Логістика - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Логістика

ЛОГІ́СТИКА (від грец. λογιδτική – майстерність підрахувати, обміркувати) – напрям управління економічною (бізнесовою) діяльністю, що охоплює планування, організацію (закупки, транспортування, зберігання) й контроль внутрішніх та зовнішніх потоків матеріалів, товарів, фінансів, інформації, сервісу тощо. У найширшому сенсі Л. – процеси, пов’язані з транспортуванням, зберіганням та обробленням будь-яких предметів. Термін «Л.» уперше вжито у військ. справі стосовно процесів забезпечення армій. підрозділів. Першим автором праць з Л. вважають франц. військ. фахівця поч. 19 ст. А. Джаміні, який у дослідж. «Précis de l’art de la guerre» («Трактат про мистецтво воєн», 1837) тлумачив її як прикладне мист-во пересування військ. Водночас він стверджував, що Л. охоплює широке коло й ін. питань – планування, упр., постачання, визначення місць дислокації військ, буд-во мостів, шляхів тощо. Термін Л. відомий також у математиці, зокрема Ґ. Ляйбніц називав Л. математичну логіку (подекуди цим словом її називають ще й сьогодні). У 20–21 ст. термін «Л.» набув широкого розповсюдження в екон. діяльності, бізнесі й нині асоціюється передусім з корпоратив. термінологією. У віт­чизн. і зарубіж. літ-рі поширеним є твердження, що вперше про можливість використання положень військ. Л. в економіці писав амер. проф. О. Морґен­штерн на поч. 1950-х рр., хоча відомо, що термін «Л.» у контексті екон. учень було використано й раніше, зокрема його вжито у праці відомого укр. математика й економіста Є. Слуцького «Етюд до проблеми побудови формально-праксеологічних за­сад економіки» (1926). Л. як методологія орг-ції упр. концептуально оформилася наприкінці 1970-х рр. В екон. літ-рі найрозповсюдженішим принципом структуризації Л. є характер госп. діяльності. Відповідно до цього принципу виокремлюють закупівел., вироб., посередниц., склад­ську, транспортну та ін. види Л. Так, закупівел. Л. – орг-ція пошуку та закупівля необхід. матеріалів відповід. якості та за мін. цінами. Вироб. Л. раціоналізує складні вироб. системи: підвищує організованість вироб-ва за рахунок покращення орг-ції стратег. й оператив. планування постачань, упр. технол. процесами, контролю якості тощо, адаптує вироб. процес під змінні умови ринку, підвищує конкурентність виробів. Посередниц. Л. – надання логіст. послуг виробникам і споживачам, завдяки чому формуються госп. зв’язки між ними. Логіст. посередників вважають ефектив. інструментом економії фінанс. і матеріал. ресурсів. Найпоширеніший вид по­середниц. Л. – транспортно-екс­педиц. послуги. Складська Л. пов’язана з постачанням склад­ських запасів, контролем за поставками, розвантаженням і при­йманням товарів, внутр.-склад. транспортуванням, складуванням і зберіганням товарів, транспортуванням та експедируванням замовлень тощо. Вона передбачає раціональність, оптимізацію зазнач. процесів. Осн. завдання транспорт. Л. – перевезення товарів, координація транспорт. обслуговування споживачів, виконання всіх умов доставки з якнайменшими транспорт. витратами. Важливе значення ма­ють організац. чинники транспорт. Л.: види транспорту, протяжність перевезень, розмір предметів для транспортування і швидкість перевезень.

Нині Л. формується ще й як наук. галузь – вчення про планування, упр. й координацію матеріал., інформ. і фінанс. ресурсів у різних системах. Осн. зміст Л. як науки полягає у виявленні причинно-наслідк. зв’язків і закономірностей, властивих процесам товароруху, задля оптимізації упр. матеріал., фінанс. й інформ. потоками. Теор. положення й практичні рекомендації науковців активно впроваджують комерц. і держ. структури у багатьох країнах світу. Як наука Л. тісно пов’язана з математикою, кібернетикою, статистикою та низкою екон. наук. Л. віднедавна викладають у навч. закладах України як окрему дисципліну. В останні роки в екон. науці набуває поширення категорія «логіст. менеджменту», що ґрунтується на основі теорії Л. (див. Менеджмент). Актуал. питання вітчизн. Л. висвітлює ж. «Дистрибуция и логистика» (від 2003).

Літ.: Кальченко А. Г. Логістика. К., 2003; Скоробогатова Т. Н. Логистика. Сф., 2005; Ларіна P. P. Логістика. Д., 2005; Крикавський Є., Патора Р. Логістика: традиційні і нетрадиційні сфери викори­стання // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехника». 2006. № 552; Николайчук В. Е., Кузнецов В. Г. Логистика: теория и практика управления. Д., 2006; Кислий В. М., Біловодська О. А. та ін. Логістика: Теорія та практика. К., 2010; Заборська Н. К., Жуковська Л. Е. Основи логістики. О., 2011.

О. С. Іщенко

Стаття оновлена: 2016