Енциклопедія Сучасної України--Cуспільство-Е-2
Beta-версія
Головна / Cуспільство / Е
Всього статей:  100


Естонці 

ЕСТО́НЦІ – нація, основне населення Естонії. Заг. чисельність бл. 1,1 млн осіб, з яких понад 900 тис. проживають у Естонії, ін. – у РФ (Ленінгр., Псков., Омська обл.), Україні, Канаді, США, Швеції...


Етикет 

ЕТИКЕ́Т (франц. étiquette – ярлик, етикетка) – установлені правила ввічливості і норми поведінки в суспільстві чи в якому-небудь товаристві відповідно до певних обставин. Правила Е. почали формуватися з усвідомленням людиною себе частиною соціуму...


Етнічна історія 

ЕТНІ́ЧНА ІСТО́РІЯ – розділ етнології, що досліджує розвиток етнічних утворень. Предметне коло наук. зацікавлень Е. і. достатньо широке й охоплює проблеми виникнення етніч. утворень, племен, союзів племен...


Етнічні меншини 

ЕТНІ́ЧНІ МЕНШИ́НИ – різновид людської спільноти, група населення певної держави, що має спільні походження (дійсне чи уявне), культурні або фізичні характеристики...


Етногенез 

ЕТНОГЕНЕ́З (від етно… і …генез) – сукупність соціально-історичних, духовно-культурних процесів та природних чинників, що зумовлюють виникнення...


Етнографічна комісія ВУАН 

ЕТНОГРАФІ́ЧНА КОМІ́СІЯ ВУАН Засн. у травні 1921 як секція (голова В.-С. Клінґер), у червні об’єднана з Е. К. УНТ у Києві, від 1922 – Етногр.-фольклорна Комісія при ВУАН. Голова – А. Лобода; секр. – А. Онищук...


Етнографічне товариство Підкарпатської Руси 

ЕТНОГРАФІ́ЧНЕ ТОВАРИ́СТВО ПІДКАРПА́ТСЬКОЇ РУСИ́ Діяло 1934–38 у м. Мукачеве (нині Закарп. обл.). Засн. з ініціативи місц. українців та емігрантів для дослідж. нар. культури Закарпаття...


Етноґрафічний збірник 

«ЕТНОҐРАФІ́ЧНИЙ ЗБІ́РНИК» – серійне видання. Виходило 1895–1929, видавець – НТШ у Львові...


Етнографія 

ЕТНОГРА́ФІЯ (від етно… і …графія) – наука, що досліджує культурно-побутові особливості народів, їхнє походження...


Етнологія 

...

Етномузикологія 

ЕТНОМУЗИКОЛО́ГІЯ (від етно…, музика і ...логія) – галузь народознавства, що займається збиранням, дослідженням об’єктів народної музичної культури у різновидах вокальної...


Етнонім 

ЕТНО́НІМ (від етно… та грец. ὄηομα – ім’я) – назва етнічної групи людей: племені, племінного союзу, народності, нації («аранда», «поляни», «евенки», «українці»), а також етнографічного угруповання у їх складі («буковинці», «подоляни»...


Етнопедагогіка 

ЕТНОПЕДАГО́ГІКА (від етно… і педагогіка) – галузь емпіричних знань про виховання підростаючих поколінь, здобутих упродовж історичного розвитку того чи іншого етносу. Е. розкриває мету...


Етнополітика 

ЕТНОПОЛІ́ТИКА (від етно… і політика) – цілеспрямована діяльність держави...


Етнополітологія 

ЕТНОПОЛІТОЛО́ГІЯ (від етно… і політологія) – наукова соціогуманітарна дисципліна...


Етнос 

Е́ТНОС (від етно…) – спільнота, у яку люди об’єднані уявленнями про спільне походження та наявністю культурної спільності – мови, звичаїв, міфів...


Етносоціологія 

ЕТНОСОЦІОЛО́ГІЯ (від етно… та соціологія) – галузь соціології, що вивчає структуру, форми та способи взаємодії етнічних і національних спільнот. Вона також розробляє методологію та методи дослідж. у сферах міжетніч. відносин...


Етноцид 

ЕТНОЦИ́Д (від етно… і лат. caedo – убиваю) – різновид етнонаціональної політики, спрямованої на знищення певного народу, його частини чи окремих представників. На відміну від геноциду...


фон Еттінґен Оттон Оттонович

фон Е́ТТІНҐЕН Оттон Оттонович (24. 11. 1866, м. Каліш, нині Польща – 02. 01. 1920, Одеса) – військовик. Генерал-майор (1913). Закін. Микол. інж. уч-ще (1886)...


Этнографическое обозрение 

«ЭТНОГРАФИ́ЧЕСКОЕ ОБОЗРЕ́НИЕ» – журнал. Виходив 1889–1916 у Москві рос. мовою по 4 книги щороку (усього 112 книг). Засн. – етногр. відділ. Т-ва любителів природознавства, антропології та етнографії при Моск. ун-ті. Опубл. ст. «Гоголь – этнограф» Б. Соколова...


Стр. 2 | 2        Попередня   1    2