Лебедєв Віктор Прохорович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лебедєв Віктор Прохорович

ЛЕ́БЕДЄВ Віктор Прохорович (19. 01. 1937, Харків – 27. 10. 2013, там само) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1990), проф. (1990). Закін. Хар­ків. ун-т (1959), де відтоді й пра­цював: 1991–2001 – проф. каф. фізики низьких т-р, 2001–13 – зав. каф. експерим. фізики, вод­ночас 1993–2005 – декан фіз. ф-ту. Напрями наук. діяльності: фізика низькотемператур. пла­стичності та міцності, процеси взаємодії елементар. носіїв деформації з квазічастинками у нормал. та надпровід. металах і сплавах. Гол. ред. «Вісника Хар­ківського національного універ­ситету ім. В. Каразіна. Серія Фі­зика» (1998–2013).

Пр.: Electron dislocation drag in thin metal samples // Philosophical maga­zine. 1993. Vol. 68, № 3 (спів­авт.); Динамическое торможение дислокаций при разупрочнении металла-сверхпро­водника // Изв. РАН. Сер. физ. 1995. T. 59, № 10 (спів­авт.); Влияние сверх­проводящего перехода на пластичес­кие свойства свинца и сплавов свинец–индий // Там само. 2003. Т. 67, № 6 (спів­авт.); Низкотемпературная не­устойчивость пластической деформации алюминия // ФТТ. 2007. Т. 40, вып. 11; Малоамплитудная скачкообразная де­формация сплава Pb-27 ат. % In в сверх­проводящем и номальном состояниях в интервале температур 1,65–4,2 К // ФНТ. 2011. Т. 37, № 7.

С. В. Лебедєв

Стаття оновлена: 2016