Ландшафтознавство історичне - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Ландшафтознавство історичне

ЛАНДШАФТОЗНА́ВСТВО ІСТОРИ́ЧНЕ – розділ ландшафтознавства, що вивчає питання еволюції, динаміки ландшафтів, їх видозміни в часі. Л. і. присвячене істор. аспекту заг. ландшафтознавства. На відміну від палеоландшафтознавства, Л. і. сконцентровано на до­слідж. антропоген. чинників транс­формації ландшафтів. Об’єкт Л. і. – сучасні голоцен. ландшафти, а предмет вивчення – їх природно-антропоген. розвиток від початку госп. діяльності людини донині. Відтак Л. і. є історією формування антропоген. ландшафт. комплексів; наукою про зміни ландшафтів від часу появи людини. Завдання переважної більшості наук. розвідок з Л. і. пов’язані насамперед зі встановленням (реконструкцією) структури та природно-антропоген. станів ланд­шафтів певних часових зрізів. У Л. і. використовують істор., археол., етногр., топонім. та ін. нетрадиц. для ландшафтознавства джерела й методи дослідження. Напр., фахівці з Л. і. часто послуговуються матеріалами літописів, стародавніх карт, пам’яток культури (курганів, давніх поселень) тощо. В Україні перші істор.-ландшафт­ні дослідж. здійснені наприкінці 19 ст. експедиціями В. Докучаєва (у зв’язку з посухами та пиловими бурями в степ. зоні). До 1970-х рр. у СРСР розвиток Л. і. та історичної географії гальмувався. Відродження Л. і. в Україні почалося з дослідж. Л. Воропай, І. Ковальчука, В. Коржика, М. Крилова, П. Підгородецького, С. Романчука та ін. Від 1990-х рр. відбулася активізація теор., методол. і регіон. дослідж., з’яви­лася низка моногр. видань, збірок публікацій, тез темат. конференцій. Нині регіон. істор.-ланд­шафт. вивченням охоплено переважну частину тер. України. У всіх досліджув. регіонах про­аналізовано весь період природокористування. Одним з найактуальніших завдань Л. і. в Україні є розширення та поглиблення регіон. досліджень. Серед проблем і завдань: розвиток теорії та методології істор.-ландшафт. дослідж.; розроблення та удосконалення методів антропогенно-ландшафт. реконструкцій окремих періодів природокористування; уніфікація змісту істор.-ландшафт. характеристик і картогр. матеріалів; інтеграл. оцінювання антропоген. перетворенос­ті ландшафтів за істор. період; обґрунтування принципів істор.-ландшафт. районування; створення баз даних і програм. забезпечення для регіонал. істор.-ландшафт. аналізу; розширення регіон. істор.-ландшафт. дослідж.; розвиток приклад. істор.-ландшафт. досліджень.

Літ.: Жекулин В. С. Историческая география ландшафтов. Ленинград, 1972; Романчук С. П. Історичне ландшафтознавство (теоретико-методологічні засади та методика антропонгенно-ландшафтних реконструкцій давнього природокористування). К., 1998; Коржик В. П. Інформаційні системи і методи історико-ландшафтних досліджень // Наук. вісн. Чернів. ун-ту. 2009. Вип. 459; Подгородецкий П. Д. Историческая физическая география: Сб. статей. Сф., 2015.

С. П. Романчук

Стаття оновлена: 2016