Лінійних електродвигунів Особливе конструкторське бюро (ОКБ ЛЕД) - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лінійних електродвигунів Особливе конструкторське бюро (ОКБ ЛЕД)

ЛІНІ́ЙНИХ ЕЛЕКТРОДВИГУНІ́В Особливе конструкторське бюро (ОКБ ЛЕД) Засн. 1971 у Києві як наук.-конструктор. установа союз. значення з проектування, виготовлення та впровадження ліній. електродвигунів для перспектив. видів пасажир., пром. і тех­нол. електротранс­порту, а також спец. електрообладнання для різних галузей нар. госп-ва. Ста­новленню і розвитку робіт в ОКБ ЛЕД сприяла Держ. програма зі створення нових видів пасажир. електротранс­порту з використанням ліній. електродвигунів (1970), яка передбачала розроблення, виготовлення, проведення статич. та динаміч. (ходових) випробувань дослід. зразків тягових двигунів для швидкіс. рухомого складу, а також буд-во у Києві дослід. полігона. На ОКБ ЛЕД покладено функції гол. орг-ції зі створення тягових ліній. електродвигунів для нових видів транс­порту та орг-ції їх комплекс. випробувань. 1971–79 спеціалістами Бюро створ. тягові лінійні електродви­гуни потуж. 120, 360, 480, 600 кВт, які призначалися для електропривода швидкіс. видів назем., підзем. та естакад. пасажир. транс­порту з робочими швидк. від 25 до 57 м/с. Це були перші вітчизн. зразки двигунів такого типу, виготовлені з урахуванням повного комплексу вимог до тягового електрооблад­нан­ня рухомого складу швидкіс. пасажир. електротранс­порту. Для високошвидкіс. пасажир. транс­порту на електромагніт. підвісі ОКБ ЛЕД розроблено та виготовлено дослід. зразок тягового ліній. електродвигуна по­туж. 800 кВт, розрах. на швидк. 400 км/год. Фактично це був перший зразок вітчизн. високошвидкіс. тягового ліній. двигуна для транс­порт. систем на магніт. підвісі. 1978 спеціалістами ОКБ ЛЕД створ. унікал. ліній. двигун потуж. 1200 кВт із частот. керуванням і примус. повітр. охолодженням, який на той час був найпотужнішим дви­гуном поступал. руху не лише в СРСР, а й в Європі. Для забезпечення комплексних випро­бувань нових систем електро­транс­порту з ліній. тяговим елек­троприводом упродовж 1972–77 у Вишгород. р-ні Київ. обл. збудовано і введено в експлуатацію дослід. полігон ОКБ ЛЕД, який оснащено унікал. стенд. обладнанням, випробувал. елек­трифіков. шляхами рейк. (2 км), естакад. (0,7 км) коліс. транс­порту та транс­порту на магніт. підвісі (1,5 км). На тер. полігону також розміщувалися 2 лаб. кор­пуси, необхідне стендове і мех. обладнання, тягова підстанція потуж. 12 600 кВА. На полігоні вперше проведено повнома­сштабні ходові випробування рухомого складу вітчизн. елек­тро­транс­порту із тяговими ліній. електроприводами (метрополітену, швидкіс. трамваю, ес­­такад. транс­порту). Розробки і дослід. полігон ОКБ ЛЕД на той час відповідали, а за окремими показниками й перевищували світ. тех. рівень. З оригін. проектами київ. конструкторів знайомилися делегації з Німеччини та США. На експерим. базі ОКБ проводили наук.-тех. наради, конф., виставки і презентації. Характер. рисою його діяльності було те, що всі розроб­ки виконували вперше. Прямих аналогів не існувало. На оригін. тех. рішення конструкторам ОКБ видано понад 250 автор. свідоц­тв та іноз. патентів, їх розробки неодноразово відзначалися ме­далями ВДНГ СРСР і УРСР, дипломами міжнар. виставок. Бюро тісно співпрацювало із вченими проблем. лаб. з ліній. елек­троприводу Київ. політех. ін-ту, Ін-том електрозварювання АН УРСР (Київ), ін-том «ВНДІПІтранспрогрес» (Москва) та ін. галуз. й академ. ін-тами, пром. підпр-вами, навч. закладами. Напр., 1978–79 на замовлення ін-ту «ВНДІПІтранспрогрес» спе­­ціалісти ОКБ ЛЕД виконали роз­робку, виготовлення і випробування дослід. зразків тягових електродвигунів для першого в СРСР експерим. вагона на магніт. підвісі. Конструктори Бюро виконували також розробки ліній. тягового електроприводу для різноманіт. систем пром. і спеціалізов. технол. електро­транс­порту, зокрема для підпр-в металург., гірничоруд. та вугіл. пром-стей. За відносно короткий термін спеціалістами ОКБ ЛЕД здійснено розробку та вироб-во безредуктор. ліній. електропри­воду комутац. апаратів для тягових мереж метрополітену. 1979 Бюро організувало їхній серій. випуск і поставки на замовлення метрополітенів Києва, Ленінграда (нині С.-Пе­тербург), Мінська, Ташкента, Баку і Єревана. Окремий напрям робіт був пов’язаний зі створен­ням високодинаміч. ліній. електроприводів для спеціалізов. роз­гін. стендів та пристроїв. Уперше в СРСР на замовлення з-ду «АвтоВАЗ» (м. Тольятті, РФ) створ. і введено в експлуатацію катапульту для сертифікац. випробувань автомобілів на пасивну безпеку. Унікал. системи ліній. електроприводу із системою час­тот. керування швидкістю створ. для стендів гідродинаміч. випробувань на замовлення Ін-ту гідромеханіки АН УРСР (Київ), Центр. аеро­гідродинаміч. ін-ту (Москва), а також для спеціалізов. стендів орг-цій ВПК. До наук.-тех. здобутків ОКБ ЛЕД належать також розробки з теор. узагальнення, створення і практ. використання електромех. перетворювачів енергії нетрадиц. типу (комплекси для здійснення електродинаміч. сепарації лому кольор. металів, високоефективне обладнання багатофактор. дії для безпосеред. здійснення нанотехнологій, лінійні стартер-генератори для перспектив. надпотуж. вітроелектростанцій тощо). Результати приклад. наук. дослідж., проект. розробок та їх практ. застосуван­ня у різноманітні галузі елек­тро­транс­порту, технологій і пром-сті значно випередили свій час і не втратили своєї актуальності й дотепер. 1993 на базі ОКБ ЛЕД створ. Держ. НДПКІ нетрадиц. енергетики та електротехніки.

Літ.: Ижеля Г. И., Ребров С. А., Шапо­валенко А. Г. Линейные асинхрон­ные двигатели. К., 1975; Новгородцев К. И., Шинкаренко В. Ф. Перспек­тивы применения линейных электро­двигателей. К., 1978; Шинкарен­ко В. Ф., Камрат А. А. Опытный полигон для ис­­следования тягових линейных асин­хрон­ных двигателей // Электротехника. 1984. № 7; Шинкаренко В. Ф. Розробки ОКБ лінійних електродвигунів і їх місце в еволюції нових видів електротранс­порту // Дослідж. з історії техніки: Зб. наук. пр. К., 2003. Вип. 3.

В. Ф. Шинкаренко

Стаття оновлена: 2016