Е - Енциклопедія Сучасної України
Статті на літеру «Е»
 (Всього статей:  661)

Економетрія 

ЕКОНОМЕ́ТРІЯ (від економіка і …метрія) – наукова дисципліна, що вивчає економічні явища та процеси на базі конкретного числового матеріалу. В Е. (як сучас. напрямі екон. науки) синтезовано досягнення екон. теор. аналізу...


Економіка 

ЕКОНО́МІКА (грец. οἰϰονομιϰή, від οἶϰος – оселя, середовище і νόμος – закон) – систематизоване за певними правилами господарство, що забезпечує задоволення суспільних потреб через виробництво життєво необхідних благ. Нині термін «Е.»...


Економіка АПК 

«ЕКОНО́МІКА АПК» – міжнародний науково-виробничий журнал. Засн. 1994 у Києві Мін-вом аграр. політики України, Ін-том аграр. економіки УААН, Компанією «Брати Карич» (Югославія). Виходить щомісяця укр. мовою (резюме вміщує англ.)...


Економіка будівництва 

ЕКОНО́МІКА БУДІВНИ́ЦТВА – система спеціальних наукових знань про форми і особливості прояву загальних економічних законів у капітальному будівництві як галузі народного господарства. Е. б....


Економіка будівництва і міського господарства 

«ЕКОНО́МІКА БУДІВНИ́ЦТВА І МІСЬКО́ГО ГОСПОДА́РСТВА» – наукове періодичне видання. Засн. 2005 Донбас. академією буд-ва і арх-ри (м. Макіївка Донец. обл.). Виходить 4 рази на рік. Мови видання: укр....


Економіка в школах України 

...

Економіка житлово-комунального господарства 

ЕКОНО́МІКА ЖИТЛО́ВО-КОМУНА́ЛЬНОГО ГОСПОДА́РСТВА – специфічні виробничі та соціально-економічні відносини, які виникають у процесі створення...


Економіка змішана 

ЕКОНО́МІКА ЗМІ́ШАНА – економічна система, у якій інформацію передають переважно у спонтанному порядку або за допомогою цінових сигналів...


Економіка знань 

ЕКОНО́МІКА ЗНАНЬекономіка, за якої рушійною силою прогресу є знання, зосереджені в людському капіталі. В Е. з. людину розглядають не тільки як фактор вироб-ва (праця)...


Економіка і прогнозування 

«ЕКОНО́МІКА І ПРОГНОЗУВА́ННЯ» – науковий журнал. Засн. 2000 у Києві Ін-том екон. прогнозування (нині економіки та прогнозування) НАНУ. Виходить 4 рази на рік укр. мовою, наклад 500 прим. Друкує матеріали, що висвітлюють перспективи розвитку економіки, науки, техніки...


Економіка і регіон 

«ЕКОНО́МІКА І РЕГІО́Н» – збірник наукових праць. Засн. у липні 2003 Полтав. тех. ун-том (і видавець). Виходить 4 рази на рік; наклад 300 прим. Публікує статті укр....


Економіка і управління 

«ЕКОНО́МІКА І УПРАВЛІННЯ» – науковий журнал. Засн.1998 у Києві Європ. ун-том і Асоц. навч. закладів України приват. форми власності. Виходить щокварталу, наклад 200 прим. Матеріали вміщує укр., рос., і англ. мовами. Публікації присвяч. теор., методол....


Економіка перехідна 

ЕКОНО́МІКА ПЕРЕХІДНА́ – економіка, що знаходиться на стадії переходу від одного типу господарства до іншого. Е. п. також називають історично нетривалий відрізок часу...


Економіка праці 

ЕКОНО́МІКА ПРА́ЦІ – розділ економічної науки, що вивчає проблеми праці та трудової діяльності людей. Е. п. розвивалася паралельно у рад. наук. школі та зх....


Економіка промисловості 

ЕКОНО́МІКА ПРОМИСЛО́ВОСТІ Існують два концептуал. підходи до визначення Е. п. Представники першого, базованого на метод. засадах минулого, трактують її як галузь екон. науки, що вивчає пром-сть як комплексну систему взаємозалеж. галузей...


Економіка промисловості 

«ЕКОНО́МІКА ПРОМИСЛОВОСТІ» – науковий журнал. Засн. 1997 Ін-тами економіки пром-сті (Донецьк) і регіон. дослідж. (Львів) НАНУ. Виходить щокварталу, матеріали вміщує укр. і рос. мовами. Розповсюджується в Україні. Осн. тематика: пром. і регіон. політика; орг-ція упр....


