Лазаревська Катерина Олександрiвна | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Лазаревська Катерина Олександрiвна


Лазаревська Катерина Олександрiвна

ЛАЗАРЕ́ВСЬКА Катерина Олександрiвна (20. 08(01. 09). 1879, Конотоп. пов. Черніг. губ. – 16. 09. 1939, Київ) – археограф, iсторик. Дочка Олек­сандра, сестра Бориса та Гліба Лазаревських. Закін. Київ. жін. приватну г-зію А. Бейтель із золотою медаллю (1897), навч. у Київ. худож. уч-щі (1904). Про­йшовши у свого батька наук. шко­лу роботи зі старими документами, стала визнач. фахiвцем у галузi палеографiї 17–18 ст. Пра­цювала у ВУАН (Київ): палеограф Істор.-філол. відділу, чл.-спів­роб. Постій. комісії для скла­дан­ня істор.-геогр. словника укр. землі (від 1919), співроб. Комісії для складання істор. словника укр. мови (1919–28), постій. співроб., секр., в. о. кер. Комісії для виучування історії Лівобереж. та Слобід. України (1925–28), співроб. (від 1927), секр. (1930–33) Археогр. комісії, чл. Істор. секції (від 1927), співроб. Комісії для дослідж. нової укр. історіографії (1928–30), м. н. с. Істор.-археогр. ін-ту (1934). За­­знала переслідувань з боку парт. органів, 1934 звільнена з усіх посад у ВУАН. Від 1936 – співроб. рукопис. відділу Всенар. б-ки України (Київ). Авторка низки джерел. праць з iсторiї цехiв, шевченкознавства. Пiдготувала 2-й т. «Українського археографiч­ного збiрника» (К., 1927), присвяч. О. Лазаревському та iсто­рiї роду, брала участь в укладан­ні «Iсторичного словника українського язика» (т. 1, зошити 1–2, Х.; К., 1930–32), склала покажчики до вид. «Опис Новгород-Сiверського намiсництва» (К., 1931).

Пр.: Матеріали до історії цехів на Лі­­вобережній Україні XVII–XІX вв. // Зап. істор.-філол. відділу ВУАН. Кн. 6. К., 1925; Книга глухівського цеху калачницького // Укр. археогр. зб. Т. 1. К., 1926; Київські цехи в другій половині XVIIІ та на початку XІX віку // Київ та його околиця в історії і пам’ятках. К., 1926; Господарство незаможного пан­ка на Конотопщині в першій половині XІX в. До історії будівництва на Україні // Укр. археогр. зб. Т. 2. К., 1927; Заможний двір на Стародубщині у пер­­шій половині XVIIІ в. До історії будівництва на Україні // Україна. 1929, верес.

Літ.: Перший піврік існування Україн­ської Академії наук у Києві та начерк її праці до кінця 1919 року. К., 1919; По­­лонська-Василенко Н. Історична наука в Україні за совєтської доби та доля істориків // Зап. НТШ. 1962. Т. 173; Бі­­локінь С. Раритети української бібліо­графії у збірках Олександра Лазарев­ського та Михайла Хмирова // КС. 1998. № 4.

ДА: Центр. держ. арх.-музей лiт-ри та мист-ва України. Ф. 113, оп. 1, № 36, арк. 23 зв.

Статтю оновлено: 2016