Лісовський Микола Михайлович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лісовський Микола Михайлович

ЛІСО́ВСЬКИЙ Микола Михайлович (Лисовский Николай Михайлович; 01(13). 01. 1854, Москва – 19. 09. 1920, там само) – російський бібліограф, книгознавець. Навч. у С.-Петербур. землеупоряд. ін-ті (1874–75) та консерваторії (1879–81). Друкувався 1872–76 у г. «Новое время», «Но­вости», «Недѣля», «Земледѣль­ческая газета», працював на лісогосп. підпр-ві. 1879–1917 перебував на службі в канцелярії Військ. мін-ва. Редагував ж. «Рос­сійская библіографія» (1881–82), «Библіографъ» (1884–94, також видавець). Розробив і читав курс книгознавства у Петрогр. (нині С.-Петербург, 1913–17) і Моск. (1916–19) ун-тах, також викладав вступ до книгознавства в Нар. ун-ті ім. А. Шанявського (Москва, 1916–17). Після 1917 брав участь в орг-ції бібліотеч. справи в Росії. Чл. Рос. бібліол. т-ва у Петрограді, Рос. бібліогр. т-ва у Москві. Основоположник рос. книгознавства. Автор праць «Русская періодическая печать. 1703–1894 гг. (Библіографія и гра­фическія таблицы)» (С.-Петер­бургъ, 1895, вып. 1; 1901, вып. 2; 1913, вып. 3; Петроградъ, 1915, вып. 4; стала вагомим внеском у розвиток рос. бібліографії, міс­тить відомості про журнали і газети, видані в Україні рос. мовою), «Русская періодическая печать. 1703–1900 гг.: (Библіографія и графическія таблицы» (Петроградъ, 1915; того ж року видано без таблиць у меншому форматі під назвою «Библіографія русской періодической печати. 1703–1900 гг.: (матеріалы для исторіи русской журналистики)»). Розробив першу програму статистич. дослідж. книжк. справи. 1895 для 1-ї Всерос. ви­ставки видавн. справи склав 2 таблиці, які відображали стан преси в Росії наприкінці 19 ст. (у доопрацьованому вигляді пред­ставлені на Ляйпциз. виставці 1914). Уклав «Музыкальный ка­лендарь-альманахъ и справочную книжку на 1890 годъ» (С.-Пе­тербургъ, 1889), низку бібліогр. покажчиків літ-ри, зокрема про О. Грибоєдова, М. Лермонтова, А. Рубінштейна.

Пр.: Къ вопросу объ организаціи би­­бліографическаго труда. С.-Петербургъ, 1890; Новые материалы для биографии И. С. Тургенева. С.-Петербургъ, 1892; Владимиръ Измайловичъ Межовъ: не­­крологъ В. И. Межова, съ его портретом и спискомъ библіографическихъ трудовъ. С.-Петербургъ, 1894; Произ­водство бумаги применительно къ по­­требностямъ издательскаго дѣла и библіотечнаго порядка: Докл. Н. М. Ли­­совскаго: читанъ въ 1-м заседании 5-й секции 1-го Съѣзда рус. дѣятелей по пѣчат. дѣлу, 7 апреля 1895. С.-Петер­бургъ, 1896; Об организаціи библиогра­фическихъ и статистическихъ работъ при Русскомъ обществе дѣятелей пѣчат­­ного дела: Докл. Н. М. Лисовского, чи­­танъ въ Рус. об-ве дѣятелей пѣчат. дѣла 12 января и 5 апреля 1900. С.-Петер­бургъ, 1900; Списокъ указателей къ русскимъ периодическимъ изданиямъ XVIII–XIX ст. С.-Петербургъ, 1903; Кни­­говедение какъ предметъ преподавания, его сущность и задачи: Вступ. лек­ция, читанная 28 сентября 1913 г. въ Петрогр. ун-те приват-доц. Н. М. Лисов­скимъ. Петроградъ, 1915.

Літ.: Ловягин А. М. Н. М. Лисовскій: Къ 30-летію его деятельности. С.-Петер­бургъ, 1903; Топоров А. Д. Библіотека и собраніе библіографическихъ ма­­териаловъ Н. М. Лисовскаго: Библі­­огр. очеркъ. С.-Петербургъ, 1909; Ни­­колай Михайло­вичъ Лисовскій: Би­­бліогр. очеркъ. С.-Пе­тербургъ, 1913; Н. М. Лисовский и его библиографическая деятельность: Докл. Б. С. Бод­нарского, А. Г. Фомина, А. И. Маленина и С. И. Синебрюхова, читанные на за­­седаниях Об-ва. Москва, 1925; Федо­­ров И. В. Н. М. Лисовский (1854–1920): Краткий очерк библиогр. деятельности. Москва, 1953; Здобнов Н. В. История русской библиографии до начала XX века. 3-е изд. Москва, 1955; Машкова М. В. История русской библиографии начала XX века (до октября 1917 года). Москва, 1969; Кораблев Д. Г. Н. М. Лисовский и «Ежегодник императорских театров» // Мир библиографии. 2001. № 3.

Т. В. Добко

Стаття оновлена: 2016