Енциклопедія Сучасної України--Cуспільство-А-2
Головна / Cуспільство / А
 / Всього статей:  506


Аграрне право 

АГРА́РНЕ ПРА́ВО – комплексна галузь права, яка регулює аграрні відносини, що складаються у процесі виробництва сільськогосподарської продукції, її промислової переробки, зберігання...


Аграрні відносини 

АГРА́РНІ ВІДНО́СИНИ – відносини, що формуються і діють у сільському господарстві, охоплюючи увесь агропродовольчий сектор економіки країни. Вони розвиваються, удосконалюються (хоча трапляються випадки регресу) разом із розвитком сусп. відносин у цілому...


Агреман 

АГРЕМА́Н (франц. agrément – згода) – попередня згода уряду держави перебування на призначення певної особи як глави дипломатичного представництва держави, що робить запит про А. Згідно із 4-ю статтею Віден. конвенції про дипломат. зносини (1961) держава, яка акредитує...


Агресія 

АГРЕ́СІЯ – 1) пряме або непряме застосування сили, здебільшого збройної, однією державою проти політичної незалежності або територіальної цілісності іншої (або співучасть у такому застосуванні); 2) напад...


Агрометеорологічне забезпечення землеробства 

АГРОМЕТЕОРОЛОГІ́ЧНЕ ЗАБЕЗПЕ́ЧЕННЯ ЗЕМЛЕРО́БСТВА – розділ агрометеорології, що вивчає джерела, механізми і закономірності утворення, функціонування, використання й оцінки ефективності інформації про агрометеорологічні...


Агрономів Українських спвлка 

АГРОНО́МІВ УКРАЇ́НСЬКИХ Спілка – професійна організація агрономів-українців Західної України. Створ. у Львові 25 липня 1925 під час роботи 1-го повоєн. з’їзду «Сільського господаря». Засн. Спілки намагалися створити кооп. орг-цію...


Агрономів Українських Товариство 

АГРОНО́МІВ УКРАЇ́НСЬКИХ Товариство – професійна організація агрономів українського походження в Галичині. Засн. у жовтні 1936. Згідно із статутом Т-во мало наміри проводити фах., наук. і просвітницьку роботу на всіх зх.-укр. землях, але, на вимогу польс. влади...


Ад’юдикація 

АД’ЮДИКА́ЦІЯ (лат. adjudicare – присуджувати) – у міжнародному праві суто юридична підстава територіальних змін (на відміну від також мирних...


Ад’ютант 

АД’ЮТА́НТ (від лат. adjutans – помічник) – військова посада у збройних силах багатьох держав; особа, яка її обіймає. У ЗС України посаду А. займають офіцери...


Адаменко Василь  Васильович

АДА́МЕНКО Василь Васильович (1908, с. Первозванівка Синельник., нині Криничан. р-ну Дніпроп. обл. – 14. 12. 1943...


Адамкус Валдас

АДА́МКУС Валдас (Adamkus Valdas; 03. 11. 1926, Каунас, Литва) – державний та політичний діяч Литовської Республіки. Почес. д-р Вільнюс. ун-ту (1989)...


Адамович Василь Іванович

АДАМО́ВИЧ Василь Іванович (1856 – ?) – правознавець. Закін. С.-Петербур. ун-т (1881), де працював від 1884: приват - доц. (від 1888). У 1904 за конкурсом вибраний в. о. екстраординар., від 1907 – в. о. ординар. каф. рим. права, від 1909 – засл. проф....


Адвокат 

АДВОКА́Т (лат. advocatus – запрошений) – юрист, який, маючи спеціальний статус, надає правову допомогу фізичним чи юридичним особам, здійснює захист підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого...


Адвокатів України спілка 

...

Адміністративна відповідальність 

АДМІНІСТРАТИ́ВНА ВІДПОВІДА́ЛЬНІСТЬ – вид юридичної відповідальності громадян і службових осіб за вчинені ними адміністративні правопорушення. Підставою А. в. є адм. проступок – протиправна, винна дія (чи бездіяльність), яка посягає на порядок управління...


Адміністративна діяльність 

АДМІНІСТРАТИ́ВНА ДІЯ́ЛЬНІСТЬ – визначена законом чи конституцією країни різного роду розпорядча діяльність органів державного управління, виконавчої влади, керівних органів закладів, підприємств...


