Львівський торговельно-економічний університет — Енциклопедія Сучасної України

Львівський торговельно-економічний університет

ЛЬВІ́ВСЬКИЙ ТОРГОВЕ́ЛЬНО- ЕКОНОМІ́ЧНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т – найстаріший торговельно-еко­номічний вищий навчальний за­клад України. Веде свою історію від 3-клас. Реал. школи з торг. відділ., що була відкрита 1817 у Львові (перший дир. – П.-А. Улє). 1825 її перетворено на 2-класну школу заг. підготовки, до якої 1835 додано торг. відділ., а школі надано статус Цісар.-королів. реал.-торг. академії. Постановою цісаря Фердинанда І від 24 січня 1843 дозволено відкрити у її складі торг. і тех. відділ., а при потребі – й рільниче. Відтоді Академія скла­далася з 2-річ. реал. школи, 2-річ. тех. та 1-річ. торг. відділ. (дир. – Я. Рейтер). Від 1844 – Цісар.-королів. тех. академія, яку очолив Ф. Шіндлер. Водночас магістрат Львова та Галиц. крайовий сейм 1841 внесли на розгляд австр. уряду клопотання про заснування окремої держ. торг. академії, поновлене 1844. Проте ця ініціатива у силу різних причин, зокрема й політ., тоді не отримала підтримки. Торг. предмети в Академії викладали Ф. Туна, П. Страссер, Є. Курцбауер, Ф. Мознік, О. Рейзінгер (дир. від 1851), С. Кожма, Ф. Стейг­лер. 1853 торг. відділ. реорганізовано у 2-річну торг. середню школу – єдиний на той час навч. заклад у Галичині, що готував фахівців із комерц. справи. 1871 Академія отримала статус ВНЗу і перейшла з нім. на польс. мову навчання. 1875 торг. відділ. закрито. Рада Львова і Торг.-пром. палата розгорнули бурхливу діяльність зі збору пожер­т­вувань на орг-цію самост. навч. торг. закладу. 1888 засн. фонд створення Львів. торг. академії. 1899 міністр віросповідань та освіти видав постанову, а цісар Австро-Угорщини прийняв її до відома, згідно з якою проголошувалося утворення Вищої торг. школи у Львові (ректором признач. А. Павловського). 1902 вона отримала статус Торг. академії та офіц. визнання як осн. освіт. осередку в Галичині з підготовки висококваліфіков. фахівців у сфері торгівлі. Серед викл. – В. Залозецький, Е. Ромер, І. Огоновський, М. Шоеннет (ректор від 1917), П. Постел, П. Цьом­па, Я. Гординський, С. Пав­ловський. 1922 Торг. академію реорганізовано у Вищу школу закордон. торгівлі, ректором якої знову признач. А. Павловського. На цій посаді 1930 його замінив О. Долинський, 1931 – К. Цисельський, 1932 – Г. Коровіч. 1938 Вища школа закордон. торгівлі отримала статус академії, 1939 ректором обрано С. Рузевича. У період між світ. війнами в Академії працювали відомі науковці О. Долинський, О. Домбровський, Ч. Ірвіне, Ф. Томанек, А. Цір­гоффер, Т. Сейферт, Ю. Чижевський, А. Верещинський, К. Ігна- тович, Стефан Гурняк, Станіслав Рузєвіч, М.-С. Агабейзаде. Зі встановленням на тер. Зх. Укра­їни рад. влади у листопаді 1939 на базі Академії закордон. торгівлі створ. Львів. ін-т рад. торгівлі. До поч. нім.-рад. війни у ньому викладали відомі науковці та громад. діячі В. Кучер, П. Франко, В. Калинович, Г. Микитей та ін. 1944 Ін-т поновив роботу, 1947 його об’єднано із переведеним 1944 із Харкова Укр. ін-том рад. кооп. торгівлі у Львів. торг.-екон. ін-т. 1948 тут навч. майже 2 тис. студентів, серед викл. – О. Степанів, О. Тисовський, В. Ґеринович, В. Огоновський, Ф. Срібний, І. Карпинець. 1953 ВНЗ підпорядк. Центроспілці СРСР, ректором признач. С. Сіденка, який керував ним понад 20 р. Усі ди­сципліни викладали рос. мовою, значну частину випускників відправляли на роботу в сх. обл. УРСР, а також в ін. респ. СРСР. 1974 Ін-т очолив К. Пирожак, від 1977 у ньому навч. студенти з Польщі, Угорщини, Чехословаччини, Болгарії, НДР, В’єтна­му а згодом – із багатьох країн Азії, Африки та Лат. Америки. 1994 ВНЗ повернув собі статус Академії. 2007 конф. Акаде- мії вперше у післявоєн. історії шля­хом демократ. виборів обрала нового ректора – І. Копича. Від 2016 – сучасна назва. Нині у структурі функціонують Ін-ти: економіки та фінансів, післядиплом. освіти, навч.-наук. інформ.; ф-ти: міжнар. екон. від­носин, товарозн.-комерц., юрид., заоч.; Укр. ін-т проектування комп’ютер. систем оброблення інформації у спожив. кооперації «Укоопінформпроект», Наук.-вироб. фірма «Львівакадем­аудит», Н.-д. лаб. екон. оцінки, Бізнес-центр «Інтерекономіка». Працюють 343 викл., зокрема 2 акад., 36 д-рів н., проф., 195 канд. н., доц. Серед відомих на­уковців – В. Апопій, Г. Башнянин, С. Гелей, Ю. Дайновський, Б. Мізюк, Б. Семак, І. Сирохман, В. Шевчук. Від 1998 виходять «Вісник Львівського торговельно-економічного університету», наук. зб. «Торгівля, кооперація і підприємництво», «Укра­­їнська кооперація: історичні та соціально-економічні аспекти». Ректор – П. Куцик (від 2014).

Літ.: A. Pawłowski. Państwowa Szkoła handlowa we Lwowie. Rys historyczny // Sprawozdanie dyrekcyi c. k. państwowej Wyższej Szkoły handlowej we Lwowie za rok szkolny 1899/1900 r. 1901; Гелей С. Львівська комерційна: Нарис історії. 2008 (обидві – Львів).

С. Д. Гелей

Статтю оновлено: 2017

Покликання на статтю
С. Д. Гелей . Львівський торговельно-економічний університет // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2017. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=59680 (дата звернення: 20.04.2021)