Економіка регіональна 

ЕКОНО́МІКА РЕГІОНА́ЛЬНА – система суспільних відносин, що історично склалася у межах областей держави і являє собою сукупність взаємопов'язаних утворень та зв'язків, які забезпечують її стійкість і цілісність на макро- й мікрорівнях. Поняття «Е. р.» охоплює вироб....


Економіка ресурсна 

ЕКОНО́МІКА РЕСУ́РСНА – тип економіки, зорієнтований на переважний розвиток добувних галузей і первинного перероблення сировини...


Економіка ринкова 

ЕКОНО́МІКА РИ́НКОВА – одна з форм організації економіки. За Е. р. продукт виробляють з метою продажу (він стає товаром), на ринках взаємодіють вільні виробники та споживачі, панують відносини та зв'язки товар. вироб-ва. Відтак природу, екон. зміст...


Економіка розвитку 

«ЕКОНО́МІКА РО́ЗВИТКУ» – науковий журнал. Засн. 1997 як «Вісник Харківського національного економічного університету», від 2002 – сучасна назва. Виходить щокварталу...


Економіка сільського господарства 

...

Економіка соціальна 

ЕКОНО́МІКА СОЦІА́ЛЬНА – наукові знання про певний тип соціально-економічного устрою. Засн. цього наук. напряму, переважно австр. і нім. вчені...


Економіка та держава 

«ЕКОНО́МІКА ТА ДЕРЖА́ВА» – науково-практичний журнал. Засн. 2002 у Києві Ін-том підготовки кадрів Держ. служби зайнятості України і ТОВ «Редакція журналу “Економіка та держава”». Виходить щомісяця...


Економіка та право 

...

Економіка тіньова 

ЕКОНО́МІКА ТІНЬОВА́ – господарська, комерційна та економічна діяльність, здійснювана поза державним обліком і контролем. Е. т., як складне системне соц.-екон. явище, охоплює всі сфери життєдіяльності держави та сусп-ва і включає процеси вироб-ва, розподілу, обміну...


Економіка торгівлі 

ЕКОНО́МІКА ТОРГІ́ВЛІ – галузь економічної науки, що вивчає проблеми ефективного використання обмежених виробничих ресурсів (трудових, матеріальних...


Економіка транспортного комплексу 

«ЕКОНО́МІКА ТРА́НСПОРТНОГО КО́МПЛЕКСУ» – збірник наукових праць. Засн. 1997 Харків. автомоб.-дорож. ун-том. Виходить 2 рази на рік укр. та рос. мовами...


Економіка туризму 

ЕКОНО́МІКА ТУРИ́ЗМУ – галузь економіки, пов'язана з туристичною діяльністю. На поч. 21 ст. за обсягом послуг туризм посідає 1-е...


Економіка України 

«ЕКОНО́МІКА УКРАЇ́НИ» – науковий журнал. Засн. 1958 у Києві як «Економіка Радянської України», від 1992 – сучасна назва. Нині серед видавців – Мін-ва економіки й фінансів України та НАНУ. Виходить щомісяця укр. і рос. мовами. Наклад 3000 прим. Розповсюджується в Україні...


Економіка харчової промисловсті 

«ЕКОНО́МІКА ХАРЧОВО́Ї ПРОМИСЛО́ВОСТІ» – науковий журнал. Засн. 2008 в Одесі Академією харч. технологій, Ін-том проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАНУ. Виходить як квартальник, матеріали друкує укр., рос....


Економіка. Менеджмент. Підприємництво 

«ЕКОНО́МІКА. МЕ́НЕДЖМЕНТ. ПІДПРИЄ́МНИЦТВО» – збірник наукових праць. Засн. 2000 Сх.-укр. ун-том (Луганськ) як щорічник, від 2001 – у переліку видань ВАК України. Матеріали друкує укр. та рос. мовами; наклад 300 прим. Темат. спрямованість публікацій: екон. науки...


Економіка. Фінанси. Право 

«ЕКОНО́МІКА. ФІНА́НСИ. ПРА́ВО» – інформаційно-аналітичний журнал. Засн. 1994 у Києві Аудитор. фірмою «Аналітик» за участі Академії муніципал. упр....


Економіки інститут НАНУ 

ЕКОНО́МІКИ Інститут НАНУ – науково-дослідна установа. Засн. 1936 з метою «наук. узагальнення досягнень соціаліст. буд-ва»...


Економіки інформатизації та моделювання державний науково-дослідний інститут 

ЕКОНО́МІКИ ІНФОРМАТИЗА́ЦІЇ ТА МОДЕЛЮВА́ННЯ Державний науково-дослідний інститут – науково-дослідна установа...


