Лавров Віталій Васильович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Лавров Віталій Васильович


Лавров Віталій Васильович

ЛАВРО́В Віталій Васильович (05. 06. 1960, с. Біще Бережан. р-ну Тер­ноп. обл.) – еколог, фахівець у галузі лісівництва. Канд. біол. (1994), д-р с.-г. (2010) н., проф. (2012). Закін. Укр. с.-г. академію (Київ, 1987). Відтоді працю­вав в Укр. НДІ ліс. госп-ва і агролісомеліорації (Харків): 2005–06 – зав. сектору сертифікації лісів; 2006–08 – зав. лаб. еконо­міки природокористування та охорони навколиш. природ. середовища в агросфері, 2008–10 – зав. лаб. ландшафт. екосистем, 2010 – зав. відділу економіки природокористування та сталого розвитку сільс. територій, від 2011 (за сумісн.) – пров. н. с. Ін-ту агроекології і природокористування НААНУ (Київ); водночас 2000–06 – доц. Нац. тех. ун-ту «Харків. політех. ін-т»; 2009–10 – проф. Держ. екол. академії післядиплом. осві­ти та упр. (Київ); від 2010 – зав. каф. приклад. екології Білоцерків. аграр. ун-ту. Наук. дослідження: ціннісно-управлін. проблеми зба­лансов. природокористування; діагностика та екол. нормування антропоген. навантажень на природні екосистеми.

Пр.: Проблеми запровадження інституту лісової сертифікації в Україні: узгодження міжнародних та національних нормативно-правових рамок, умов розвитку // Екологія та ноосферологія. 2005. Т. 16, № 3–4; Ліс у Степу: основи сталого розвитку. К., 2006 (спів­авт.); Лісова галузь України у контексті збалансованого розвитку: теоретико-методологічні, нормативно-пра­вові та організаційні аспекти. К., 2009 (спів­авт.); Біоцентричні та екосистемні засади гармонізації діяльності суб’єк­тів природокористування на принципах сталого розвитку // Таврій. наук. вісн. 2010. Вип. 68.

Статтю оновлено: 2016