Колодій Антоніна Федорівна — Енциклопедія Сучасної України

Колодій Антоніна Федорівна

КОЛОДІ́Й Антоніна Федорівна (14. 01. 1943, с. Борківка Менського р-ну Черніг. обл.) – політолог. Канд. істор. (1972), д-р філос. (1992) н., проф. (1995). Закін. Моск. ун-т (1968). Працювала від 1971 у Нац. ун-ті «Львів. політехніка»: від 1993 – проф. каф. політології і соціології; за сумісн. 1996–2004 – проф. Львів. ун-ту; 2000–03 – проф. Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія»; 2000–04 – ст. н. с. Ін-ту народознавства НАНУ (Львів); 2004–05 – зав. каф. політології Київ. міжнар. ун-ту; від 2005 – зав. каф. політ. наук і філософії Львів. регіон. ін-ту держ. упр. Нац. академії держ. упр. при Президентові України. Наук. дослідження: питання теорії націй, трансформації політ. режи­­мів, розвитку громадян. сусп-ва і багатопартійності, методол. проб­­леми політ. реформування та держ. упр. Спів­авторка і наук. ред. підручників «Політологія» (К., 2000; 2003), «Основи демократії» (К.; Л., 2004; 2006; 2009) та пр. «Transformacja w Polsce i na Ukrainie. Wybrane aspekty» / «Транс­­формація в Польщі і в Україні. Вибрані аспекти» (Wrocław, 2010).

Пр.: Нація як суб'єкт політики. Л., 1997; На шляху до громадянського суспільства. Теоретичні засади й соціо­культурні передумови демократичної трансформації в Україні. Л., 2002; Пра­­ві, ліві та центр у політичному спектрі України: ретроспектива років незалеж­­ності // Czechy. Polska. Ukraina. Partie i systemy partyjne. Stan i perspektywy. Toruń, 2007; Національний вимір суспільного буття. Л., 2008; Temporary Post-Commu­­nist Authoritarianism and Democracy: Ukraine 1990–1994 // Autoritarismus in Mittel- und Osteuropa. Wiesbaden, 2009; Реформування чи перезаснування дер­­жави: які політичні зміни потрібні Укра­­їні? // Україна і світ: прагнення змін. К., 2010.

С. П. Павлюк


Покликання на статтю