Економіки промисловості інститут НАНУ 

ЕКОНО́МІКИ ПРОМИСЛО́ВОСТІ Інститут НАНУ – науково-дослідна установа...


Економіки та прогнозування інститут НАНУ 

ЕКОНО́МІКИ ТА ПРОГНОЗУВА́ННЯ Інститут НАНУ – науково-дослідна установа...


Економіко-географічна характеристика 

ЕКОНО́МІКО-ГЕОГРАФІ́ЧНА ХАРАКТЕРИ́СТИКА – аналіз та оцінка об'єкта, предмета, явища, процесу, що охоплює весь спектр найважливіших напрямів, підходів та методів, які акумулюються...


Економіко-математичні методи 

ЕКОНО́МІКО-МАТЕМАТИ́ЧНІ МЕ́ТОДИ – комплекс економічних, математичних і кібернетичних дисциплін, призначених для вивчення економіки. Е.-м. м. розглядають економіку як соц.-екон. систему...


Економіко-правових досліджень інститут НАНУ 

ЕКОНО́МІКО-ПРАВОВИ́Х ДОСЛІ́ДЖЕНЬ Інститут НАНУ – науково-дослідна установа...


Економіко-технологічний університет транспорту державний 

ЕКОНО́МІКО-ТЕХНОЛОГІ́ЧНИЙ УНІВЕРСИТЕ́Т ТРА́НСПОРТУ Державний – вищий навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців для залізничного транспорту. Засн. 1924 як Київ. ін-т інж. шляхів сполучення, від 1933 – Київ. ін-т інж. транспорту...


Економіст 

«ЕКОНОМІ́СТ» – журнал. 1904–14 виходив у Львові щомісяця як орган Крайового ревізій. союзу (за даними С. Злупка, декілька номерів «Е.» надрук. 1896–98 у газет. форматі). Вміщував матеріали про розвиток кооп. руху, селян. госп-в, аграрну реформу...


Економістів України спілка (СЕУ) 

ЕКОНОМІ́СТІВ УКРАЇ́НИ Спілка (СЕУ) – громадська організація. Засн. 1990 у Києві з ініціативи Г. Дзіся (її перший президент), для сприяння консолідації наук.-твор. потенціалу екон. і наук.-тех. громадськості України...


Економічна безпека 

ЕКОНОМІ́ЧНА БЕЗПЕ́КА – складна багатофакторна категорія, що характеризує здатність національної економіки до розширеного відтворення з метою задоволення на визначеному рівні потреб населення і держави; протистояння дестабілізаційній дії чинників...


Економічна відповідальність 

ЕКОНОМІ́ЧНА ВІДПОВІДА́ЛЬНІСТЬ – система формальних і неформальних норм та правил поведінки господарських суб'єктів-власників...


Економічна географія 

ЕКОНОМІ́ЧНА ГЕОГРА́ФІЯ – наука, що досліджує чинники, закони і закономірності, особливості геопросторової організації господарства. Заг. об'єкт вивчення Е. г. – сусп. вироб-во як складна госп. система...


Економічна думка 

«ЕКОНОМІ́ЧНА ДУ́МКА» – видавництво. Засн. 1997 Терноп. академією нар. госп-ва (нині екон. ун-т). Друкує наук. і метод. літ-ру, підручники, посібники, наук. період. вид., г. «Академія» (від 2006 – «Університетська думка»). Перший дир. – В. Кобернюк (1997–2003)...


Економічна ефективність 

ЕКОНОМІ́ЧНА ЕФЕКТИ́ВНІСТЬ – результативність економічної системи...


Економічна ефективність інвестицій 

ЕКОНОМІ́ЧНА ЕФЕКТИ́ВНІСТЬ ІНВЕСТИ́ЦІЙ – співвідношення між величиною інвестицій у створення або розвиток основного капіталу та отриманим ефектом. Залежить від джерела витрат, напрямів їх використання (розширення...


Економічна ефективність інновацій 

ЕКОНОМІ́ЧНА ЕФЕКТИ́ВНІСТЬ ІННОВА́ЦІЙ Ефективність інновацій безпосередньо визначає їхня конкретна здатність зберігати відповідну кількість праці, часу...


Економічна інформація 

ЕКОНОМІ́ЧНА ІНФОРМА́ЦІЯ – сукупність відомостей, що відображають відносини і процеси, пов'язані з виробництвом, розподілом, обміном та споживанням матеріальних і нематеріальних благ. Е. і. віддзеркалює частину людської діяльності...


