З - Енциклопедія Сучасної України
Статті на літеру «З»
 (Всього статей:  3025)

...Завр 

…ЗАВР (від грец. σαῦρος – ящірка) – частина складних слів, що вказує на належність до викопних плазунів, напр.: динозаври...


...зой 

…ЗОЙ (грец. ξωή – життя) – частина складних слів, що вказує на зв'язок із поняттям «життя», напр.: криптозой...


Z DEJÍN ČESKOSLOVENSKO-UKRAJINSKÝCH VZŤAHOV 

«Z DEJÍN ČESKOSLOVENSKO-UKRAJINSKÝCH VZŤAHOV» – збірник наукових праць. Виданий у Братиславі 1957 Словац. АН до 100-ліття від дня народж. І. Франка. Статті з питань чес.-словац.-укр. культур. зв'язків написали чес. (Ю. Доланський, Ф. Главачек, В. Гостічка, В. Жачек, В. Жідлицький, Й. Мацукек...


Znicz 

«ZNICZ» – суспільно-науковий журнал. Засн. 1934 однойм. видав. групою. Виходив польс. мовою у Луцьку до 1938. Поширювався на тер. Волині, Рівненщини, Тернопільщини, Львівщини. Друкував статті про істор. минуле краю, висвітлював проблеми сільс. та пром. госп-в Волині...


Zooбизнес 

«ZOOБИ́ЗНЕС» – журнал. Створ. 1996 у Києві. Засн. і гол. ред. – С. Чижиков. Виходить 10 разів на рік рос. мовою; наклад 12 тис. прим. Друкує матеріали про домаш. тварин. Рубрики: «Топ-персона», «Новое поколение», «Персона с обложки», «Собаки», «Кошки», «Премьера номера»...


Zorile bucovinei 

«ZORILE BUCOVINEI» Засн. у лютому 1941 у Чернівцях обкомом ВКП(б) України. Виходить двічі на тиждень румун. мовою; наклад 14 тис. прим. Географія розповсюдження – Чернів., Закарп., Одес. обл. Висвітлює соц., політ., екон. та культурно-спорт. новини. Рубрики: «Emineşciană», «Realizări editoriale»...


З 

З – десята літера української абетки. Є в усіх алфавітах, створених на основі слов'ян.-кирилич. графіки. Назва літери [зе] вживається як іменник серед. роду. Буває велика і мала...


З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ 

«З АРХІ́ВІВ ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ» – науково-документальний журнал. Виходить у Києві двічі на рік укр. мовою відповідно до постанови КМ України від 11 вересня 1992. Засн. – гол. редколегія наук.-документал. серії книг «Реабілітовані історією»...


З неволі 

«З НЕВО́ЛІ» – літературно-художній альманах. Виданий 1908 у С.-Петербурзі з метою одержання коштів для укр. політ. засланців у Вологод. губ. У доборі матеріалів, що мали антиуряд. спрямованість, брала участь Леся Українка. Вміщено її драм. поему «На руїнах»...


З потоку життя 

«З ПОТО́КУ ЖИТТЯ́» – альманах. Вийшов 1905 у Херсоні. Упорядники М. Коцюбинський і М. Чернявський 1903 розіслали лист-звернення до І. Франка, Лесі Українки, Панаса Мирного, І. Нечуя-Левицького, М. Старицького, О. Маковея...


З-над хмар і з долин 

...

З’їзд поневолених народів 1917 

З'ЇЗД ПОНЕВО́ЛЕНИХ НАРО́ДІВ 1917 – з'їзд представників народів і областей...


За авиакадры 

«ЗА АВИАКА́ДРЫ» – газета. Засн. у жовтні 1930 Харків. авіац. ін-том (нині Нац. аерокосміч. ун-т «Харків. авіац. ін-т»). Виходила з різною періодичністю, 1970–95 – щотижня. Поновлена у березні 1998 як місячник...


За алюминий 

«ЗА АЛЮМИ́НИЙ» – газета. Засн. у травні 1932 Дніпров. алюм. комбінатом (нині ВАТ «Запоріз. вироб. алюм. комбінат») під назвою «За радянський алюміній» (виходила укр. мовою неперіодично), від 1935 – «Дніпровський алюміній» (щоденна), 1941–55 не виходила...


