І - Енциклопедія Сучасної України
Статті на літеру «І»
 (Всього статей:  1855)

...іатрія 

…ІАТРІЯ (грец. ἰατρεία – лікування) – частина складних слів, що означає певну галузь медицини, напр.: геріатрія, педіатрія...


Eastern catholic life 

«EASTERN CATHOLIC LIFE» – часопис. Засн. 1964 у м. Пессеїк (шт. Нью-Джерсі, США) С.-І. Коціском. Виходив щотижня...


English 

«ENGLISH» Засн. 2000 у Києві ТОВ «Видавництво “Шкільний світ”». Видають щотижня укр. та англ. мовами; наклад 2860 прим. Інформують про офіц. документи для педагогів, подають метод. рекомендації, календарно-темат. планування, розробки уроків...


English4u 

«ENGLISH4U: Журнал для изучающих английский язык» Засн. 2005 у Дніпропетровську Д. Хозіним. Виходить щомісяця англ. та рос. мовами; наклад 8 тис. прим. Осн. тематика – розваж.-навчальна. Рубрики: «News4U», «Cinema», «Voyage», «Fiction», «Music», «For Men», «For Women», «Grammar», «Vocabulary», «Test Zone», «Crossword»...


Image.ua 

«IMAGE.UA» – міжнародний діловий квартальник. Засн. 2007 у Києві. Матеріали друкують англ., укр. та рос. мовами; наклад 10,5 тис. прим. Розповсюджують серед кер. великих компаній, на форумах, самітах, у посольствах, ВР України, мін-вах, місц. радах, адміністраціях, а також у РФ...


Indigo 

«INDIGO» – психологічний журнал. Засн. у грудні 2008 ТОВ «Ґранд Ґріґ» (Сімферополь). Виходить 11 разів на рік рос. мовою; наклад 5000–8000 прим. Висвітлює питання заг., вікової та соц. психології, соціології, культурології...


IRO 

...

Известия Крымской астрофизической обсерватории 

«ИЗВЕ́СТИЯ КРЫ́МСКОЙ АСТРОФИЗИ́ЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТО́РИИ» Засн. 1947 як «Известия Крымской астрофизической обсерватории АН СССР», від 1991 – сучасна назва. Друкували у вид-ві «Наука» (Москва)...


Известия отделения русского языка и словесности академии наук Союза Советских Социалистических Республик 

«ИЗВЕ́СТИЯ ОТДЕЛЕ́НИЯ РУ́ССКОГО ЯЗЫКА́ И СЛОВЕ́СНОСТИ АКАДЕ́МИИ НАУ́К СОЮ́ЗА СОВЕ́ТСКИХ СОЦИАЛИСТИ́ЧЕСКИХ РЕСПУ́БЛИК» Видавали 1896–1927 у С.-Петербурзі (Петрограді...


Извѣстія Кіевскаго политехническаго института Императора Александра ІІ 

«ИЗВѣ́СТІЯ КІ́ЕВСКАГО ПОЛИТЕХНИ́ЧЕСКАГО ИНСТИТУ́ТА ИМПЕРА́ТОРА АЛЕКСА́НДРА ІІ» Виходили 1901–17 рос. мовою не менше 3-х разів на рік; наклад 400 прим. Друкували розпорядження уряду й постанови правлінь...


Извѣстія Таврического общества истории, археологии и этнографии 

...

Извѣстіѧ Одесскаго библіографическаго общества при императорскомъ новороссійскомъ университетҌ 

«ИЗВѣ́СТІѦ ОДЕ́ССКАГО БИБЛІОГРАФИ́ЧЕСКАГО О́БЩЕСТВА ПРИ ИМПЕРА́ТОРСКОМЪ НОВОРОССІ́ЙСКОМЪ УНИВЕРСИТЕ́Тѣ» Видавали 1911–16 в Одесі (спочатку щомісяця, 1916 – раз на рік; 36 вип. у 5-ти т.). Вміщено хроніку Т-ва...


Измаильские ведомости 

«ИЗМАИ́ЛЬСКИЕ ВЕ́ДОМОСТИ» Засн. 1991 у м. Ізмаїл Одес. обл. Виходять рос. мовою раз на місяць; наклад 3000 прим. Висвітлюють сусп.-політ. життя країни, міста та р-ну, новини спорту, нариси про людей Ізмаїла, кримін. ситуацію...


