Латишев Василь Васильович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Латишев Василь Васильович

ЛА́ТИШЕВ Василь Васильович (Латышев Василий Васильевич; 25. 07. 1855, с. Дієво Твер. губ., Росія – 02. 05. 1921, Петроград, нині С.-Пе­тербург) – російський мо­вознавець, історик античності, епіграфіст. Д-р грец. словесності (1887), акад. РАН (1893). Дійс. чл. Моск. археол. т-ва (1886). Закін. Гроднен. г-зію (нині Білорусь, 1872), С.-Пе­тербур. істор.-філол. ін-т (1876). Відтоді викладав у Вілен. г-зії (нині Вільнюс); 1880 відряджений на 2 р. у Грецію для підготовки до професор. звання; 1883 здійснив наук. подорож по Криму (відвідав Керч, Севастополь, Феодосію), під час якої розшукував і описував давні епігр. па­м’ятки з метою звірки уже опубл. написів із оригіналами. Від 1884 – приват-доц. С.-Пе­тербур. ун-ту; від 1887 – дир. г-зії при С.-Пе­тербур. істор.-філол. ін-ті; 1893–96 – віце-дир., 1896–98 – дир. Департаменту нар. освіти і чл. ради міністра нар. освіти; 1903–18 – дир. Петрогр. істор.-філол. ін-ту; водночас 1886–91 – секр. класич. відділ. Рос. археол. т-ва; 1900–19 – товариш (заст.) голови Археол. комісії. Доктор. дис. захистив переважно на епігр. матеріалі з Ольвії. Окрім вид. давніх написів Пн. При­чорномор’я, працював над повним зводом епігр. і літ. джерел про Скіфію та Кавказ (від давньогрец. до лат. і візант. письменників мовою оригіналу та у рос. перекл.).

Пр.: Эпиграфические данные о государственном устройстве Херсонеса Таврического // Журн. Мин-ва нар. просвещения. 1884. № 6; Сборник гре­ческих надписей христианских времен из Южной России. С объяснениями В. В. Латышева. С.-Петер­бург, 1896; Присяга граждан города Херсонеса Таврического: Греческий текст с русскими переводом и краткими объясне­ниями. С.-Пе­тербург, 1900; Scythica et Caucasica e veteribus scriptoribus graecis et latinis collegit et cum versione Ros­sica edidit Basilius Latyschev = Известия древних писателей греческих и латинских о Скифии и Кавказе. С.-Пе­тербург, 1904. Вып. 1; 1906. Вып. 2; ПONTIKA: изборник научных и критичес­ких статей по истории, археологии, гео­графии и эпиграфике Скифии, Кавказа и греческих колоний на побережьях Черного моря. С.-Пе­тербург, 1909.

Літ.: Жебелев С. А. Василий Василье­вич Латышев // Визант. временник. 1926. Т. 24; Книпович Т. Н. Василий Ва­сильевич Латышев как исследователь Северного Причерноморья в античную эпоху // СА. 1958. Т. 28; Непомня­щий А. А. Наукова спадщина Василя Лати­шева: досвід кримознавчої біобіб­ліографії // Наук. пр. НБУВ. К., 2001. Вип. 7; Його ж. В. В. Латышев: опыт каталогизации крымских эпиграфи­ческих па­мятников // Пр. Центру пам’ят­ко­знав­ства: Зб. наук. пр. К., 2013. Вип. 23.

А. А. Непомнящий

Статтю оновлено: 2016