Адміністративна реформа 

АДМІНІСТРАТИ́ВНА РЕФО́РМА – цілісний комплекс узгоджених заходів...


Адміністративна юстиція 

АДМІНІСТРАТИ́ВНА ЮСТИ́ЦІЯ – система судових органів, які контролюють дотримання законності у сфері державного управління шляхом вирішення в адміністративному процесуальному порядку публічно-правових спорів...


Адміністративне право 

АДМІНІСТРАТИ́ВНЕ ПРА́ВО – галузь права...


Адміністративний кодекс УСРР 1927 

...

Адміністративно-командна система 

АДМІНІСТРАТИ́ВНО-КОМА́НДНА СИСТЕ́МА – система управління суспільством, заснована на жорстких методах бюрократичного централізму. Термін «А.-к. с.» почав застосовуватися від кін. 80-х рр. 20 ст. у сусп. науках для характеристики соц.-екон. і політ. устрою...


Адміністративно-процесуальне право 

АДМІНІСТРАТИ́ВНО-ПРОЦЕСУА́ЛЬНЕ ПРА́ВО – підгалузь адміністративного права, що складається з правових норм, які регламентують процесуальні форми...


Адміністративно-територіальний поділ України 

АДМІНІСТРАТИ́ВНО-ТЕРИТОРІА́ЛЬНИЙ ПО́ДІЛ УКРАЇ́НИ – внутрішній поділ території держави на адміністративно-територіальні одиниці з метою раціональної організації державного та громадського управління регіонами, народним господарством...


Адміністрація 

АДМІНІСТРА́ЦІЯ (лат. administratio – керування, управління) – організаційні утворення, які призначені виконувати керівні...


Адміністрація Президента України 

АДМІНІСТРА́ЦІЯ ПРЕЗИДЕ́НТА УКРАЇ́НИ – постійно діючий орган, який утворює Президент України, щоб забезпечити здійснення своїх повноважень глави держави. Гол. завдання А. П. У. – організац., правове, консультат., інформ....


Адмірал 

АДМІРА́Л (голланд. – admiral, від араб. амір аль бахр – володар на морі) – вище військове звання у військово-морських силах багатьох держав. Чин А. у Європі запроваджено у 12 ст., а у Рос. імперії – 1706 Петром І. У ВМС ЗС України, як свого часу у флоті УНР...


Адомайтіс Валентин  Володимирович

АДОМА́ЙТІС Валентин Володимирович (23. 02. 1953, Київ) – дипломат. Має ранг Надзвич. і Повноваж. Посланника України 2-го кл. (1998). Закін. Київ. ун-т (1978). Працював у Ком-ті з фіз. культ. та спорту УРСР (1979–81); всесоюз. об’єднання «Важпромекспорт» (Нігерія...


Адоньєв Дмитро  Микитович

АДО́НЬЄВ Дмитро Микитович (19. 05. 1921, с. Кукуй, нині Орлов. обл....


Адушкін Іван  Прокопович

АДУ́ШКІН Іван Прокопович (23. 06. 1916, с. Симкіно, нині Мордовія, РФ – 08. 01. 1975...


Аерокосмічна академія України  

АЕРОКОСМІ́ЧНА АКАДЕ́МІЯ УКРАЇ́НИ (АКАУ) – громадська організація...


Аеромобільні війська 

АЕРОМОБІ́ЛЬНІ ВІЙСЬКА́ – високомобільний рід сухопутних військ. До них належать спеціально сформовані з’єднання, частини та підрозділи зі складу сухопут. військ і армій. авіації...


Аза Лариса  Олександрівна

А́ЗА Лариса Олександрівна (21. 09. 1942, м. Нижній Тагіл Свердлов. обл., РФ) – соціолог. Д-р соціол. н. (1994). Закін. Київ. ун-т (1969). Відтоді працювала в Ін-ті філософії АН УРСР...


Азарі Анна

АЗА́РІ Анна 27. 08. 1959, Вільнюс...