Имена 

«ИМЕНА́» – громадсько-політичний журнал. Засн. у лютому 2004 у Миколаєві однойм. ТОВ, видавець О. Білозьоров. Виходить двічі на місяць рос. мовою, публікує також статті укр. мовою; заг. наклад 6000 прим. Друкує розповіді про відомих людей України та світу у політиці...


Инвестгазета 

«ИНВЕСТГАЗЕ́ТА» – фінансово-економічний тижневик. Засн. 1995 у Києві ТОВ «Издательство “Экономика”», видавець – І. Ляшенко. Виходить укр. та рос. мовами; наклад 36 400 прим. Висвітлює проблеми вітчизн. бізнесу, світ. ринків...


Индустриальная Украина 

«ИНДУСТРИА́ЛЬНАЯ УКРАИ́НА» – журнал. Засн. 1995 у Києві ВАТ «Укр. НДІ авіац. технології», від 2002 – співзасн. ТОВ «Комінтех». Виходить щокварталу англ. та рос. мовами; наклад 500 прим. Висвітлює актуал. питання розвитку авіац. та косміч. техніки, авіабудування...


Индустриальное Запорожье 

«ИНДУСТРИА́ЛЬНОЕ ЗАПОРО́ЖЬЕ» Засн. у лютому 1939 у Запоріжжі обкомом і міськкомом КПУ, облрадою як «Большевик Запорожья», від червня 1941 не виходила, від травня 1945 – «Запорожская правда»...


Индустрия 

«ИНДУ́СТРИЯ» – газета. Виходила щотижня 1998–2001 у Києві; наклад 2– 3 тис. прим. Засн. і гол. ред. – В. Нечипоренко. Видавці – «Київміськбудматеріали», «Київпроект» та банк «Київ». Висвітлювала міжнар. та вітчизняні події, новини будівел. галузі...


Инженер 

«ИНЖЕНЕ́Р» Видавали 1882–1917 рос. мовою у Києві як щомісяч. журнал інж.-буд. справи. Ред. – М. Демчинський (1882–84), О. Бородін (від 1885). Видавці – Д. Волков (1882–88)...


Инженер 

«ИНЖЕНЕ́Р» – студентський науково-технічний журнал. Засн. 2000 Донец. тех. ун-том. Виходить 1–2 рази на рік. Матеріали вміщує укр., рос., англ. і нім. мовами; наклад бл. 100 прим. Осн. тематика: автоматизація в машинобудуванні; прогресивні...


Интродукция и акклиматизация растений 

...

Искра 

«И́СКРА» – перша загальноросійська нелегальна марксистська газета, центральний орган РСДРП. Видавали рос. мовою від грудня 1900 до жовтня 1905 (усього 112 номерів): у Ляйпцизі (1-й номер), Мюнхені (нім. уряд заборонив її друк на тер. Німеччини), від квітня 1902 – у Лондоні...


Искусство 

«ИСКУ́ССТВО» – газета. Виходила щотижня 1922 (усього 10 номерів) рос. мовою у Києві в однойм. вид-ві. Ред. – Г. Тасін. Висвітлювала питання театру, літ-ри, живопису та кіно. Друкувала дискусійні матеріали про шляхи розвитку сучас. театру...


Искусство въ Южной Россіи. Графика. Живопись. Художественная промышленность 

«ИСКУ́ССТВО ВЪ Ю́ЖНОЙ РОССІ́И. ГРА́ФИКА. ЖИ́ВОПИСЬ. ХУДО́ЖЕСТВЕННАЯ ПРОМЫ́ШЛЕННОСТЬ» – журнал. Виходив 1909–14 у Києві щомісяця рос. мовою. Засн. під назвою «Искусство и печатное дѣло»...


Искуственный интеллект 

«ИСКУ́ССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕ́КТ» – квартальник. Засн. 1995 НАНУ та Ін-том проблем штуч. інтелекту (Донецьк). Матеріали вміщує укр., рос., англ. мовами; наклад 1000 прим. Розповсюджується в Україні...


Исторические записки 

«ИСТОРИ́ЧЕСКИЕ ЗАПИСКИ́» Видавали 1937–68 Ін-т історії АН СРСР, 1969–90 – Ін-т історії СРСР АН СРСР у Москві (усього 118 т.). Відп. ред.: М. Лукін (1937), Б. Греков (1938–53), А. Сидоров (1954–67)...


Историческій вѣстникъ 

«ИСТОРИ́ЧЕСКІЙ ВѢ́СТНИКЪ» – науково-популярний історико-літературний журнал. Виходив 1880–1917 щомісяця у С.-Петербурзі (згодом Петроград). Видавав О. Суворін (до 1912). Ред. – С. Шубинський...


