Комісія давнього українського письменства ВУАН — Енциклопедія Сучасної України

Комісія давнього українського письменства ВУАН

КОМІ́СІЯ ДА́ВНЬОГО УКРАЇ́НСЬКОГО ПИСЬМЕ́НСТВА ВУАН Засн. 1927. Від 1929 діяла як Комісія для видавання та вивчення пам'яток укр. письменства часів феодалізму та торг. капіталу, від 1931 – у складі уста­­нов Соц.-екон. відділу ВУАН. Іні­­ціатор створення і голова – В. Перетц, заст. – С. Маслов, секр. – О. Назаревський; серед чл. – В. Адріанова-Перетц, С. Ба­­лухатий, С. Бугославський, С. Га­­євський, М. Геппенер, М. Ґудзій, І. Єрьомін, П. Попов, Г. Нікольська. Гол. завдання: укладення наук. системат. бібліографії та висвітлення репертуару давньо­­го укр. письменства, пошук його пам'яток у музеях і книгосховищах, підготовка до друку па­­м'яток 11–13 ст. (зокрема серед­­ньовіч. худож. прози та поезії), філол. й істор. дослідж. цих па­­м'яток. Оскільки матеріали до історії давнього укр. письменст­­ва зберігалися у Ленінграді (нині С.-Петербург), Москві та Одесі, створ. групи дослідників, які ви­­являли й опрацьовували матеріали з місц. архівів. На засідан­­нях у Києві (проведено 3), Москві та Ленінграді вирішено організац. питання та визначено теми для співроб., заслухано до­­повіді, зокрема С. Балухатого про невідомі твори св. Йосафата (Кунцевича). Комісія видавала зб. «Пам'ятки мови та письменства давньої України», у томах якого, серед ін., опубл. роз­­відки С. Бугославського «Україно-руські пам'ятки ХІ–XVII вв. про князів Бориса та Гліба» (т. 1, 1928), Н. Кістяківської «Твори Івана Некрашевича, українсь­­ко­­го письменника XVIIІ віку» (т. 2), С. Гаєвського «“Александрія” в давній українській літературі» (т. 3; обидва – 1929) та ін. 1933 припинила діяльність.

Літ.: див. Комісії порайонного розроблення історії України ВУАН.

Р. В. Пилипчук


Покликання на статтю