Ляшенко Іван Федорович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Ляшенко Іван Федорович


Ляшенко Іван  Федорович

ЛЯШЕ́НКО Іван Федорович (14. 02. 1927, с. Миколаївка, нині Станично-Луган. р-ну Луган. обл. – 12. 12. 1998, Київ) – музикознавець, педагог, музично-громадський діяч. Батько О. Ляшенка. Канд. філос. н. (1955), д-р мистецтво­знавства (1973), проф. (1974), акад. АМУ (1996). Засл. діяч мист-в УРСР (1989). Лауреат Всесоюз. музикозн. конкурсу ім. Б. Асаф’є­­ва, Респ. премії у галузі літ.-мист. критики ім. О. Білецького (3-я премія; обидва – 1982). Чл. НСКУ. Учасник 2-ї світ. війни. Закін. Львів. консерваторію (1950, оркестр. ф-т, кл. кларнета; 1951 – істор.-теор. ф-т) та аспірантуру при Київ. ун-ті (1954). У 1945–51 працював у Львові арт. оркестру філармонії, викл. дит. муз. шкіл та серед. спец. муз. школи. Від 1955 – у Нац. муз. академії України: 1965–68 – проректор з наук. роботи, 1968–74 – ректор, 1974–88 – проф., 1988–98 – зав. каф. історії укр. музики; водночас від 1955 (з перервами) – в ІМФЕ НАНУ (обидва – Київ): від 1979 – зав. відділу теор. проблем худож. розвитку мас, 1988–96 – пров. н. с. Л. – автор низки публікацій, статей у період. вид. Коло його наук. зацікавлень по­­в’язане із фундам. проблемами муз. культурології, соціології, естетики, етномистецтво­знавства, методології музико­знавства, концептуал. питаннями укр. муз.-істор. процесу. Здійс­нив вагомий внесок в орг-цію наук. і навч. процесу в Україні. Сприяв створенню каф. історії укр. музики Нац. муз. академії України, розвитку її зв’язків із каф. Київ. ун-ту, Києво-Могилян. академії, відділами Ін-ту філософії НАНУ. Розробляв українозн. концепцію муз. освіти. Сприяв уведенню в навч. процес нових навч. курсів – «Історія укр. культури», «Муз. соціологія», «Етнопсихологія», «Укр. краєзнавство», «Укр. муз. діаспора». Л. – ініціатор, голова, автор програми діяльності Центру муз. україністики, створ. при Нац. муз. академії України під егідою Міжнар. асоц. україністів (1996). Під час роботи на посадах проректора й ректора Київ. консерваторії залучив до викладац. процесу в ній видат. музикантів із різних міст колиш. СРСР, зокрема Т. Кравченко (з Ленінграда, нині С.-Пе­тербург), Д. Башкирова (з Москви), В. Топіліна. У 1960-х рр. сприяв прийняттю до СКУ деяких талановитих композиторів. Упорядник і наук. ред. низки індивід. та колект. праць. Серед учнів – І. Зінків, О. Козаренко, Л. Ніколаєва, І. П’ясковський, М. Ржевсь­ка, В. Романко, Л. Черкашина, С. Шип. 2002 проведено наук. читання пам’яті Л. Їхні матеріали видано під назвою «Культурологічні проблеми української музики (наукові дискурси па­­м’яті акад. І. Ляшенка) // «Науковий вісник Національної музичної академії України», К., 2002, вип. 16.

Пр.: До питання про національну специфіку музики // Мист-во. 1955. № 2; Народність і національна характерність музики. К., 1957; Музика в житті людини. К., 1963; 1967; Нове в українській радянській музиці. К., 1966; Взаємодія фольклорних і професіональних традицій у процесі становлення українського музичного стилю // НТЕ. 1971. № 6; Національні традиції в музиці як історичний процес. К., 1973; Музика в системі естетичного виховання. К., 1975; Музичний образ сучасника // Наука і культура. Україна, 1978. К., 1979; Теоретичні проблеми художнього розвитку мас: естетичний і соціологічний аспекти // Художня і традиц.-побут. культура народу. К., 1983; Максим Рильський і Борис Лятошинський: грані творчої співдружності // НТЕ. 1985. № 2; Интернационализм советской музыкальной куль­­туры: традиции и современность. К., 1986; Художня спадщина в процесі взаємозбагачення сучасних слов’янських культур // Історія, культура, фольклор та етнографія слов’ян. народів. К., 1988 (співавт.); Національне та інтернаціональне в музиці. К., 1991; Засновник української національної композиторської школи // УМ. 1992. Вип. 27; Українська художня культура. К., 1996 (спів­авт.); Українська композиторська школа в історичній типології національного стилеутворення // Муз.-істор. концепції у минулому і сучасності: Мат. міжнар. наук. конф. Л., 1997; Проблема національного в українській художній культурі // Наук. зап. Терноп. пед. ун-ту. 1999. № 1(2).

Літ.: Герасимова-Персидська Н. Вче­­ний-українознавець // Музика. 1997. № 2; Торба О. До 70-річчя музикознавця І. Ф. Ляшенка // Art Line. 1997. № 2; Ляшенко Іван Федорович: (Некролог) // НТЕ. 1999. № 2–3; Юдкін І. Вчений, культуролог Іван Ляшенко // Мист. обрії’98: Альм. К., 1999; Ніколаєва Л. Іван Ляшенко як творець музичної україністики // Наук. зб. Львів. муз. академії. 2000. Вип. 8, ч. 1; Черепанин М. І. Ляшенко та його концепція музичної україністики // Наук. вісн. Нац. муз. академії України. К., 2002. Вип. 16; Гу­­сарчук Т. Особистість І. Ф. Ляшенка та індивідуальний стиль діяльності вченого // Там само; Копиця М. Громадський Діяч, Вчений і Педагог // Там само; Лащенко А. І. Ляшенко – науковець, фундатор, керівник // Там само; Скорик М. Київ 60-их та І. Ляшенко // Там само; Немкович О. Українське музикознавство ХХ століття як система наукових дисциплін. К., 2006.

Статтю оновлено: 2017