо цінних документів та фонд мікрофотокопій документів. ЦДАВО організовує та здійснює постійне зберігання, охорону, реставрацію, ремонт, консервацію документів свого профілю; держ. реєстрацію документів НАФ України незалежно від місця зберігання і форм власності на них; веде держ. облік документів; складає списки установ, орг-цій і підпр-в – джерел комплектування ЦДАВО, організовує відбір і приймання документів на постійне зберігання; здійснює експертизу наук. та істор.-культур. цінності документів; проводить роботу щодо виявлення, взяття на облік, повернення профіл. архів. документів, що знаходяться за кордоном; створює та вдосконалює систему довідк. апарату; забезпечує видачу архів. довідок, копій документів; публікує в установл. порядку документи Нац. архівного фонду України; дає дозвіл на вивезення з України копій документів, оригінали яких зареєстр. в архіві.

Літ.: Государственные архивы Украинской ССР: Справоч. К., 1988; Центральный государственный архив Октябрьской революции, высших органов государственной власти и органов государственного управления Украинской ССР: Путеводитель. К., 1985; Патрушева Л. А., Антонова А. М. Поповнення каталогів ЦДАЖР УРСР інформацією про документи перших років Радянської влади на Україні // Архіви України. 1988. № 1; Єрмакова Н. О. Забезпечення схоронності документів – найважливіший напрям діяльності ЦДАЖР УРСР // Там само. 1989. № 1; Будяк В. І., Іваницька О. П. Документи ЦДАЖР УРСР про творчу активність робітників західного регіону України у 1946–1975 рр. // Там само; Кузнецова Л. В. Нове у роботі ЦДАЖР УРСР з відомчими архівами республіканських міністерств і відомств // Там само. 1989. № 2; Лях С. Р. Фонд ЦДАЖР УРСР «Всеробітземліс» як джерело з історії селянства України 20-х років // Там само. 1989. № 4; Папакіна Т. П. Робота ЦДАЖР УРСР по уточненню обсягів фондів // Там само. 1989. № 6; Чирко Б. В. Національні меншості на Україні у 20-х – на початку 30-х рр. (Огляд документів ЦДАЖР УРСР) // Там само. 1990. № 1; Мухіна М. Ю. Документи ЦДАЖР УРСР про діяльність Галицького революційного комітету // Там само; Новицька В. М. Документи ЦДАЖР УРСР про розвиток кіносправи на Україні (1922–1930 рр.) // Там само. 1990. № 4; Кульчицький С. В., Мовчан О. М. Голод 1921–1923 рр. на Півдні України (за документами ЦДАВО України) // Там само. 1993. № 1–3; Ляхоцький В. П. Листи особових фондів ЦДАВО України як джерело до вивчення видавничої діяльності І. І. Огієнка // Там само. 1995. № 1–3.

Статтю оновлено: 2001