Лісове господарство - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лісове господарство

ЛІСОВЕ́ ГОСПОДА́РСТВО – галузь економіки, основними завданнями якої є забезпечення ефективної охорони, належного захисту, раціонального використання та відтворення лісів, підвищення їхньої продуктивності та якісного складу з урахуванням екологічних, економічних, соціальних та інших інте­ресів суспільства. За багатовікову історію України ліс. покрив докорінно перетворений людиною не тільки кількісно, а й якісно. Джерела свідчать, що лісистість України у 10–12 ст. становила бл. 45 %, ліси були високопродуктив. та різноманіт. за пород. складом. У 16–18 ст. на тер. сучас. України ще зростали найтиповіші ліси, характерні для поперед. істор. періоду. Помітне зниження лісистості зафіксовано після 16 ст. у зв’язку з початком інтенсив. розвитку пром. вироб-ва. У 19 ст. попит на деревину щорічно збільшувався, що призвело до вирубки лісів на великих площах. Разом з інтенсив. використанням ліс. ресурсів і скороченням ліс. площ значно погіршився пород. склад лісів. Лісокультурні роботи в цей період проводили у невеликих обсягах. Нині більшість лісів перебуває у держ. власності. Част­ка лісів приват. власності становить менше 0,1 % заг. площі ліс. земель. Для ведення Л. г. держава надає ліси у постійне користування підпр-вам, установам і орг-ціям мін-в та відомств. Центр. органом виконав. влади у галузях ліс. та мисливського господарства є Держ. ліс. агент­ство України, у підпорядкуванні якого перебуває 73 % лісів країни. Його структуру складають територ. органи (обл. упр. ліс. та мислив. госп-в), підпр-ва, установи та орг-ції держ. форми власності. Безпосередньо ведення Л. г. здійснюють держ. підпр-ва, які належать до сфери упр. Держ. агентства ліс. ресурсів України. Держ. підпр-ва Л. г. відповідальні за весь комплекс лісогосп. робіт – від саджання лісу до проведення рубок гол. користування. Крім того, окремі підпр-ва мають потужності з первин. оброблення деревини. Держ. ліс. агентству України підпорядовані також наук., проектні установи, нац. заповідники, природні парки та ін. орг-ції.

Ліс. ресурси є основою екон. системи ведення Л. г., а обсяг їхнього використання встановлюють на рівні, що забезпечує безперервність виконання лісами екол.-екон. функцій. За рахунок використання ліс. ресурсів Л. г. отримує кошти для відтворення лісів, проведення лісівн., лісоохорон. та ін. заходів (держава в останні роки фінансує бл. 15–20 % від заг. витрат на ведення Л. г.). Деревину заготовляють у порядку рубок гол. користування, здійснення заходів з формування й оздоровлення лісів та ін. рубок. Заг. обсяг заготівлі ліквідної деревини від усіх рубок становить 15–18 млн м3 щорічно. Деревина від рубок гол. користування у заг. обсязі становить бл. 45 %. Щорічні заходи з формування й оздоровлення лісів (рубки догляду, санітарні, лісовідновні, реконструкт. та ін.) здійснюють на пл. до 300 тис. га, зокрема лісівн. догляд за молод­няками на пл. 40 тис. га. Осн. напрямом використання деревини є постачання її на внутр. ринок для задоволення потреб вітчизн. перероб. пром-сті, підпр-в буд., агропром. та вугледобув. комплексу. У складі держ. лісогосп. підпр-в діють бл. 200 невеликих перероб. підрозділів, у яких зайнято понад 4 тис. працівників. Щорічно вони переробляють до 1,5 млн м3 низькоякіс. деревини, з якої виготовляють продукцію первин. перероблення, товари госп. використання, сувеніри, столярні та вироби для забудовників. Підпр-ва Л. г. провели значну роботу з впровадження сучас. технологій енергет. використання дерев. біомаси. Заг. ресурс незадіяної деревини, яка може бути використана для енергет. потреб, становить бл. 3 млн м3. За тепло­твор. здатністю наяв. ресурс. потенціал енергет. деревини в галузі може замінити бл. 0,7 млрд м3 природ. газу. Заліснення зрубів та збіль­шення площі лісів проводять шляхом лісовідновлення та лісороз­ведення. Для досягнення оптимал. рівня лісистості (20 %) необхідно збільшити площу лісів щонайменше на 2–2,5 млн га. Остан. часом щоріч. серед. обсяг відтворення лісів становить бл. 55 тис. га, що у 1,2 раза перевищує площу зрубів. Половина лісів України належать до штучно створених, тому значну увагу приділяють процесу відтворення лісів. На підпр-вах Л. г. функціонують бл. 2 тис. розсад­ників, де вирощують щорічно до 350 млн шт. стандарт. садив. матеріалу. Нині у лісах України спостерігається зростання обсягів спец. використання недерев. ліс. ресурсів, зокрема заготівлі другоряд. ліс. матеріалів і побіч. ліс. користувань (дикорослих плодів, грибів, ягід, лікар. рослин тощо). У лісах Держ. ліс. агентства України щорічно заготовляють бл. 2 т дерев. зелені, 41 т дикорослих плодів, 24 т горіхів, 130 т грибів, 2,5 т ягід, 170 т лікар. сировини, 2 тис. т дерев. соків, 1 тис. т сіна. Одним із найважливіших чинників забезпечення ефектив. використання ліс. ресурсів, відновлення, охорони та захисту лісів, а також розвитку туристично-рекреац. потенціалу ліс. територій є лісотранспортна мережа. Нині мережа ліс. доріг України у розрахунку на 1 тис. га ліс. масивів у 3–5 разів менша, ніж у країнах Європи. Густота дорож. мережі у лісах України – 7,3 км на 1 тис. га. Проте в останні роки виконано значні обсяги робіт з формування лісотранспорт. мережі – побудовано та введено в експлуатацію бл. 4 тис. км ліс. автомобіл. доріг, зокрема у Кар­пат. регіоні – понад 1,4 тис. км.

На підпр-вах, в установах та орг-ціях, що належать до сфери упр. Держ. агентства ліс. ресурсів України, працюють майже 50 тис. осіб. Потребу у фахівцях серед. ланки для лісогосп. вироб-ва в Україні забезпечують 17 ВНЗів 1–2-х рівнів акредитації, розташованих у всіх природ. зонах України. Спеціалістів та магістрів готують у ВНЗах 3–4-х рівнів акре­дитації. Підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації керів. працівників і спеціалістів для галузі здійснює Укр. центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів ліс. госп-ва. Наук. забезпечення реалізації держ. політики щодо запровадження сталого упр. лісами здійснюють галуз. наук. установи – Укр. НДІ ліс. госп-ва та агролісомеліорації (Харків) з дослід. мережею, що охоплює всі природно-клімат. зони України, Укр. НДІ гір. лісівництва (Івано-Франківськ), відповідні каф. Нац. ун-ту біоресурсів та природокористування України (Київ), Нац. лісотех. ун-ту України (Львів) та ін.

А. С. Торосов, Є. С. Зуєв

Стаття оновлена: 2016