Лук’янович Федір Костянтинович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Лук’янович Федір Костянтинович


Лук’янович Федір  Костянтинович

ЛУК’ЯНО́ВИЧ Федір Костянтинович (16(29). 05. 1904, Полтава – 17. 01. 1942, Ленінград, нині С.-Пе­тербург) – ентомолог. Закін. Ін-т приклад. зоології та фітопатології (Ленінград, 1930). Від 1923 працював у відділі ентомології Полтав. с.-г. дослід. станції; 1925–26 – викл. технікуму при Ін-ті приклад. зоології та фітопатології; від 1929 – асист., від 1934 – доц. Вищих курсів при­клад. зоології та фітопатології; во­д­ночас 1930–38 – у Всесоюз. ін-ті захисту рослин; від 1938 – м. н. с. відділу лускокрилих Зоол. ін-ту АН СРСР (усі – Ленінград). Вивчав шкідників полів, зок­ре­ма довгоносиків, зерноїдів, сара­ну, лугових метеликів. Займався систематикою жуків. Провів значну кількість експедицій на тер. України, Росії, Монголії, Уз­бекистану, Казахстану, Азербай­джану, Грузії, Киргизстану. Автор фундам. праць з екології буряк. довгоносиків роду Bothy­noderes (закін. 1940, неопубл.), «Фауна зерновок СССР» (незакін.), наук.-довідк. видань, визнач­ників і списків шкідливих комах. Один із фундаторів у Росії планової ентомології та екології ко- мах. Описав 33 нових таксони комах. На його честь названо низку нових видів комах, переважно відкритих ним під час екс­педицій.

Пр.: Заметки по систематике и географическому распространению долгоносиков (Coleoptera, Curculionidae) // Рус. энтомол. обозрение. 1926. Т. 20; Распространение льняного скрытно­хо­ботника // Защита растений. 1937. Вып. 14; Значение и задачи изучения кор­мовых отношений растительно­яд­ных насекомых // Там само. 1938. Вып. 17; Определитель долгоносиков-трухляков подсемейства Cossoninae фауны СССР и сопредельных стран Европы и Передней Азии // Энтомол. обозрение. 1951. Т. 31, вып. 3–4 (спів­авт.); Жуки-зерновки (Bruchidae). Москва; Ленинград, 1957 (спів­авт.); К био­логии, географическому распространению и систематике видов подрода Bothynoderes s. str. (Coleoptera, Curcu­lionidae) // Энтомол. обозрение. 1958. Т. 37, вып. 1.

Літ.: Рихтер А. А. Памяти Федора Кон­стантиновича Лукьяновича (1904–1942) [с дополнениями С. В. Пестова] // Энто­мол. обозрение. 1950. Т. 31, вып. 1–2.

Статтю оновлено: 2017