За вільну Україну 

«ЗА ВІ́ЛЬНУ УКРАЇ́НУ» – часопис. Виходив 1941–42 у м. Плисків (нині село Погребищен. р-ну Вінн. обл.) двічі на тиждень (усього 57 номерів). Здебільшого матеріали тенденційно висвітлювали події на фронтах та у світі. Вміщував постанови, накази...


За вільну Україну 

...

За волю і права 

«ЗА ВО́ЛЮ І ПРАВА́» – часопис. Виходив 1944 (Б. м., усього 10 номерів). Агітував укр. молодь до зброй. участі у війні на боці Німеччини...


За врожай 

«ЗА ВРОЖА́Й» – журнал. Виходив 1929–30 у Києві укр. мовою раз на 2 тижні (усього 36 номерів). Видавець – Київ. краєва с.-г. дослідна станція. Уміщував матеріали про землеробство і тваринництво (годівля та догляд худоби, племінна справа...


За державність 

«ЗА ДЕРЖА́ВНІСТЬ» – щорічник. Виходив 1929–34 у м. Каліш (Польща), 1935–38 – у Варшаві. Видавець – Укр. воєнно-істор. т-во. Друкував матеріали з історії укр. війська, про минуле укр. народу, його боротьбу за незалежність. Серед авторів – М. Безручко, М. Стечишин...


За збройну Україну 

«ЗА ЗБРО́ЙНУ УКРАЇ́НУ» – журнал. Виходив укр. мовою 1938–39 у Парижі як орган військ. штабу Проводу укр. націоналістів. Ред. – М. Капустянський. Розповсюджувався у Франції...


За красою 

«ЗА КРАСО́Ю» – літературно-художній альманах. Виданий 1905 у Чернівцях на честь О. Кобилянської О. Луцьким коштом М. Грабчука. Збірник був реакцією укр. письменників на незаслужені докори критики на адресу письменниці...


За краще життя 

«ЗА КРА́ЩЕ ЖИТТЯ́» – часопис. Виходив 1941–42 у м. Хорол Полтав. обл. тричі на тиждень (усього 106 чисел; наклад 1700–2500 прим.). Тенденційно висвітлював воєнні події на фронтах, наводив статист. дані про втрати, подавав міжнар. новини...


За Марксо-Ленінську критику 

...

За нашу Україну 

«ЗА НА́ШУ УКРАЇ́НУ» – громадсько-політична газета. Видавала укр. мовою щотижня від березня 2003 до червня 2006 у Києві обл. орг-ція Укр. нар. партії. Висвітлювала громад.-політ. події в Україні та світі. Наклад 3–5 тис. прим. Гол. ред. – В. Закревський (2003–06)...


За незалежність 

«ЗА НЕЗАЛЕ́ЖНІСТЬ» – журнал. Виходив 1934–38 у м. Каліш та Варшаві як бюлетень Гол. управи Укр. ЦК у Польщі. Друкувався щомісяця, від 1936 – двічі на місяць (усього 55 чисел). Містив статті на політ. та ідеол. теми, офіц. інформацію Гол. управи Укр. ЦК...


За нове село 

...

За радянську академію 

«ЗА РАДЯ́НСЬКУ АКАДЕ́МІЮ!» – газета. Видавав від липня 1930 до поч. 1934 ком-т профспілки ВУАН у Києві. Закликала проводити «чистки» серед працівників ВУАН, приділяти увагу критиці наук. продукції, заохочувала вчених до самокритики...


За радянську бавовну 

«ЗА РАДЯ́НСЬКУ БАВО́ВНУ» – журнал. Виходив 1931–33 у Херсоні укр. мовою раз на місяць (усього 20 номерів). Видавці – Укрзернотракторцентр, НДІ бавовництва...


За радянську Україну! 

«ЗА РАДЯ́НСЬКУ УКРАЇ́НУ!» – газета. Виходила тричі на тиждень від липня 1941 до лютого 1943 (усього 126 номерів) під гаслом «Смерть німецьким окупантам!». Засн. як орган Політуправління Пд.-Зх. фронту...


