Кучер Микола Федорович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Кучер Микола Федорович


Кучер Микола Федорович

КУ́ЧЕР Микола Федорович (26. 01. 1972, с. В’язівок Городищен. р-ну Черкас. обл.) – фахівець у галузі садівництва. Канд. с.-г. н. (2002). Закін. Уман. с.-г. ін-т (1994). Відтоді працює в Ін-ті по­­мології НААНУ (с. Мліїв Городи­­щен. р-ну): 2001–03 – зав. відділу ягід. культур, 2003 – заст. дир. з маркетингу і комерц. діяльності, 2003–04 – виконавчий дир., від 2004 – дир. Удосконалює технології вирощування та розмноження смородини, займається формуванням генет. банку цієї культури. Автор її сортів Муза, Мелодія, Консул. Запропонував технології вирощування інтенсив. маточ. наса­­джень смородини, а також вирощування смородини із подовженим терміном експлуатації насадження.

Пр.: Господарсько-біологічна оцінка інтродукованих сортів смородини в умовах Правобережного Лісостепу Укра­­їни // Зб. наук. пр. Уман. аграр. ун-ту. 2005. Вип. 59; Современные подходы к совершенствованию сортимента садо­­вых культур // Плодоводство и ягодоводство России: Сб. науч. работ. Москва, 2012. Т. 32, ч. 2 (співавт.); Урожайность и качество ягод у образцов генофонда черной смородины в условиях Лесостепи Украины // Актуал. пробл. интенсификации плодоводст­­ва в соврем. условиях: Мат. Междунар. конф., посвящ. 90-летию со дня рожд. д-ра с.-х. н., проф. А. Девятова и 90-летию со дня рожд. канд. биол. н. В. Балобина (Самохваловичи, 19–23 ав­­густа 2013 г.). Самохваловичи, 2013.

Статтю оновлено: 2016