Економічна історія 

ЕКОНОМІ́ЧНА ІСТО́РІЯ – наука, що досліджує еволюцію господарського буття та економічної діяльності людства з найдавніших часів до сьогодення...


Економічна картографія 

ЕКОНОМІ́ЧНА КАРТОГРА́ФІЯ – розділ тематичної картографії, що займається розробленням, створенням і використанням економічних та економіко-географічних карт і атласів, які відображають розвиток, стан і геопросторову організацію господарства...


Економічна кібернетика 

ЕКОНОМІ́ЧНА КІБЕРНЕ́ТИКА – науковий напрям кібернетики, що вивчає проблеми застосування її методів і засобів для дослідження та організації економічних процесів. Е. к. розглядає економіку...


Економічна криза 

ЕКОНОМІ́ЧНА КРИ́ЗА – порушення рівноваги між попитом і пропозицією на товари та послуги, що спричинює депресивний процес в економічній кон'юнктурі. Цей термін також використовують на позначення однієї з фаз відтворюв. циклу, який послідовно включає Е. к....


Економічна незалежність 

ЕКОНОМІ́ЧНА НЕЗАЛЕ́ЖНІСТЬ – повна самостійність країни у визначенні свого економічного статусу, здійсненні виключного права на володіння, користування та розпорядження національним багатством...


Економічна освіта 

ЕКОНОМІ́ЧНА ОСВІ́ТА – вид діяльності, що передбачає формування економічних знань, вмінь і навичок господарювання, засвоєння досвіду розвитку соціально-економічного середовища у процесі підготовки фахівців для економічних служб...


Економічна оцінка землі 

ЕКОНОМІ́ЧНА ОЦІ́НКА ЗЕМЛІ́ – визначення відносної продуктивності та загальної цінності землі. Землю оцінюють як природ. ресурс, гол. засіб вироб-ва у сільс. й лісовому госп-вах, простор. базис у сусп. вироб-ві. Показники Е. о. з. характеризують продуктивність земель...


Економічна оцінка природних ресурсів 

ЕКОНОМІ́ЧНА ОЦІ́НКА ПРИРО́ДНИХ РЕСУ́РСІВ – вартісне вираження, що відображає опосередковану працею вартість ресурсу і його споживчу вартість. В економіці природні ресурси розглядають як природ. капітал...


Економічна оцінка робочої сили 

ЕКОНОМІ́ЧНА ОЦІ́НКА РОБО́ЧОЇ СИ́ЛИ Робочу силу – сукупність фіз. та інтелектуал. здатностей людини до праці – реалізують на ринку у вигляді послуг праці. Е. о. р. с. може бути здійснена за допомогою визначення показників продуктивності праці...


Економічна поведінка 

ЕКОНОМІ́ЧНА ПОВЕДІ́НКА – поняття, що відображає реальне людське буття в економічній сфері. Е. п. є об'єктом дослідж. різних соц. наук – економічної теорії, економічної соціології...


Економічна політика 

ЕКОНОМІ́ЧНА ПОЛІ́ТИКА – система заходів, методів, інструментів і форм державного впливу на соціально-економічні процеси. Зміст, цілі та засоби Е. п. визначають характер сусп. устрою...


Економічна психологія 

ЕКОНОМІ́ЧНА ПСИХОЛО́ГІЯ – наука, що вивчає психологічні особливості суб'єктів господарювання. Ними можуть бути як окрема особистість, так і сім'я, орг-ція, держава або нація. Об'єкт дослідж. Е. п. визначають на макро-...


Економічна свобода 

ЕКОНОМІ́ЧНА СВОБО́ДА – інституційно детермінований тип організації господарської діяльності. Основою Е. с., що формується природно-істор. шляхом, є реалізація цінностей, потреб і здатностей людини...


Економічна соціологія 

ЕКОНОМІ́ЧНА СОЦІОЛО́ГІЯ – одна з провідних галузей соціології, предметом дослідження якої є сукупність соціальних механізмів функціонування та розвитку економіки. Е. с. вивчає її інституц. (норматив. та організац.) важелі...


Економічна теорія 

ЕКОНОМІ́ЧНА ТЕО́РІЯ – сукупність наукових категорій і законів, що адекватно відображають структуру та розвиток економічної системи суспільства. Сутність екон. явищ і процесів з'ясовують через розкриття прихов. за ними екон. відносин...


Економічна теорія 

«ЕКОНОМІ́ЧНА ТЕО́РІЯ» – міжвідомчий науково-теоретичний журнал. Засн. 2003 у Києві НАНУ, Мін-вом освіти і науки України, Ін-том екон. прогнозування (нині економіки та прогнозування) НАНУ, Київ. екон. ун-том. Виходить 4 рази на рік укр. і рос. мовами...