Азаров Микола  Янович

АЗА́РОВ Микола Янович (17. 12. 1947, Калуга, РФ) – державний діяч, геолог, геофізик. Д-р геол.-мінерал. н. (1986), проф. (1991), чл.-кор. НАНУ (1997). Нар. депутат України (1994–98). Гол. Держ. радник податк. служби (1997). Орден «За заслуги» 3-го ступ. (1996), 2-го ступ. (1999)...


Азербайджанці 

АЗЕРБАЙДЖА́НЦІ (самоназва: Azәrbaycanlilar) – нащадки стародавніх етносів, які мешкали на території сучасних Азербайджану та Ірану. Нині проживають також в Афганістані, Іраці, Туреччині, Німеччині, Австрії, Франції, США...


Азербайджанців України конгрес 

АЗЕРБАЙДЖА́НЦІВ УКРАЇ́НИ Конгрес – громадська організація азербайджанців, які проживають в Україні. Азерб. діаспор. рух починається від 1990, коли у Києві створено азерб. сусп.-культур. центр ім. Ю. Чеменземінлі. Згодом азерб. орг-ції виникли у Дніпроп., Харків....


Азімов Чингізхан  Нуфатович

АЗІ́МОВ Чингізхан Нуфатович (16. 12. 1931, Казань, Татарстан, РФ) – фахівець у галузі цивільного права. Д-р юрид. н. (1983), проф. (1985)...


Азово-Дніпровська культура 

АЗО́ВО-ДНІПРО́ВСЬКА КУЛЬТУ́РА – археологічна культура маріупольської культурно-історичної області. Ареал: Степове Подніпров’я...


Азовська військова флотилія 

...

Азьов Михайло  Юхимович

АЗЬО́В Михайло Юхимович (05. 12. 1906, с. Азьова, нині Свердлов. обл., РФ – 27. 02. 1943, с. Краснопавлівка, нині смт Лозов. р-ну Харків. обл.) – військовик. Герой Рад. Союзу (1943...


Айбабін Олександр  Ілліч

АЙБА́БІН Олександр Ілліч (30. 12. 1948, Калінінград, РФ) – історик, археолог. Д-р істор. н. (1998). Закін. Ленінгр. ун-т (1972) та аспірантуру при Держ. Ермітажі в Ленінграді (1976). Працював ст. н. с. у Феодосій. краєзнав. музеї (1972–75)...


Айзенгавер Двайт Д.

АЙЗЕНГА́ВЕР Двайт Д. (Eisenhower Dwight D.; 14. 10. 1890, Денісон, шт. Техас, США – 28. 03. 1969...


Айхгорн Герман

АЙХГО́РН Герман (von Eichhorn Herman; 13. 02. 1848, м. Бреслау, Німеччина, нині Вроцлав, Нижньосілез. воєводства, Польща – 30. 07. 1918, Київ) – німецький військовий діяч, фельдмаршал імператорської служби. У 1918 – командувач нім. групи армій «Київ»...


Акагоші Айріс

АКАГО́ШІ Айріс (народилася 14. 03, рік невідомий, десь перед 2-ю світ. війною, в Чехословаччині – 24. 07. 1987) – американська громадська діячка. За освітою – інженер. Чл. нью-йорк. групи правозахисної орг-ції «Міжнар. амністії»...


Академічна Громада 

«АКАДЕМІ́ЧНА ГРОМА́ДА» – суспільно-освітнє товариство українських студентів у Львові...


Акаєв Аскар Акайович

АКА́ЄВ Аскар Акайович (Акаев Аскар Акаевич; 10. 11. 1944, с. Кизил-Байрак, Киргизстан) – державний діяч Киргизстану. Д-р тех. н. (1980), проф., акад. АН Киргизії (1984). Має численні міжнар. нагороди і почесні звання. Закін. Ленінгр. ін-т точної механіки та оптики (1968)...


Акатов Віктор Григорович

АКА́ТОВ Віктор Григорович (15. 02. 1924, с. Лугова Пролейка, нині Волгогр. обл., РФ – жовтень 1943, похов. у с. Димер...


Акимов Джеппар

АКИ́МОВ Джеппар (1909, с. Туак Алуштин. пов. Таврій. губ., нині с. Рибаче Алуштин. міськради, АР Крим – 21. 07. 1983, м. Бекабад, Узбекистан) – один із перших організаторів національного руху кримських татар за повернення з місць депортації до Криму...