За синім океаном 

«ЗА СИ́НІМ ОКЕА́НОМ» – літературно-художній та громадсько-політичний журнал радянофільського спрямування. Виходив укр. мовою щокварталу 1959–61 та щомісяця 1962–64 в однойм. вид-ві у Нью-Йорку. Пропагував єдність укр. радянофільс. еміграції у США, Канаді...


За соборність 

«ЗА СОБО́РНІСТЬ» – журнал. Виходив неперіодично 1932–35 у Луцьку (усього 9 чисел) як орган Т-ва ім. Митрополита Петра Могили. Розповсюджувався на тер. Волин. воєводства (Польща). Висвітлював проблеми нац.-реліг....


За соціялістичне господарство 

«ЗА СОЦІЯЛІСТИ́ЧНЕ ГОСПОДА́РСТВО» – журнал. Засн. під назвою «За нове господарство» (№ 1–2), виходив 1929–30 у Дніпропетровську укр. мовою раз на 2 тижні (усього 7 номерів). Видавець – Дніпроп. краєва с.-г. дослідна орг-ція для Сх.-степ. краю України...


За сто літ 

«ЗА СТО ЛІТ» – збірник Комісії новішої історії України ВУАН. Виходив у Києві 1927–30 (усього 6 кн., підготовлена до друку 7-ма кн. втрачена на поч. 1930-х рр.); наклад 3 тис. прим. Продовжив видав. програму Істор. секції УНТ з нумерацією її «Записок». Публікував автобіогр....


За технічні культури 

«ЗА ТЕХНІ́ЧНІ КУЛЬТУ́РИ» – журнал. Виходив 1931–33 у Харкові укр. мовою раз на місяць (усього 22 номери). Видавець – Держсільгоспвидав УСРР. Висвітлював діяльність Союзцукру, Укрбавовкому, Трактороцентру, колгоспів, радгоспів...


Заатов Ісмет Аблятифович

ЗАА́ТОВ Ісмет Аблятифович (05. 08. 1954, м. Чирчик Ташкент. обл.) – мистецтвознавець...


Забабурін Іван Андрійович

ЗАБАБУ́РІН Іван Андрійович (12. 10. 1920, с. Пересуха, нині Курської обл., РФ – 18. 06. 2000, Харків) – гідролог. Д-р тех. н. (1988), проф. (1989). Закін. Моск. вищий військ. гідрометеорол. ін-т (1941). Працював у ВНДІ «Водгео» (Харків...


Забавлянки 

ЗАБАВЛЯ́НКИ – жанр дитячого фольклору. Ін. назва – утішки. Переважно короткі віршов. твори, які виконують речитативом або наспівують на простеньку мелодію; адресують немовлятам, які сприймають їх як набір приєм. звуків і рухів, а також дітям...


Забавський Богдан Володимирович

ЗАБА́ВСЬКИЙ Богдан Володимирович (19. 08. 1957, с. Підлісне Нестеров. р-ну, нині Зіболки Жовків. р-ну Львів. обл. – 01. 08. 2020, Львів, похов. у рідному селі) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (2006)...


Забагонський Семен Олександрович

ЗАБАГО́НСЬКИЙ Семен Олександрович (01(14). 01. 1910, с. Залуччя, нині Вітеб. обл., Білорусь – 27. 01. 1955, похов. у Ленінграді...


Забазнова Галина Опанасівна

ЗАБА́ЗНОВА Галина Опанасівна (15. 04. 1942, м. Фролово Сталінгр., нині Волгогр. обл., РФ – 24. 07. 2014, Київ) – письменниця. Мати М. Муляр. Чл. НСПУ (1987). Мешкала у Києві. Інвалід по зору. Почала друкуватися від 1965. Авторка зб. пейзаж....


Забайкальщина 

ЗАБАЙКА́ЛЬЩИНА – iсторико-географiчний регiон у Росiйськiй Федерацiї. На його тер. розташ. Респ. Бурятія та Забайкал. край (до 2008 – Читин. обл. й Агін. Бурят. автоном. округ). Сучас. Забайкал. край межує з Амурською областю...