Економічне зростання 

ЕКОНОМІ́ЧНЕ ЗРОСТА́ННЯ – кількісні та якісні зміни результатів і факторів виробництва, які в кінцевому підсумку призводять до підвищення добробуту суспільства та забезпечення нагромадження капіталів у необхідних розмірах. Е. з....


Економічне прогнозування 

ЕКОНОМІ́ЧНЕ ПРОГНОЗУВА́ННЯ – науково-практична діяльність, спрямована на визначення тенденцій економічного розвитку об'єкта...


Економічне районування 

ЕКОНОМІ́ЧНЕ РАЙОНУВА́ННЯ – розмежування економічного простору держави на окремі територіальні ланки, системна цілісність яких забезпечується певною однорідністю господарської спеціалізації...


Економічний вісник Донбасу 

«ЕКОНОМІ́ЧНИЙ ВІ́СНИК ДОНБА́СУ» – квартальник. Засн. 2004 Луган. ун-том та Ін-том економіки пром-сті НАНУ (Донецьк). Виходить укр. мовою; наклад 500 прим. Публікує огляд....


Економічний інститут науково-дослідний Міністерства економіки України 

ЕКОНОМІ́ЧНИЙ ІНСТИТУ́Т Науково-дослідний Міністерства економіки України – науково-дослідна установа, що вивчає проблеми розвитку економіки. Засн. 1962 у Києві при Держплані УРСР...


Економічний потенціал 

ЕКОНОМІ́ЧНИЙ ПОТЕНЦІА́Л – здатність економіки країни загалом, її галузей, підприємств, господарств здійснювати виробничо-економічну діяльність, сприяти розвиткові виробництва та споживання. Складовими Е. п. країни є її природно-ресурс....


Економічний простір єдиний 

ЕКОНОМІ́ЧНИЙ ПРО́СТІР Єдиний – економічний простір, у межах якого відсутні бар'єри на шляху руху товарів, послуг, капіталів та робочої сили й функціонує єдина система інститутів економічного регулювання. Поняття «Є. е. п.» відносять до групи термінів...


Економічний розвиток 

ЕКОНОМІ́ЧНИЙ РО́ЗВИТОК – незворотні, направлені та закономірні зміни економічної системи суспільства. Внаслідок Е. р. зростає диференціація складу елементів, що утворюють екон. систему, ускладнюється структура та підвищується рівень самоорганізації...


Економічний часопис–ХХІ 

«ЕКОНОМІ́ЧНИЙ ЧАСО́ПИС-ХХІ» – щомісячний науковий журнал. Засн. у жовтні 2001 в Києві. Друкує статті укр. і рос. мовами; наклад 1000 прим. Висвітлює соц.-екон. та політ. процеси у державі та світі. Рубрики: «Міжнародні відносини», «Геополітика», «Національна безпека»...


Економічні злочини 

ЕКОНОМІ́ЧНІ ЗЛО́ЧИНИ – різновид злочинів, здійснюваних у процесі професійної діяльності в рамках і під прикриттям законної економічної діяльності з використанням легальних економічних інститутів (правил, форм...


Економічні інтереси 

ЕКОНОМІ́ЧНІ ІНТЕРЕ́СИ – система соціально-економічних потреб суб'єктів господарської діяльності (працівника, підприємця, корпорації, споживача, соціальної групи, суспільства...


Економічні категорії 

ЕКОНОМІ́ЧНІ КАТЕГО́РІЇ – узагальнене абстрактне (теоретичне) вираження об'єктивно існуючих економічних зв'язків і відносин, їхніх проявів, сторін, рис. Е. к. є щаблями пізнання об'єктив. екон. дійсності...


Економічні методи управління 

ЕКОНОМІ́ЧНІ МЕ́ТОДИ УПРАВЛІ́ННЯ – методи, за допомогою яких здійснюють вплив на економічні інтереси колективів і окремих їхніх членів. Зміст поняття «Е. м. у.», що належить до осн. категорій теорії упр....


Економічні ресурси 

ЕКОНОМІ́ЧНІ РЕСУ́РСИ – сукупність матеріальних і нематеріальних факторів та засобів, що забезпечують функціонування й безперебійний процес суспільного виробництва і відтворення. Е. р., як правило, поділяють на природні (сировина, геофіз. ресурси тощо)...


Стр. 3 | 9        Попередня   1    2    3    4    5    Наступна