Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника — Енциклопедія Сучасної України

Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника

ЛЬВІ́ВСЬКА НАЦІОНА́ЛЬНА НАУКО́ВА БІБЛІОТЕ́КА УКРАЇНИ ім. В. Стефаника Засн. 1940 як Львів. філія б-ки АН УРСР на базі понад 80-ти громад. і приват. б-к, які функціонували у Львові та Зх. Україні, зокрема Львів. Ставропіг. братства (16 ст.), Нац. закладу ім. Ос­солінських (1817), Нар. Дому (1849), НТШ (1892), книгозбірень філій т-ва «Просвіта», конфіск. б-к монастирів, приват. зібрань, а також б-к нац. т-в. Назва і відомче підпорядкування б-ки змі­нювалися: під час 2-ї світ. війни 1942–44 – у складі Держ. б-ки у Львові (Staatsbibliothek Lemberg); 1944–48 – Львів. філія Б-ки АН УРСР; від 1948 – Львів. б-ка АН УРСР; від 1963 – Львів. держ. наук. б-ка Мін-ва культури УРСР; від 1969 – Львів. держ. наук. б-ка АН УРСР; від 1971 – Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника АН УРСР, від 1989 – статус НДІ, від 1994 – Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника НАНУ; від 2008 – сучасна назва. У структурі: НДІ пресознавства, Ін-т дослідж. бібліотеч. мист. ресурсів та Ін-т сучас. інформ.-бібліот. технологій; 17 н.-д. та 8 організац.-функціонал. відділів, 3 адм.-допоміж. підрозділи. Гол. напрями наук. дослідж.: формування нац. бібліографії укр. книги та періодики 18–20 ст.; наук. розкриття унікал. рукопис., книжк. та мист. фондів; історико-книгозн., бібліотеко- та пресозн. дослідж.; підготовка джерелозн. та ар­хеогр. праць; вивчення проблем збереження фондів, реставрація та консервація рідкіс. вид.; вивчення й впровадження новіт. інформ.-бібліотеч. технологій. Постановою КМ України 2001 унікал. колекції та зібрання б-ки, серед яких – рукописні книги 2-ї пол. 11–18 ст., інкунабули, палеотипи, стародруки, рідкісні книжк. та період. вид., мист. твори (рисунки, акварелі, гравюри), нотний фонд, картогр. колекція, віднесені до складу нац. надбання. Кількість од. зберігання, що мають винятк. значення для укр. науки і не можуть бути відтворені у разі їх втрати або руйнування, становить 3 млн 725 тис. Заг. обсяг бібліотеч. фонду – понад 8 млн од. зберігання, особливо багате зібр. україніки, особові архівні фонди 18–20 ст.; укр. й іншомовна періодика 19 – 1-ї пол. 20 ст. (понад 3 млн од. зберігання); колекції інкунабул (51 од.), палеотипів (838 од.), стародруків (понад 120 тис. од.) і картогр. вид. 16–18 ст. (понад 22 тис. од.). Ви­нятково цінним є одне з найбільших в Україні зібр. руко­пис. матеріалів від 11 ст. (понад 100 тис. од.): фрагменти пергамен. кодексів – «Євангеліє апра­кос», «Кормча» (11 ст.), «Бесіди Козми Пресвітера» (13 ст.), «Би­бельський Апостол» (поч. 14 ст.); пам’ятки укр. мови 16 ст. – «Кре­хівський Апостол», «Другий Литовський статут»; пам’ятки дав­ньої муз. культури, записані на пергамені (12–15 ст.). Важливе наук. значення мають особові архіви діячів укр. історії та культури М. Шашкевича, І. Вагилевича, А. Петрушевича, М. Возняка, родин Барвінських, Заклин­ських, Левицьких та ін. У зібр. – оригінали листів укр. та зх.-європ. діячів В. Винниченка, М. Грушевського, В. Короленка, Б. Лепкого, Лесі Українки, І. Франка, Андрея Шептицького, О. Шахматова, Б. де Куртене, Наполеона Бонапарта, Оскара ІІ, Карла IX. Культурно-істор. вартістю вирізняється колекція стародруків 15–18 ст.: «De senectute» Цицерона (1467), «De proprieta­tibus rerum» Бартоломея Англій­ського (1481; обидва – Кельн); найдавніший друк. лікув. посібник «Herbarius Maguntie impres­sus» (Mainz, 1484); «Liber chronica­rum» Г. Шеделя з 650 дереворитами для 1800 ілюстрацій авторів M. Вольгемута і В. Плейденвурфа (Nürnberg, 1493), а також кириличні першодруки Ш. Фіоля («Тріодь постная» та «Тріодь цвєтная»; обидві – Кракiв, 1491), Ф. Скорини («Книга царств» з Біблії, Прага, 1518), І. Федорова (друкар. доробок рiзних перiодiв його дiяльностi). У колекції стародруків – глаголичні вид.: «Постила» (Тюбінґен, 1562), твір засн. нім. єзуїт. ордену Петра Канізія «Сумма. Наука христіянская...» (Рим, 1583). У фонді рідкіс. вид. 19–20 ст. – перші та прижиттєві вид. класиків укр. і зарубіж. літ-ри, альманахи, періодика; у фонді образотвор. мист-ва – графічні твори 16–18 ст. А. та Й. Гочемських, І. Стрель­бицького, І. Филиповича, Д. Сінкевича, А. Лянґе, Б.-З. Стенчинського, А. Пилихов­ського, О. Кульчицької, Я. Музики, Л. Левицького, М. Старовойт, С. Караффи-Корбут, І. Оста­фійчука, Б. Сороки, Є. Безніска та ін. укр. митців, представників польс. (А. Ґроттґер, Я. Матейко, Ф. Тепа, Я. Мальчевський, К. Сіхульський), нім. (К. Діфштеттер, Л. Круг), австр. (М. Альтомонте, Б. Альтомонте, Й. Вінтергальтер, Ф.-А. Маульберч), італ. (Дж.-Ф. Ґверчіно, П. Картон, Дж. Ланді) шкіл, а також твори япон. і китай. художників 18–19 ст., серед яких – Кейсай, У. Кунісада, У. Кунійокі, Х. Кацусіка та ін. Окре­му фонд. групу складають нотні вид. та рукописи 19 – поч. 20 ст. укр. (П. Бажанського, В. Барвін­ського, А. Вахнянина, М. Вербицького, С. Воробкевича, І. Лав­рівського, З. Лиська, С. Людкевича, О. Нижанківського, Д. Січинського, Я. Ярославенка та ін.), польс. (А. Берського, Ю. Ельснера, Т. Ернесті, Т. де Папари, Й.-Л. Мадуровича, М. Мадейського), австр. (М.-Д. Ґаллюса, Й. Кесслера, Ф.-К. Моцарта, Й. Рукгабера) композиторів, а також прижиттєві вид. творів М. Леонтовича, М. Лисенка, П. Се­ниці, Я. Степового, К. Стеценка, рідкісні вид. творів Й.-С. Баха, Р. Ваґнера, Ф. Ліста, В.-А. Моцарта. Понад 80 тис. од. містить фонд фотоматеріалів, який репрезентує історію розвитку фотомистецтва у Львові від 1850-х рр. Низку фотографій виконано у майстернях Києва, Одеси, Перемишля, Тернополя, Чернівців, Вар­шави, Вільнюса, Відня, Крако­ва та ін. міст. Особливу вар­тість становлять фотопортрети визнач. сусп.-політ. діячів, письменників, художників, компози­торів, артистів, зокрема Марка Вовчка, Ірини Вільде, Дж. Ґарібальді, І. Горбачевського, В. Гю­ґо, Е. Золя, П. Куліша, І. Пулюя, М. Тар­навського, І. Франка, Т. Шевченка, Андрея Шептицького, Б. Шоу. З-поміж ін. виділяється група зображень архіт. пам’яток. У фонді картогр. матеріалів – англ., гол­ланд., нім., рос., франц. атласи, значна кількість карт тер. України, окремих її обл. 16 – поч. 20 ст. Багатогалуз. універсал. фонд б-ки щорічно поповнює 30 тис. од. зберігання, здебільшого всеукр. обов’язк. безоплат. прим. Довідк.-бібліогр. апарат містить електрон. (понад 500 тис. бібліогр. записів) та image-ката­логи, алфавіт. ген. і читац., системат., низку допоміж. каталогів та картотек. Річ. показник відвідувань складає 2,3 млн ко­ристувачів, з яких стаціонарне обслуговування у чит. залах – понад 100 тис., звернення на веб-сайт – бл. 200 тис., інформ. запити до електрон. та image-каталогів – майже 2 млн. Книговидача складає понад 500 тис. прим. Від 2007 автоматизація бібліотечно-інформ. процесів від­бувається на основі автоматизов. інтегров. бібліотеч. системи Aleph 500. Б-ка надає наук.-метод. допомогу б-кам н.-д. уста­нов Зх. наук. центру НАН та Мін-ва освіти і науки України, здійснює міжнар. книгообмін із 26-ма б-ка­ми, є чл. Міжнар. асоц. академ. б-к і наук.-інформ. центрів. У б-ці працюють 427 фахівців (99 н. с.: 1 чл.-кор. НАНУ, 5 д-рів н., 26 канд. н.). Б-ка видає «Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника» та «Збірник праць Науково-дослідного інституту пре­сознавства», багатотомні наук.-довідк. вид. «Українська книга в Галичині, на Буковині та Закарпатті, з додатком книг української еміграції, 1914–1939 рр.», «Українська преса в Україні та світі ХІХ–ХХ ст.» та ін. У різні роки б-ку очолювали В. Щурат, А. Оду­ха, Є. Іванців, Л. Крушельницька, від 2003 ген. дир. – М. Романюк.

