Літопис Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Літопис Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького


Літопис Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького

«ЛІТО́ПИС НАЦІОНА́ЛЬНОГО МУЗЕ́Ю У ЛЬВО́ВІ І́МЕНІ АНДРЕ́Я ШЕПТИ́ЦЬКОГО» – журнал. Засн. 1934 як неперіод. орган Союзу прихильників Нац. музею. Виходив укр. мовою у Львові до 1939; усього 5 ч. (річники за 1934–38). Видавався об­меженим накладом. Часопис відновлено 2000 з ініціативи пра­цівників музею, виходить за під­тримки мецената Х. Дибуляк-Чорпіти (Філадельфія, США). Видруковано 9 номерів (понад 1000 прим.) та перевидано пер­ші п’ять чисел в одному зшитку (2001). Висвітлює сторінки з історії становлення і розвитку му­зею та його зібрань, подає огляд н.-д., виставк.-експозиц., наук.-освіт., фонд. та реставрац. діяльності. Розділ «Наукові дослі­дження» вміщує публікації, присвяч. вивченню визнач. пам’я­ток укр. мист-ва і культури, а та­кож творчості видат. укр. митців, пред­ставленої у фонд. зібраннях му­зею. У першому числі – програм­на стаття засн. музею митропо­лита Андрея Шептицького «Про вагу й значіння музеїв». Серед публікацій мист. тематики були праці І. Свєнціцького, В. Свєнціцької, Я. Пастернака та ін. Окрім наук., вміщували матеріали інформ. характеру (звіти, звернення тощо). Хроніці святкувань 30-ліття фундації й розширеному «Оглядові наукової праці Національного музею впро­довж 30 літ» (І. Свєнціцький) при­свячено друге число (1935). Су­часні випуски продовжують тра­дицію перших. У них подають публікації, присвяч. історії уста­нови та діяльності видат. діячів у галузі культури і мист-ва, довголіт. працівників музею, ви­вченню істор.-мист. пам’яток, що зберігаються у фондах рукописів та стародруків. Автори знайомлять читача з творчістю І. Рут­ковича, К. Устияновича, І. Труша, О. Новаківського, М. Сосен­ка, О. Кульчицької та ін. Значну частину займають матеріали на тему давнього сакрал., новіт. і сучас. образотвор. та декор.-ужитк. мист-в. Відп. ред. – О. Бі­ла (від 2003).

Статтю оновлено: 2016