Забайкін Олексій Васильович

ЗАБА́ЙКІН Олексій Васильович (25. 02. 1903, С.-Петербург – 08. 10. 1993, м. Нижній Тагіл Свердлов. обл., РФ) – фахівець у галузі металургії. Держ. нагороди СРСР. Закін. Харків. технол. ін-т (1930). Відтоді працював на Харків. паровозобуд. з-ді...


Забалуєв Василь Митрофанович

ЗАБАЛУ́ЄВ Василь Митрофанович (25. 02. 1897, м. Аткарськ, нині Саратов. обл., РФ – 1974, м. Кривий Ріг Дніпроп. обл.) – актор. Засл. арт. УРСР (1953). Працював у театрах Росії (1932–37), Казахстану (1941–43)...


Забалуєв Віктор Олексійович

ЗАБАЛУ́ЄВ Віктор Олексійович (29. 11. 1956, с. Надеждівка Криворіз. р-ну Дніпроп. обл.) – вчений-агроном, ґрунтознавець. Д-р с.-г. н. (2005), проф. (2005). Закін. Дніпроп. с.-г. ін-т (1983), де відтоді й працював (нині аграр. ун-т): 1996–2001 – декан агроном. ф-ту...


Забара Ігор Володимирович

ЗАБА́РА Ігор Володимирович (09. 07. 1962, Полтава) – актор, режисер, театральний діяч. Закін. Держ. ін-т театр. мист-ва (Москва, 1987; курс Л. Касаткіної). Премія ім. І. Буйницького (1996). Ґран-Прі низки міжнар. театр. фестивалів. Працював актором драм. театрів Москви, Вологди...


Забара Натан Ілліч

ЗАБА́РА Натан Ілліч (; 27. 12. 1908(09. 01. 1909), с. Рогачів Новоград-Волин. пов. Волин. губ., нині Баранів. р-ну Житомир. обл. – 19. 02. 1975, Київ) – єврейський письменник, прозаїк...


Забара Станіслав Сергійович

ЗАБА́РА Станіслав Сергійович (25. 01. 1934, Полтава) – фахівець у галузі обчислювальної техніки. Д-р тех. н. (1980), проф. (1988). Засл. діяч н. і т. України (2009). Держ. премія УРСР в галузі н. і т. (1976)...


Забарний Георгій Миколайович

ЗАБА́РНИЙ Георгій Миколайович (04. 08. 1949, Київ – 16. 04. 2013...


Забарський заказник 

ЗАБА́РСЬКИЙ ЗАКА́ЗНИК – гідрологічний заказник загальнодержавного значення (від 1980). Знаходиться в Ємільчин. р-ні Житомир. обл....


Забашта Василь Іванович

ЗАБА́ШТА Василь Іванович (18. 07. 1918, х. Бабенків, нині с. Бабенкове Ізюм. р-ну Харків. обл. – 20. 04. 2016, с. Дешки Богуслав. р-ну Київ. обл.) – живописець...


Забашта Володимир Федорович

ЗАБА́ШТА Володимир Федорович (11. 07. 1934...


Забашта Галина Василівна

ЗАБА́ШТА Галина Василівна (09. 04. 1956, Київ) – художниця декоративно-ужиткового мистецтва. Дочка Василя...


Забашта Ілля Федосійович

ЗАБА́ШТА Ілля Федосійович (02(15). 09. 1908, м. Омськ, Росія – 20. 05. 1954, Харків) – живописець. Чл. СХУ (1947). Учасник 2-ї світ. війни. Закін. Харків. худож. ін-т (1947; викл. О. Кокель, С. Прохоров). Працював викл. у школі НКВС у Харкові (1934–39)...


Забашта Любов Василівна

ЗАБА́ШТА Любов Василівна (21. 01(03. 02). 1918, м. Прилуки, нині Черніг. обл. – 21. 07. 1990, Київ) – письменниця. Дружина Андрія Малишка. Чл. СПУ (1950). Закін. Одес. водний ін-т (1941)...


Забашта Ростислав Васильович

ЗАБА́ШТА Ростислав Васильович (08. 09. 1959, Київ) – мистецтвознавець. Син Василя, брат Галини Забашт...


