Кубенко Веніамін Дмитрович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Кубенко Веніамін Дмитрович

КУБЕ́НКО Веніамін Дмитрович (19. 07. 1938, м. Фастів Київ. обл.) – фа­хівець у галузі механіки. Д-р фіз.-мат. н. (1977), проф. (1983), акад. НАНУ (2003). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1986). Премія ім. О. Динника НАНУ (1998). Закін. Київ. ун-т (1960). Відтоді працював у Ін-ті математики АН УРСР; від 1962 – в Ін-ті механіки НАНУ (обидва – Київ): від 1977 – зав. відділу тео­рії коливань, водночас від 1986 – заст. дир. з наук. роботи. Наук. дослідж.: динам. процеси у механіці суціл. середовища; теорія нестаціонар. гідропружності оболонок; ударна взаємодія твер­дих і деформів. тіл з середовищем; коливання пруж. оболонок з рідиною; рух твердих і газоподіб. частинок у ріди­ні при вібрації; дифракція пруж. і акустич. хвиль у бага­то­зв’яз­них середовищах; динаміка суперкавітац. руху тіла в рідині.

Пр.: Дифракция упругих волн. 1978 (спів­авт.); Проникание упругих оболочек в сжимаемую жидкость. 1981; Ме­тоды расчета оболочек: В 5 т. Т. 5. Тео­рия нестационарной аэрогидроупру­гости оболочек. 1982 (спів­авт.); Динамика упругогазожидкостных систем при вибрационных воздействиях. 1988 (спів­авт.); Нелинейная динамика осесим­метричных тел, несущих жидкость. 1992 (спів­авт.); Механика композитов: В 12 т. Т. 9. Динамика элементов конструкций. 1999 (спів­авт.); Успехи механики: В 6 т. Т. 3. Динамика систем оболочек, взаимодействующих с жидкостью. 2007 (спів­авт.; усі – Київ); Impact interaction of cylindrical body with a surface o cavity during supercavitation motion in comp­ressible liquid // J. Fluids and Structures. 2009. Vol. 25 (спів­авт.).

Літ.: Институт механики им. С. П. Ти­мошенко НАН Украины. К., 2008; Кубен­ко Вениамин Дмитриевич (К семидеся­тилетию со дня рожд.) // ПМ. 2008. Т. 44, № 7.

О. М. Гузь

Статтю оновлено: 2014