Акимов Михайло Павлович

АКИ́МОВ Михайло Павлович (25. 11. 1925, с. Супонове, нині Куйбишев. обл., РФ – 03. 03. 1983...


Акиф’єв Сергій Іванович

АКИ́Ф’ЄВ Сергій Іванович (15. 05. 1925, с. Новопетрівське, нині Моск. обл., РФ – 22. 09. 1943, похов. у с. Великий Листвен Тупичів., нині Городнян. р-ну Черніг. обл.) – військовик. Герой Рад. Союзу (1944...


Аккайська культура 

АККА́ЙСЬКА КУЛЬТУ́РА – археологічна культура мустьєрської доби раннього палеоліту. Представлена майже 20-ма здебільшого печерними стоянками...


Аккаржанська культура 

...

Акопов Михайло Арутюнович

АКО́ПОВ Михайло Арутюнович (07. 06. 1919, с. Диг, Вірменія – 07. 05. 1988, Київ) – історик. Д-р істор. н., проф. Учасник 2-ї світ. війни. Держ. нагороди СРСР. Закін. Військ.-політ. академію (Москва...


Акордна оплата праці 

АКО́РДНА ОПЛА́ТА ПРА́ЦІ – форма відрядної оплати праці. При А. о. п. заг. суму заробіт. плати працівникові або, найчастіше, колективу працівників установлюють за весь обсяг викон. роботи (акорд) на підставі реальної обґрунтованості норм виробітку...


Акредитація 

АКРЕДИТА́ЦІЯ (франц. accrеditation, від лат. ассrеdо – довіряю) – у міжнародному праві – сукупність дій, пов’язаних із призначенням і вступом на посаду постійного представника держави...


Акредитив 

АКРЕДИТИ́В – зобов’язання банку виплатити продавцеві за рахунок покупця визначену суму в узгодженій валюті, якщо продавець надасть банкові у встановлений термін документи, передбачені в А. Банк обирають за взаєм. згодою сторін, він діє в межах повноважень...


Аксельрод Павло (Пінхус) Борисович

АКСЕЛЬРО́Д Павло (Пінхус) Борисович (парт. псевд. – Александрович; літ. псевд.: Н. Д., Рабочий, Штейнберг; 1850, м. Почеп Мглин. пов. Черніг. губ., нині Брян. обл., РФ – 16. 04. 1928, Берлін) – політичний діяч, публіцист. Один з ідеологів і лідерів меншовиків, спочатку – анархіст...


Аксіологія права 

АКСІОЛО́ГІЯ ПРА́ВА – вчення про цінність права. Розрізняють А. п. стосовно кожної людини (особистісна цінність), соц. спільнот та об’єднань (групова цінність) і сусп-ва в цілому (заг.-соц. цінність). Цінність права притаманна як заг.-соц. праву...


Аксьонов Олександр Михайлович

АКСЬО́НОВ Олександр Михайлович (23. 07. 1919, м. Новомиколаївськ, нині Новосибірськ, РФ – 15. 10. 1943, похов. у с. Михайлівка П’ятихат. р-ну Дніпроп. обл.) – військовик. Герой Рад. Союзу (1944...


Аксьонов Олександр Панасович

АКСЬО́НОВ Олександр Панасович (1908, с. Усть-Кишерть, нині Перм. обл., РФ – 26. 09. 1943) – військовик. Герой Рад. Союзу (1943, посмертно). Учасник 2-ї світ. війни. У діючій армії від 1943. Відзначився при форсуванні Дніпра в р-ні с. Окунинів (Остерського...


Аксютинці 

АКСЮ́ТИНЦІ – курганна група скіфського часу. Розташ. в урочищі Стайкин Верх на Посуллі. Розкопали Д. Самоквасов та С. Мазаракі на поч. 20 ст. Курган № 1, Старша Могила (1-ша пол. 6 ст. до н. е.)...


Аксютін Микола Васильович

АКСЮ́ТІН Микола Васильович (1916, м. Катеринослав, нині Дніпропетровськ – 09. 04. 1944, похов. у с. Красноармійське Красноперекоп. р-ну, нині АР Крим) – військовик. Герой Рад. Союзу (1944...