Забашта Юрій Федосійович

ЗАБА́ШТА Юрій Федосійович (21. 02. 1937, Київ) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1992), проф. (1994). Закін. Київ. політех. ін-т (1959). Від 1966 – у Київ. ун-ті: від 1992 – проф. каф. молекуляр. фізики. Дослідж. у галузі фізики полімерів...


Забаштанський Володимир Омелянович

ЗАБАШТА́НСЬКИЙ Володимир Омелянович (05. 10. 1940, с. Браїлів, нині смт Жмерин. р-ну Вінн. обл. – 02. 12. 2001, Київ) – поет...


Забейда Володимир Остапович

ЗАБЕ́ЙДА Володимир Остапович (11. 03. 1956, с. Постійне Костопіл. р-ну Рівнен. обл.) – графік і живописець. Чл. НСХУ (1986). Закін. Львів. ін-т приклад. та декор. мист-ва (1982; викл. Т. Драган, М. Курилич...


Забейда-Сумицький Михайло Іванович

ЗАБЕ́ЙДА-СУМИ́ЦЬКИЙ Михайло Іванович (01(14). 06. 1900, с. Ружаниця, нині Брест. обл., Білорусь (за ін. даними – с. Нестеровичі, нині Гроднен. обл., Білорусь) – 21. 12. 1981, Прага) – співак (тенор)...


Забєла-Врубель Надія Іванівна

ЗАБЄ́ЛА-ВРУ́БЕЛЬ Надія Іванівна (справж. – Забіла; 20. 03(01. 04). 1868, м. Ковно, нині Каунас, Литва – 21. 06 (04. 07). 1913, С.-Петербург) – співачка (лірико-колоратурне сопрано). Дружина М. Врубеля...


Забєлін Іван Єгорович

ЗАБЄ́ЛІН Іван Єгорович (Забелин Иван Егорович; 17(29). 09. 1820, м. Твер, Росія – 31. 12. 1908 (13. 01. 1909), Москва) – російський історик, археолог, археограф. Чл.-кор. (1884), почес. чл. (1892) С.-Петербур. АН. Навч. у Преображен. сиріт. уч-щі (Москва, 1832–37)...


Забєлін Ігор Всеволодович

ЗАБЄ́ЛІН Ігор Всеволодович (10. 12. 1943, м. Каменськ-Уральський Свердлов. обл., РФ) – фахівець у галузі металургії. Канд. тех. н. (1972). Закін. Ленінгр. політех. ін-т (1969, нині С.-Петербург). Від 1972 (з перервою) працює у НДПІ титану (Запоріжжя): 1984–91 – зав. лаб. електролізу магнію...


Забєлін Павло Тихонович

ЗАБЄ́ЛІН Павло Тихонович (05. 06. 1938, с. Миронів Алтай. краю, РФ) – спортсмен (дзюдо), тренер. Почес. м. сп. (1967)...


Забєлкін Микола Іванович

ЗАБЄ́ЛКІН Микола Іванович (01. 08. 1921, с. Восточне, нині Акмолин. обл., Казахстан – 21. 08. 2006, Москва) – військовик. Герой Рад. Союзу (1944). Учасник 2-ї світ. війни. Держ. та бойові нагороди. В армії і на фронті від 1941. Навч. в енергет. технікумі...


Забитко Ірина Остапівна

ЗАБИ́ТКО Ірина Остапівна (19. 10. 1954, м. Чикаґо, шт. Іллінойс...


Забігайло Володимир Костянтинович

ЗАБІГА́ЙЛО Володимир Костянтинович (27. 05. 1944, Київ – 21. 03. 2005, там само) – правознавець, дипломат. Син К. Забігайла. Д-р юрид. н. (1983), проф. (1990). Закін. Київ. ун-т (1967). Працював у Ін-ті держави і права АН УРСР (Київ, 1967–88); у 1988–92 – заст. дир. з наук. роботи...


Забігайло Володимир Юхимович

ЗАБІГА́ЙЛО Володимир Юхимович (28. 06. 1934, Дніпропетровськ – 15. 08. 1996, там само) – гірничий інженер-геофізик. Д-р геол.-мінерал. н. (1975), проф. (1979)...