Итоги недели 

«ИТО́ГИ НЕДЕ́ЛИ» Засн. у червні 2006 в Києві вид-вом «Газета Я». Виходить щотижня рос. мовою; наклад 56 тис. прим. Висвітлює політ., соц., екон. події в Україні та світі. Рубрики: «Что нового?», «В центре внимания», «Из первых уст», «Экономика и жизнь», «В мире»...


І 

І – дванадцята літера української абетки. Є в ін. алфавітах, створених на кирилич. і лат. графіч. основах. Назва літери [і] вживається як іменник серед. роду. Буває велика і мала, має рукописну й друковану форми. Походить від кирилич. літери i («è»)...


Ібадулаєв Аджатулла Мурадович

ІБАДУЛА́ЄВ Аджатулла Мурадович (28. 03. 1911, Ашґабат – 28. 10. 1995, Київ) – спортсмен (спортивна гімнастика), тренер. М. сп. (1936). Засл. тренер СРСР. Абсолют. чемпіон СРСР (1939–40), переможець чемпіонатів СРСР у вправах на кільцях (1939, 1944–47), на брусах (1948), на перекладині (1944–46...


Ібаньєс-Фернандес Арнальдо

ІБА́НЬЄС-ФЕРНА́НДЕС Арнальдо (29. 01. 1927, м. Сантандер, Іспанія – 16. 05. 2005...


Ібатуллін Ільдус Ібатуллович

ІБАТУ́ЛЛІН Ільдус Ібатуллович (22. 03. 1946, с. Каюки, Татарстан, РФ) – вчений-зоотехнік. Батько Ш. Ібатулліна. Д-р с.-г. н. (1993), проф. (1995), акад. НААНУ (2002). Засл. діяч н. і т. України (1998). Повний кавалер ордена «За заслуги» (2004, 2008...


Ібатуллін Шаміль Ільдусович

ІБАТУ́ЛЛІН Шаміль Ільдусович (23. 05. 1976, Київ) – економіст. Син І. Ібатулліна. Д-р екон. н. (2008), чл.-кор. НААНУ (2016). Закін. Нац. аграр. ун-т (Київ...


Іберієлі Асоціація грузинів України 

«ІБЕРІЄ́ЛІ» Асоціація грузинів України Засн. 2001 у Києві представниками груз. громад з метою надання допомоги співвітчизникам. Її чл. є громадяни України груз. походження, особи без громадянства, ін. національностей...


Ібрагімов Владислав Ахметович

ІБРАГІ́МОВ Владислав Ахмедович (08. 01. 1945, Київ – 19. 05. 2003, Мінськ) – фахівець у галузі механіки. Д-р фіз.-мат. н. (1984)...


Ібрагімов Галімджан Гірфанович

ІБРАГІ́МОВ Галімджан Гірфанович (Ибраhuмов Галимҗан Гыйрфан улы; 28. 02(12. 03). 1887, с. Солтанморат, нині Башкортостан, РФ – 21. 01. 1938, м. Казань, нині Татарстан, РФ) – татарський письменник. Один із засн. татар. рад. літ-ри. Навч. у початк. рос. школі м. Оренбург (Росія...


Ібрагімов Гаріф Ібрагімович

ІБРАГІ́МОВ Гаріф Ібрагімович (15. 01. 1922, с. Кайнли, нині Татарстан, РФ) – військовик. Повний кавалер ордена Слави (1944 – двічі, 1945). Учасник 2-ї світ. війни. Держ. та бойові нагороди. В армії від червня...


Ібрагімов Заур Меметович

ІБРАГІ́МОВ Заур Меметович (13. 02. 1937, Сімферополь) – графік. Чл. СХ СРСР (1980), РФ (1991). Закін. Ташкент. театр.-худож. ін-т (1967; викл. Е. Ісхаков...


Ібрагімов Ілгам Маїс Оглу

ІБРАГІ́МОВ Ілгам Маїс Оглу (27. 06. 1965, Баку) – тренер (кульова стрільба). М. сп. (1985). Засл. тренер України (2005). Суддя нац. категорії (2006). Закін. Азерб. ін-т фіз. культури (Баку, 1989). Працював тренером-викл. ДЮСШ (1986–87)...