Акт 

АКТ (лат. actus – дія, actum – документ) – офіційний документ, що має юридичну силу. Видають А. держ. органи, органи місц. самоврядування, посад. особи або громад. орг-ції у межах їхньої компетенції: закон, указ, постанова, наказ...


Акт 5 листопада 1916 

...

Акт відновлення української держави 

АКТ ВІДНО́ВЛЕННЯ УКРАЇ́НСЬКОЇ ДЕРЖА́ВИ – політичний документ, прийнятий 30 червня 1941 на зібранні близько сотні українських діячів у щойно окупованому німецькими військами Львові. Ініціатором виступило кер-во ОУН(б). У документі говорилося...


Акт застосування норм права 

АКТ ЗАСТОСУВА́ННЯ НОРМ ПРА́ВА – індивідуальне рішення уповноваженого суб’єкта (органу держави чи посадової особи), яке є результатом розгляду юридичної справи. Це документ...


Акт злуки УНР і ЗУНР 

АКТ ЗЛУ́КИ УНР і ЗУНР – політико-правове об’єднання Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки в одну Українську державу...


Акт поєднання 

«АКТ ПОЄДНА́ННЯ» – документ...


Акт проголошення незалежності України 

АКТ ПРОГОЛО́ШЕННЯ НЕЗАЛЕ́ЖНОСТІ УКРАЇ́НИ – політико-правовий документ, який ухвалила Верховна Рада УРСР 24 серпня 1991. Цей істор. документ став відповіддю на заколот консервативних реваншистсько-імпер. сил у вищому кер-ві КПРС (події 19–21 серпня 1991 в Москві)...


Акт юридичний 

АКТ ЮРИДИ́ЧНИЙ – волевиявлення держави (її органів, посадових осіб), обов’язкове для виконання. Соц. роль держ. А. ю. полягає в тому, що через нього держава об’єктивує, виражає свою волю, доводить її до відповід. суб’єктів...


Актаський могильник 

АКТА́СЬКИЙ МОГИ́ЛЬНИК – могильник скіфського часу. Розташ. біля с. Семенівка Ленін. р-ну АР Крим, на зх. березі Актаського озера. Досліджений експедицією Ін-ту археології НАНУ під кер-вом С. Бессонової. Один з небагатьох скіф. могильників...


Акти Верховної Ради України 

А́КТИ ВЕРХО́ВНОЇ РА́ДИ УКРАЇ́НИ – документи...


Акти духовної влади 

А́КТИ ДУХО́ВНОЇ ВЛА́ДИ – закони, укази, постанови та інші рішення церковного керівництва...


Акти Конституційного Суду України 

А́КТИ КОНСТИТУЦІ́ЙНОГО СУ́ДУ УКРАЇ́НИ – рішення і висновки найвищого конституційно-судового органу держави. Конституційний Суд України ухвалює свої рішення за результатами розгляду справ щодо конституційності законів та ін. правових актів ВР України...


Акти органів виконавчої влади 

А́КТИ О́РГАНІВ ВИКОНА́ВЧОЇ ВЛА́ДИ – правові форми рішень органів виконавчої влади...


Акти цивільного стану 

А́КТИ ЦИВІ́ЛЬНОГО СТА́НУ – обставини, події або дії, які започатковують...


Актив 

АКТИ́В (від лат. activus – діяльний, дійовий) – складник соціального життя радянського часу, керівний прошарок і найбільш діяльна частина будь-якої організації, колективу. Членів А. ретельно добирали парт. орг-ції...


Активність особистості 

АКТИ́ВНІСТЬ ОСОБИ́СТОСТІ (від лат. activus – діяльний, активний) – активне ставлення людини до світу...


Активність політична 

АКТИ́ВНІСТЬ ПОЛІТИ́ЧНА – один із виявів громадської активності; одна з форм свідомої цілеспрямованої поведінки індивідів та соціальних спільнот у сфері політики. Може мати нац., регіон., вікові...


Активність соціальна 

АКТИ́ВНІСТЬ СОЦІА́ЛЬНА – характеристика способу життєдіяльності соціального суб’єкта (індивіда, групи), яка фіксує свідому спрямованість його діяльності й поведінки на зміну соціального середовища, умов, інститутів відповідно до потреб, інтересів, цілей...


Стр. 2 | 7        Попередня   1    2    3    Наступна