Курас Іван Федорович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Курас Іван  Федорович

КУ́РАС Іван Федорович (03. 10. 1939, с. Немирівське Балт. р-ну Одес. обл. – 16. 10. 2005, Київ) – історик, політолог. Д-р істор. н. (1981), проф. (1985), акад. НАНУ (1995). Нар. депутат України (2002–05). Засл. діяч н. і т. Укра­­їни (1998). Держ. премія України у галузі н. і т. (1999). Орден князя Ярослава Мудрого 5-го (1999) та 4-го (2003) ступ. Закін. Одес. ун-т (1962). Відтоді працював у Кіровогр. облдержархіві; 1964–70 – у Київ. ун-ті; 1970–72 – уче­­ний секр., 1983–85 – заст. дир., 1985–91 – заст. дир. з наук. ро­­боти, від 1991 – дир. Ін-ту політ. і етнонац. дослідж. НАНУ (Київ); 1972–83 – на парт. роботі; водночас 1988–93 – акад.-секр. Від­­діл. історії, філософії і права, 1998–2005 – віце-президент НАНУ; 1994–97 – Віце-прем’єр-міністр України з питань гуманітар. політики. Очолював Держ. комісії у справах депортов. народів Криму; у справах депортов. німців; у справах неповнолітніх; з питань координації, при­­йому, транспортування, охорони та розподілу гуманітар. допомо­­ги, що надходить із зарубіж. кра­­їн при КМ України; з питань реформування вищої освіти в Укра­­їні; з питань реорганізації в галузі науки. У ВР України 4-го скликання – голова підком-ту з міжпарламент. зв’язків Ком-ту в закордон. справах, уповноваж. представник фракції «Регіони України» (від 2002). Наук. дослідж.: аналіз діалектики взаємодії етніч. і політ., етніч. та регіон., етніч. і конфес. факторів, моделювання оптимал. техноло­­гій упр. цією сферою; етнонац. специфіка, характер і особливості політ. процесу та політ. культури в минулому й сучас. житті України; генеалогія укр. ідеї, її вплив на сусп.-політ. рухи у 20 ст.; реліг. ситуація та взаємини різних конфесій. 2005 ім’я К. присвоєно Ін-ту політ. і етнонац. дослідж. НАНУ, де відтоді щорічно проводять Курасів. читання.

Пр.: Етнополітологія: запити життя і відповіді вчених // ПЧ. 1992. № 3; М. І. Міхновський: постать на тлі епохи // УІЖ. 1992. № 9, 10, 11; Слово про акаде­­міка М. Є. Слабченка // Вісн. АНУ. 1993. № 2; Федерація чи унітарна держава? Загальнонаціональні та регіональні дер­­жавотворчі інтереси в сучасній Україні // ПЧ. 1993. № 6; Державотворчі інтереси в сучасній Україні. Загальнонаціональний та регіональний аспекти // Вісн. НАНУ. 1994. № 4; Відродити іудаїку в Україні // Евр. вести. 1994. № 21–22; Рука об руку в ХХI век: Большой договор Украины с Россией // Родина. 1999. № 8; Етична константа у глобалізаційну добу // АРТ-панорама: Інформ.-аналіт. бюл. К., 2000. № 11; Українське су­спільство на рубежі століть // Наук. зап. Ін-ту політ. і етнонац. дослідж. НАНУ. Сер. Політологія і етнологія. К., 2001. Вип. 15; Між авторитарним минулим і демократичним майбутнім // Там само. Вип. 16; Суспільні трансформації і су­спільні науки: проблеми методології // Пам’ять століть. 2001. № 1; Політичні трансформації сучасного суспільства // Концептуал. засади реформування по­­літ. системи в Україні. Стан і перспективи розвитку політ. наук. К., 2001.

Літ.: 50-річчя члена-кореспондента АН УРСР І. Ф. Кураса // Вісн. АН УРСР. 1989. № 10; Солдатенко В. Ф. Талант ученого, організатора науки // Па­­м’ять століть. 1999. № 5; І. Ф. Курас: Біобіб­­ліографія. К., 2005; Шаповал Ю. І. Іван Курас: спроба неупередженої біографії // Курасів. читання. Наук. зап. Ін-ту політ. і етнонац. дослідж. К., 2006. Вип. 30, кн. 1.

В. Ф. Солдатенко

Статтю оновлено: 2016