Ібрагімов Мірза Аждар Оглу

ІБРАГІ́МОВ Мірза Аждар Оглу (İbrahimov Mirzə Əjdər Oğlu; 15(28). 10. 1911, с. Еве побл. м-ка Сараб, нині Сх.-Азерб. провінція, Іран – 17. 12. 1993, Баку) – азербайджанський письменник, перекладач, політичний і громадський діяч. Канд. філол. н. (1941)...


Ібрагімов Рустем Меметович

ІБРАГІ́МОВ Рустем Меметович (13. 08. 1944, м. Ленінабад, нині Худжанд, Таджикистан) – гобоїст, педагог. Засл. арт. Узб. РСР (1983). Лауреат Середньоазіат. конкурсу духових інструментів (Ташкент, 1968...


Ібрагімов Тимірбек

ІБРАГІ́МОВ Тимірбек (08. 10. 1922, с. Шаульдер, нині Чимкент. обл., Казахстан – 15. 10. 1943) – військовик. Герой Рад. Союзу (1943, посмертно). Учасник 2-ї світ. війни. Держ. та бойові нагороди. В армії від грудня 1941...


Ібрагімов Юрій Інокентійович

ІБРАГІ́МОВ Юрій Інокентійович (01. 06. 1939, Ташкент) – патофізіолог. Д-р мед. н. (1990), проф. (1993). Закін. Таджиц. мед. ін-т (Душанбе...


Ібрагімова Дарія Айдарівна

ІБРАГІ́МОВА Дарія Айдарівна (16. 06. 1984, Севастополь) – спортсменка (сумо, вільна боротьба, боротьба куреш). М. сп. із самбо та куреш (обидва – 2004), вільної боротьби (2005). М. сп. міжнар. кл. з сумо (2005). Закін. Таврій. ун-т (Сімферополь, 2011). Призерка чемпіонатів світу 2005 (м. Осака...


Ібраєв Бугенбай Ахметулович

ІБРАЄ́В Бугенбай Ахметулович (08. 05. 1936, м. Акмолинськ, нині Астана – 26. 12. 2000, Львів) – письменник, журналіст. Закін. Щучин. гірн.-металург. ін-т (Казахстан, 1955), ф-т журналістики Казах. ун-ту (Алма-Ата...


Ібраїмов Вели

ІБРАЇ́МОВ Вели (1888, м. Бахчисарай, нині АР Крим – 09. 05. 1928, Сімферополь) – кримськотатарський громадсько-політичний діяч. Системат. освіти не отримав...


Ібсен Генрік

І́БСЕН Генрік (Ibsen Henrik; 20. 03. 1828, м-ко Шієн, Норвегія – 23. 05. 1906, м. Крістіанія, нині Осло) – норвезький драматург, поет. Від 1850 мешкав у Крістіанії, брав участь у громад.-політ. житті. Керував Берґен. (1852–57) і Норвез. нац. (Крістіанія, 1857–62) театрами. 1864–91 жив у Римі, Дрездені...


Ів Дмитро Олегович

ІВ Дмитро Олегович (08. 10. 1974, Запоріжжя) – скульптор. Закін. Харків. академію дизайну і мист-в (2004; викл. П. Юрченко). На твор. роботі. Працює у галузі скульптур. дизайну. Учасник худож. виставок від 1997. Персон. – у Києві (2010). Створює пам'ятники...


Ів’янка 

ІВ'Я́НКА – річка в Андрушівському, Житомирському і Коростишівському районах Житомирської області, права притока Тетерева (басейн Дніпра). Довж. 34 км...


Іваї 

...

Івакін Валерій Олександрович

ІВА́КІН Валерій Олександрович (01. 01. 1950, с. Рогачівка, нині у складі Харкова) – актор. Засл. арт. України (2002). Закін. Харків. ін-т мист-в (1971; викл. М. Борисенко, В. Чистякова). Відтоді – актор Донец., 1972–75 – Харків. ТЮГів...


Івакін Гліб Юрійович

ІВА́КІН Гліб Юрійович (30. 01. 1947, Київ – 22. 05. 2018, там само) – археолог, історик. Син Юрія, онук Олексія Івакіних. Д-р істор. н. (1997)...


Івакін Олексій Андрійович

ІВА́КІН Олексій Андрійович (20. 02 (04. 03). 1893, м. Катеринослав, нині Дніпропетровськ – 05. 04. 1942, Київ) – анатом, гістолог. Батько Юрія, дід Гліба Івакіних. Д-р медицини...


Івакін Олексій Аркадійович

ІВА́КІН Олексій Аркадійович (25. 02. 1936, м. Сатка Челябін. обл., РФ) – філософ. Д-р філос. н. (1982), проф. (1986). Держ. премія Казах. РСР (1984). Засл. діяч н. і т. України (2013). Закін. Ленінгр. ун-т (нині С.-Петербург...