Літ.: Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника АН УРСР: покажч. вид. б-ки та літ-ри про її діяльність (1940–1980 рр.). Л., 1982; Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника АН УРСР: істор. нарис. К., 1989; Каталог кирилич­них стародруків Львівської наукової бі­бліотеки ім. В. Стефаника Національної академії наук України. Л., 1992–2002. Вип. 1–4; Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України: док., факти, коментарі. Л., 1996; Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України: покажч. вид. б-ки та літ-ри про її діяльність (1981–2000 рр.). Л., 2004; Картографічна україніка (1945–2000) у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України: каталог. Л., 2006; Кириличні рукописні книги у фондах Львівської наукової бі­бліотеки ім. В. Стефаника НАН України: каталог. Т. 1: XI–XVI ст. Л., 2007; Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України: покажч. вид. б-ки та літ-ри про її діяльність (2001–2005 рр.). Л., 2007; Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України: покажч. вид. б-ки та літ-ри про її діяльність (2006–2009 рр.). Л., 2010; Львівська на­­ціональ­на наукова бібліотека України імені В. Сте­фаника: історія і сучасність. Л., 2010; Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника: переміщення і втрати фондів. Т. 1 (1939–1945 рр.): зб. док. і мат. Л., 2010.

Л. В. Сніцарчук

Статтю оновлено: 2017

Покликання на статтю
Л. В. Сніцарчук . Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2017. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=59592 (дата звернення: 15.04.2021)