Курбасівські читання - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Курбасівські читання

«КУ́РБАСІВСЬКІ ЧИТА́ННЯ» – науковий вісник. Виходить від 2006 у Києві щороку (2008, 2011 – у 2-х кн.) укр. мовою накладом 200–500 прим. Засн. і видавець – Нац. центр театр. мист-ва ім. Ле­­ся Курбаса. Розповсюджується в Україні, Італії, Франції, Польщі, РФ та ін. У розділах «Теорія», «Критика», «Майстер-клас», «Пря­­ма мова», «Вільна зона» висвітлює новітні наук. теорії і методології про художню культуру, зокрема про театр, синер­­гетику худож. культури (неліній­­не мистецтвознавство). Вид. відображає як фундам. теорію, так і практику сучас. худож. культури (театру), а також – нові наук. гіпотези та теор. пропози­­ції, нові наук. і творчі імена. Пуб­­лікує статті з актуал. тем: «Театр: континуум, коди, парадокси інтерпретації», «Екзистенційний локус у новітній українській драматургії», «Актуальне мистецтво: інтертекстуальні зв’яз­­ки (новітнє візуальне мистецтво)». Акцентує увагу на дослідж. твор­­чості Леся Курбаса, зокрема й із зарубіж. курбасознавства, яким присвячено окремі числа часопису. Серед розвідок – «Театр і синергетичний часопростір. Пульсації культури. Му­­тації етапу дивергенції», «Новий напрям – синергетика художньої культури», «Філософія теат­­ру Леся Курбаса: від Анрі Бергсона до Альберта Айнштайна», «Коріння Леся Курбаса», «“Антидрама” і “антитеатр”: жанрово-естетичні коди, концептуалістські та постконцептуалістські жанрологічні стратегії». «Візуалізація Раю та Пекла сьогодні», «Актуальне мистецтво у пост­­некласичному ландшафті», «Театр під орудою “мишки”. З досвіду реалізації “мережевого” проекту “Хозарський словник”, або Реквієм за театром», «Перформанс як подолання теат­­раль­­ності», «Митець як антропологічний казус», «Театр в кон­­тексті перформативного повороту», «Індивідуальне на тлі пост-пост­­модерну», «Театральна дійсність як симуляція Буття». Голова ред­­колегії – Н. Корнієнко.

О. Г. Левченко

Стаття оновлена: 2016