Івакін Юрій Олексійович

ІВА́КІН Юрій Олексійович (24. 12. 1916 (06. 01. 1917), м. Катеринослав, нині Дніпропетровськ – 07. 03. 1983, Київ) – літературознавець, письменник. Син Олексія...


Іван 

ІВА́Н – давньоруське городище. Знаходиться на останці корін. берега Дніпра пл. 310×55 м побл. м. Ржищів Київ. обл. Датоване кін. 11–13 ст., в Іпатіїв. літописі згадане під 1151 як фортеця. Досліджено оборонні споруди...


Іван 

ІВА́Н (Павловський Іван Данилович; 20. 05. 1890, с. Соснівка Чигирин. пов. Київ. губ., нині Олександрів. р-ну Кіровогр. обл. – 09. 12. 1937) – церковний діяч. Закін. Київ. духовну семінарію. 1914 висвяч. на священика й признач. на парафію в с. Лебедин...


Іван 

ІВА́Н (Стінка Іван Миколайович; 14. 01. 1935, м. Б'юкенен, провінція Саскачеван...


Іван Амброзій Миколайович

І́ВАН Амброзій Миколайович (17. 11. 1929, с. Соломонове, нині Ужгород. р-ну Закарп. обл.) – живописець. Чл. Т-ва художників-угорців Закарпаття (1990). Навч. в Ужгороді у Й. Бокшая...


Іван Роман Якимович

ІВАНО́В Роман Якимович (01. 12. 1877, Київ – 1954, Ашґабат) – композитор, диригент, музично-громадський діяч, педагог. Засл. діяч мист-в Туркмен. РСР (1939). Закін. Київ. муз. уч-ще РМТ (1899; викл. В. Машек), С.-Петербур. консерваторію (екстерном...


Іван Хреститель, Іван Предтеча 

ІВА́Н ХРЕСТИ́ТЕЛЬ, Іван Предтеча – за Євангеліями, пророк, який провістив прихід Ісуса Христа; християнський святий. Спираючись на знайдені наприкінці 1940-х – у 1950-х рр. побл. Мертвого моря сувої 3 ст. до н. е. – 2 ст. н. е....


Іван ХХІІІ 

ІВА́Н ХХІІІ (Анджело Джузеппе Ронкаллі; Angelo Giuseppe Roncallі; 25. 11. 1881, м-ко Сотто-іль-Монте, Італія – 03. 06. 1963, Ватикан) – Папа Римський 1958–63. Вступив до ордену францисканців 1897. Закін. Папську семінарію зі ступ. д-ра канон. права (Рим...


Іван-Павло І 

ІВА́Н-ПАВЛО́ І (лат. Joannes Paulus I; світське ім'я – Лучіані Альбіно; Luciani Albino; 17. 10. 1912, м-ко Форно-ді-Канале, нині Канале д'Арґордо, Італія – 28. 09. 1978, Рим) – Папа Римський 1978. Навч. у Григоріан. семінарії в м. Беллуно (1928–34), здобув ступ. д-ра теології у Григоріан. ун-ті (Рим...


Іван-Павло ІІ 

ІВА́Н-ПАВЛО́ ІІ (лат. Joannes Paulus II; світське ім'я – Войтила Кароль-Юзеф; Wojtyła Karol Józef; 18. 05. 1920, м. Вадовиці, нині Малопольс. воєводства, Польща – 02. 04. 2005, Ватикан) – Папа Римський 1978–2005. Навч. у Яґеллон. ун-ті (Краків, 1938–39)...


Івана Купала 

ІВА́НА КУПА́ЛА – традиційне свято, яке історично відзначають у день літнього сонцестояння. Назву утвор. від імені язичниц. бога земних плодів Купала. Відомі також назви: Купала, Купайла, Іванів день та ін. Подекуди, за давньою традицією...


Івана Предтечі Церква, Івано-Предтеченська церква, Усікновення голови Івана Предтечі Церква 

...

Івангород 

ІВА́НГОРОД – село Ічнянського району Чернігівської області. Знаходиться на р. Остер (притока Десни, бас. Дніпра), за 35 км від м. Бахмач, за 25 км від райцентру...


Іване-Пусте 

ІВА́НЕ-ПУ́СТЕ – поселення скіфського періоду. Датоване 6–5 ст. до н. е. Виявлене 1935 на тер. с. Іване-Пусте, нині Борщів. р-ну Терноп. обл....


