Ляшко Іван Іванович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Ляшко Іван Іванович


Ляшко Іван  Іванович

ЛЯШКО́ Іван Іванович (09. 09. 1922, с. Мацківці, нині Лубен. р-ну Полтав. обл. – 29. 03. 2008, Київ) – математик. Батько С. Ляшка. Д-р фіз.-мат. н. (1963), проф. (1965), акад. НАНУ (1973). Засл. діяч н. і т. УРСР (1972). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1981, 1989), премія ім. М. Крилова АН УРСР (1975). Держ. нагороди СРСР. Ордени «За заслуги» 3-го (1997), князя Ярослава Му­дрого 5-го (2004) ступ. 1940–48 служив на флоті, учасник 2-ї світ. вій­ни. Закін. Київ. учител. (1949) і пед. (1952) ін-ти. Водночас із навч. учителював у Бесід. семиріч. (1949–51, Ставищен. р-н Київ. обл.) і Ставищен. серед. (1951–52) школах. Від 1955 – у Київ. ун-ті: 1964–69 – зав. каф. матем. фізики, 1965–69, 1987–89 – декан мех.-мат. ф-ту, 1969–77 – декан ф-ту кібернетики (один із засн., 2008 на його будівлі встановлено мемор. дошку Л.), 1977–85 – проректор, від 1991 – гол. н. с. ф-ту кібернетики. Був головою правління Респ. т-ва «Знання». Л. – один з основоположників матем. теорії фільтрації в Україні. Осн. наук. дослідж.: розв’я­зання теор. проблем математики та кібернетики і застосування одержаних результатів у приклад. галузях математики та механіки, зокрема у механіці суціл. середовища та у теорії за­безпечення склад. експерименту. Доведена ним низка теорем дозволила завершити побудову варіац.-тополог. методу (мажорант. областей) розв’язання задач матем. фізики. За допомогою цього методу розв’язав значну кількість склад. і важливих задач план. фільтрації. Виконав принципово новий підхід до розв’язання фільтрац. задач, який полягає у відшуканні аналіт. розв’язку скінченно-різницевих аналогів гранич. задач, що описують фільтрацію рідин. У межах цього підходу розвинуто та розширено метод Р-пе­ретворень Г. Положія (т. зв. метод сумар. зображень) для необмежених і неоднорід. сере­до­вищ. Розробив якісну теорію оцінювання інтеграл. характеристик фільтрац. потоку у пористих середовищах. Заклав ос­нови систем. підходу до розв’я­зування задач теорії фільтрації та теорії підзем. гідромеханіки. Дослідив нові моделі фільтрації у заг. постановках, які описуються некласич. рівняннями для більш адекват. опису реал. процесів (напр., задачі крапел. та канал. зрошення, коли права частина рівняння містить дельта-функцію Дірака). Розв’язав задачі чисел. моделювання міграції стронція-90 зі ставу-охолоджувача ЧАЕС у р. Прип’ять. Вивчав осн. матем. проблеми, які виникають у зв’язку із розвитком вимірно-обчислюв. комп­лексів у різних галузях науки і техніки. Його підручники перевидавали англ., в’єтнам., іспан. та ін. мовами.

Пр.: Решение фильтрационных задач методом суммарных представлений. К., 1963; Математический анализ в примерах и задачах: Підруч. К., 1974. Ч. 1; 1977. Ч. 2; Вопросы оптимизации решения задач фильтрации на ЭВМ. К., 1977; 1981 (спів­авт.); Фильтрация шумов. К., 1979 (спів­авт.); Диференціальні рівняння: Підруч. К., 1981 (спів­авт.); Математическое обеспечение сложного эксперимента. К., 1982–90. Т. 1–5; Основы классического и современного математического анализа: Учеб. К., 1988 (спів­авт.); Математичний аналіз: Підруч. К., 1992–93. Ч. 1–2 (спів­авт.); Управление псевдогиперболическими системами с помощью со­средоточенных воздействий // Пробл. упр. и информатики. 2000. № 5.

Літ.: Митропольський Ю. О. Іван Іванович Ляшко // Вісн. АН УРСР. 1975. № 6; Прилюк Д. Наука любить сміливих // Дніпро. 1977. № 10; Бублик Б. И., Сергиенко И. В. Иван Иванович Ляш­ко // Киев. математики-педагоги. К., 1979; Панасюк В. В. Прикладна математика народному господарству // Вісн. АН УРСР. 1982. № 5.

Статтю оновлено: 2017