Львівський державний університет внутрішніх справ — Енциклопедія Сучасної України

Львівський державний університет внутрішніх справ

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ДЕРЖА́ВНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т ВНУ́ТРІШНІХ СПРАВ – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців для органів внутрішніх справ, а також правознавців, економістів і психологів. Засн. 1939 як Львів. школа міліції, від 1940 – Львів. школа з підготовки начальниц. складу міліції, від 1945 – Львів. міжобласна школа міліції, від 1955 – Львів. спец. середня шко­ла для підготовки оператив. працівників міліції, від 1992 – Львів. уч-ще внутр. справ, від 1993 – Львів. ін-т внутр. справ Укр. академії внутр. справ, від 2004 – Львів. юрид. ін-т МВС України, від 2005 – сучасна назва. У структурі Ун-ту – заг.-університет. каф.: теорії та історії держави і права, орг-ції контролю за безпекою дорож. руху, філософії, політології та юрид. логіки, іноз. мов, українознавства, фіз. підготовки, інформатики та інформ. технологій у діяльності органів внутр. справ; ф-ти: з підготовки фахівців для підрозділів слідства, з підготовки фахівців для підрозділів кримінал. міліції, з підготовки фахівців для підрозділів кадрового забезпечення та міліції громад. безпеки; Прикарп. ф-т; Навч.-наук. ін-т права, пси­хології та економіки (юрид. і екон. ф-ти та ф-т психології); Ін-т післядиплом. освіти та заоч. навч. (ф-ти заоч. навч. працівників ор­ганів внутр. справ і заоч. навч. цивіл. осіб). Заг. кількість курсантів і студентів – понад 6 тис. осіб. Навч.-вихов. процес забезпечують 448 викл., зокрема 38 д-рів н. (з них 31 – проф.) і 260 канд. н. (з них 144 – доц.). Сформувалися наук. школи кри­мінал. права (В. Грищук, В. Навроцький) і філософії права (М. Цимбалюк). Серед ін. відомих на­уковців – М. Гетьманчук, Я. Гонча­рук, І. Керницький, А. То­карська, Р. Тринько, В. Франчук. Наук. дослідження: проблеми реформування правової системи України; протидія злочинам, під­слідним органам внутр. справ (правові, кримінол. і криміналіст. ас­пекти); соц.-психол. чинники формуван­­ня конструктив. взаємодії мешканців регіону з підрозділами органів внутр. справ; інформ. за­­безпечення оперативно-розшук. діяльності органів внутр. справ; філос.-правові й теор.-істор. ви­­міри держави і права. При Ун-ті діють нар. музей (від 1999), юрид. клініка (від 2004), навч.-наук. комплекс «Аргумент права» (від 2008). Виходять «Науковий віс­­ник Львів­ського державного уні­­верситету внутрішніх справ», г. «Юрист». Перший ректор – Л. Свинаренко (1939–41), від 2014 в. о. ректора – В. Середа.

О. М. Балинська

Статтю оновлено: 2017

Покликання на статтю
О. М. Балинська . Львівський державний університет внутрішніх справ // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2017. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=59628 (дата звернення: 20.04.2021)