Іваненко Анатолій Володимирович

ІВАНЕ́НКО Анатолій Володимирович (06. 02. 1925, с. Шарапанівка, нині Крижопіл. р-ну Вінн. обл. – 04. 10. 2013, Одеса) – фахівець у галузі механіки. Батько Л. Снігур. Д-р тех. н. (1985)...


Іваненко Анатолій Григорович

ІВАНЕ́НКО Анатолій Григорович (30. 09. 1950, м. Сватове Ворошиловгр., нині Луган. обл.) – живописець. Закін. Київ. худож. ін-т (1973; викл. В. Задорожний...


Іваненко Борис Васильович

ІВАНЕ́НКО Борис Васильович (20. 10. 1933, м. Канів Київ., нині Черкас. обл. – 13. 03. 2008, Київ) – архівіст, громадський діяч. Держ. нагороди СРСР. Закін. Київ. ун-т (1956)...


Іваненко Борис Іванович

ІВАНЕ́НКО Борис Іванович (04. 05. 1888, Полтава – ?) – фахівець у галузі лісівництва, фітоценолог. Д-р с.-г. н. (1948). Закін. Моск. ін-т (1913), де й працював. Згодом викладав у Ліс. ін-ті, Лісотехнікумі та ін. закладах Москви. Здійснив низку експедицій з вивчення типів лісів...


Іваненко Валентин Васильович

ІВАНЕ́НКО Валентин Васильович (14. 01. 1948, Дніпропетровськ) – історик. Д-р істор. н. (1991), проф. (1991). Засл. діяч н. і т. України (1998). Орден «За заслуги» 3-го ступ. (2003). Закін. Дніпроп. ун-т (1971), де відтоді й працює: від 1986 – зав. каф. рос. історії...


Іваненко Валентин Кузьмович

ІВАНЕ́НКО Валентин Кузьмович (16. 08. 1926, с. Андріївка Бердян. р-ну, нині Запоріз. обл.) – мовознавець. Д-р пед. н. (1990), проф. (1991). Учасник 2-ї світ. війни. Бойові нагороди. Навч. у Черкас. пед. ін-ті (1945–48), закін. Курський пед. ін-т (РФ...


Іваненко Валентина Василівна

ІВАНЕ́НКО Валентина Василівна (07. 03. 1962, с. Шевченкове Звенигород. р-ну Черкас. обл.) – співачка (лірико-колоратурне сопрано). Засл. арт. України (1997). Лауреатка 1-го міжнар. конкурсу виконавців камер. музики «Золота осінь» (Хмельницький, 1993...


Іваненко Валерія Володимирівна

ІВАНЕ́НКО Валерія Володимирівна (25. 12. 1926, Харків – 08. 11. 1968, Київ) – письменниця, перекладачка. Дочка Оксани, онука Дмитра Іваненків. Закін. біол. ф-т Київ. ун-ту (1951)...


Іваненко Віктор Євгенович

ІВАНЕ́НКО Віктор Євгенович (24. 06. 1961, Львів) – спортсмен (стрільба кульова), тренер. М. сп. міжнар. кл. СРСР (1981), України (1996). Закін. Львів. вище військ.-політ. уч-ще (1982). Рекордсмен та 2-раз. чемпіон Європи (м. Тітоград, нині Подґориця, Чорногорія...


Іваненко Віктор Іванович

ІВАНЕ́НКО Віктор Іванович (20. 05. 1928, Київ) – фахівець у галузі АСК. Д-р тех. н. (1968), проф. (1971). Засл. діяч н. і т. України (1998). Закін. Київ. політех. ін-т (1951). Працював у Ін-ті електротехніки АН УРСР (1952–58)...


Іваненко Володимир Григорович

ІВАНЕ́НКО Володимир Григорович (01. 01. 1955, с. Райватталь, Карелія, РФ, нині зняте з обліку) – спортсмен (паверліфтинг, дзюдо, самбо), політичний та спортивний діяч. М. сп. СРСР із дзюдо (1979), самбо (1983), атлетизму (1987). М. сп. міжнар. кл. (1991)...


Іваненко Володимир Михайлович

ІВАНЕ́НКО Володимир Михайлович (13. 02. 1933, Чернігів) – скульптор. Батько С. Іваненка. Чл. НСХУ (1968). Закін. Київ. худож. ін-т (1961; викл. М. Лисенко, І. Макогон...


Стр. 1 | 24        1    2    Наступна