Культорології Інститут НАМУ | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Культорології Інститут НАМУ


Культорології Інститут НАМУ

КУЛЬТУРОЛО́ГІЇ Інститут НАМУ Засн. 2007 у Києві як н.-д. установа, що здійснює фундам. і приклад. наук. дослідж. у галузях теорії та історії культури, етнокультурології та культур. антропо­логії, музеєзнавства, пам’ят­ко­знавства, приклад. куль­туро­логії. Працюють акад. НАМУ Ю. Богуцький (дир.-засн.), О. Без­гін та Г. Чміль, чл.-кор. НАМУ В. Шей­ко та І. Юдкін, по 11 д-рів і канд. н., 24 н. с. У структурі Ін-ту діють відділи: наук.-твор. дослідж. з теорії та історії культури, соціол. дослідж. та аналізу проблем укр. культури, світ. культури і міжнар. культур. зв’язків, етнокультуро­логії та культур. антропології, му­зеєзнавства та пам’ятко­знав­ства, редакц.-видавн. та худож.-тех., лаб. культур. практик, експерим. лаб. з питань реалізації дослідж. культурології. Ін-т є одним із засн. Укр. асоц. культурологів. Видав пр. «Самоорганізація культури: Онтологія, динаміка, перспективи» Ю. Богуцького, «Мистецтво: Терміни та поняття» С. Безклубенка, «Фор­мування визначників української культури» І. Юдкіна (усі – 2008), «Культура та цивілізація в історико-культурній думці України в добу глобалізації» В. Шейка, М. Александрової, «Культура та комунікація: Дискурси культуротворення в Україні XXI ст.» О. Берегової (обидві – 2009), «Укра­їнська національна ідея та Микола Хвильовий: Історико-культурологічний вимір» В. Шей­ка, В. Левіна, «Інституалізовані соціокультурні системи України: Регіональна специфіка та соціо­культурна динаміка» С. Волкова, «Соціологічні дослідження культури: Концепції та практики» В. Щербини, М. Наумової (усі – 2010), «Методологічні про­блеми культурної антропології та етнокультурології» Б. Головка, Г. Чміль, «Культура України в глобалізаційно-цивілізаційному вимірі: Історико-методологічні аспекти» В. Шейка, «Аспек­ти морфології культури України: Генеза та типологія», «Концепт культури: Теоретико-методоло­гічні та праксеологічні аспекти рішення», «Українська художня культура: Пам’яткоохоронні про­блеми» (усі – 2011), «Традиційна звичаєвість українців кінця ХІХ – початку ХХІ ст.» Т. Гаєвської, «Об’єктивізація культуротворен­ня в добу цивілізаційної глобалі­зації», «Українська художня куль­тура: Історія та сучасні проблеми» (обидві – 2012), «Візуалізація реального в сучасному культур­ному просторі» Г. Чміль, Н. Кораб­льової, «Інтегративні процеси в музичній культурі України в ХХ–ХХІ столітті» О. Берегової, «Фахові особливості театральної освіти» О. Безгіна, «Культурна по­­літика і фахові проблеми освіти: Моделювання процесів», «Apho­ristic Foundations of Dramatic and Lyrical Poetry» І. Юдкіна, навч. посібник «Культурологія» (усі – 2013). Від 2009 друкує щорічник наук. праць «Культурологічна дум­ка», готує електронне вид. «Золоті сторінки української культури».

Статтю оновлено: 2016