Забігайло Костянтин Семенович

ЗАБІГА́ЙЛО Костянтин Семенович (01. 01. 1916, м. Біла Церква, нині Київ. обл. – 13. 12. 1996, Київ) – правознавець, дипломат. Батько В. Забігайла. Д-р юрид. н. (1965), проф. (1967). Закін. Київ. ун-т (1940), Дипломат. академію МЗС СРСР (Москва...


Забігайло Марія Василівна

ЗАБІГА́ЙЛО Марія Василівна (19. 05. 1938, с. Звертів...


Забіла Наталія Львівна

ЗАБІ́ЛА Наталія Львівна (20. 02(05. 03). 1903, С.-Петербург – 06. 02. 1985, Київ) – письменниця...


Забіла (Забелло) Пармен Петрович

ЗАБІ́ЛА (ЗАБЕ́ЛЛО) Пармен Петрович (28. 07 (09. 08). 1830, с. Монастирище Борзнян. пов., нині Ічнян. р-ну Черніг. обл. – 12(25). 02. 1917, м. Лозанна, Швейцарія, похов. у С.-Петербурзі) – скульптор. Небіж поета Віктора, дід Наталії Забіл...


Забіляста Лідія Леонідівна

ЗАБІЛЯ́СТА Лідія Леонідівна (08. 09. 1953, с. Олено-Косогорівка Кіровогр. р-ну Кіровогр. обл.) – співачка (сопрано), педагог. Нар. арт. УРСР (1985). Лауреатка Респ. ім. М. Лисенка (Одеса, 1978), 6-го Міжнар. ім. П. Чайковського (Москва, 1982; обидва – 1-а премія)...


Забірко Віталій Сергійович

ЗАБІ́РКО Віталій Сергійович (22. 12. 1951, м. Артемівськ...


Заблодська Інна Володимирівна

ЗАБЛО́ДСЬКА Інна Володимирівна (02. 03. 1967, м. Первомайськ Луган. обл.) – економіст. Д-р екон. н. (2008). Закін. Ворошиловгр. маш.-буд. ін-т (нині Сх.-укр. ун-т, Луганськ, 1989)...


Заблодський Микола Миколайович

ЗАБЛО́ДСЬКИЙ Микола Миколайович (11. 03. 1950, м. Первомайськ Ворошиловгр., нині Луган. обл.) – фахівець у галузі електротехніки. Д-р тех. н. (2008), проф. (2008). Закін. Комунар. гірн.-металург. ін-т (1973), де й працює від 1979 (нині Донбас. тех. ун-т...


Заблонський Костянтин Іванович

ЗАБЛО́НСЬКИЙ Костянтин Іванович (05(18). 06. 1915, ст. Христинівка Київ. губ., нині місто Черкас. обл. – 22. 11. 2006, Одеса) – фахівець у галузях деталей машин і машинознавства. Д-р тех. н. (1966)...


Заблоцька Світлана Михайлівна

ЗАБЛО́ЦЬКА Світлана Михайлівна (22. 05. 1936, Дніпропетровськ) – модельєр. Чл. НСХУ (1988). Закін. Львів. ін-т приклад. та декор. мист-ва (1961; викл. В. Монастирський, І. Скобало)...


Заблоцький Віталій Арсенович

ЗАБЛО́ЦЬКИЙ Віталій Арсенович (16. 05. 1955, Сталіно, нині Донецьк) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1996), проф. (2000). Закін. Донец. ун-т (1977), де й працював 1979–2007: зав. (1999–2000)...


Заблоцький Віталій Петрович

ЗАБЛО́ЦЬКИЙ Віталій Петрович (14. 03. 1960, смт Донське Волновас. р-ну Донец. обл.) – філософ і політичний діяч. Нар. депутат України (2006–07, від 2010). Канд. істор. н. (1990), д-р філос. н. (2002)...


Заблоцький Володимир Кирилович

ЗАБЛО́ЦЬКИЙ Володимир Кирилович (22. 11. 1936, с. П'ятигори Тетіїв. р-ну Київ. обл.) – металознавець. Д-р тех. н. (1990)...


Стр. 1 | 38        1    2    Наступна