Архітектурно-будівельна бібліотека України Державна наукова — Енциклопедія Сучасної України

Архітектурно-будівельна бібліотека України Державна наукова

АРХІТЕКТУ́РНО-БУДІВЕ́ЛЬНА БІБЛІОТЕ́КА УКРАЇ́НИ Державна наукова – спеціалізована бібліотека державного значення з питань архітектури та будівництва. Засн. у Києві у березні 1944 як наук. б-ка Академії арх-ри УРСР. Один із засн. – видат. учений та громад. діяч В. Заболотний, перший президент Академії арх-ри УРСР, який подарував б-ці власну колекцію книг. Б-ка існувала як наук.-тех. б-ка Академії буд-ва та арх-ри УРСР (1956–63), як б-ка НДІ буд. вироб-ва Держбуду УРСР (1963–89), як Респ. галуз. наук.-тех. б-ка з буд-ва та арх-ри Держбуду України (1989–93). Від 1993 – сучасна назва. У жовтні 1998 їй присвоєно ім’я В. Заболотного. У структурі б-ки є такі відділи: обслуговування читачів, бібліогр.-інформ. роботи, рідкіс. книг та краєзнавства, комплектування та наук. опрацювання літ-ри, книгозберігання, організац.-метод. та мас. роботи, автоматизації бібліотеч. процесів; є філія. Фонд налічує бл. 400 тис. прим. унікальної вітчизн. та світ. літ-ри з питань арх-ри, буд-ва, містобудування, образотвор., декорат.-ужитк. мист-ва та суміж. наук – історії, етнографії, економіки, геральдики багатьма мовами світу. Серед них раритетні вид. з історії та теорії арх-ри і буд. техніки, зібрання стародруків та рідкіс. видань 16–19 ст. таких авторів, як М. Вітрувій, А. Палладіо, С. Серліо, Д. Вазарі, Д.-Б. Піранезі, В. де Дюк та ін. Тут зберігаються зібр. книг з арх-ри й буд-ва насел. пунктів України – «Обозрение Киева в отношении к древностям» І. Фундуклея (1847), «История города Харькова за 250 лет его существования» Д. Багалія та Д. Міллера (1905–12), «Памятники старины в Подолии: материалы для составления археологической карты Подольской губернии» В. Гульдмана (1901), «Рисунки Киева 1651 года по копиям их конца XVIII в.» Я. Смирнова (1908), «Ілюстрована історія України» М. Грушевського (1911), «Новооткрытые зверинецкие пещеры в Киеве» (1915), «Київ та його околиця в історії і пам’ятках» (1926) Н. Архангельського, рукопис історико-археол. досліджень «Св. София Киевская (11–20 вв.)» священика А. Линчевського (1914). Фонд рідкіс. та цінних видань налічує понад 13 тис. прим., охоплює гравюри, літографії, малюнки, листівки, серед них альбом акварелей стародав. Києва і його околиць видат. художника й археолога, акад. живопису, знавця стародав. мист-ва Ф. Солнцева (1843) та оригін. роботи укр. художника 19 ст. А. Ждахи. Значну частину фонду складають багаторічні комплекти рідкіс. період. видань: «Зодчий» (1872–1917), «Киевская старина» (1882–1906), «Строитель» (1895–1905), «Аполлон» (1909–17), «Столица и усадьба. Журнал красивой жизни» (1913–17), «Baumeister» (Німеччина, 1913–66), «Architeсtural Record» (США, 1928–82), «Architectural Forum» (США, 1929–82) та ін. Б-ка комплектується також сучас. вітчизн. та світ. галузевою літ-рою. Має вичерп. фонд нормат.-тех. документації, що діє на тер. України; проводить наук., бібліогр. та видавн. роботу; створює банки даних персоналій архітекторів та будівельників України, нормат.-тех. документацію нових надходжень та рідкіс. книг. Видано бібліогр. покажчики: «Бароко в архітектурі України» (1995), «Історія Академії архітектури України (1944– 1963 рр.)» (1995), «Видатний український будівельник – Михайло Сергійович Будников (1904–1966 рр.)» (1996), «Видатний український будівельник – М. М. Жербін» (1996), «Архітектор В. Г. Заболотний: бібліографічний портрет» (1998), «Владислав Городецький (1863– 1930)» (1999), «Видавнича та наукова діяльність Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки ім. В. Г. Заболотного. 1994–1998» (1999) та ін. Осн. функція б-ки – бібліотечно-інформ. обслуговування науковців, фахівців комплексу та студентів. Б-ка є держ. депозитарієм літ-ри з буд-ва та арх-ри і метод. центром для галуз. мережі б-к. Розташ. у Гостинному дворі на Контрактовій площі, № 4 (до 1985 містилася у Митрополичому будинку Софії Київської), філія – на вул. Димитрова, № 24.

Літ.: Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека (ДНАББ) Мінбудархітектури України. К., 1994; Артамонова С. С. Библиотека зодчих Украины: генезис и эволюция // Библиотеч. дело и демократия. Ч. 1. Москва, 1997; Боліла К. В. Рідкісна книга та особливості роботи з нею в ДНАББ // БВ. 1997. № 5; Войцехівська Г. А. Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека – інформаційний центр архітектурно-будівельного комплексу України // БУ. 1997. № 6; Карманова И. Очаг культуры // СР. 1998. № 3; Артамонова С., Данилова Н. Нове і традиційне // БВ. 1999. № 3; Боліла К. В. Краєзнавчі матеріали у фондах Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки ім. В. Г. Заболотного // Історія України: маловідомі імена, події, факти. Вип. 6. К., 1999.

Статтю оновлено: 2001
Цитувати статтю
С. С. Артамонова, Г. А. Войцехівська . Архітектурно-будівельна бібліотека України Державна наукова // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2001. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=44846 (дата звернення: 05.03.2021).