ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine


Наука і вчення

У тематичному розділі така кількість статей: 674


Авіаційна медицина 

– галузь медицини, що вивчає вплив середовища і факторів професійної діяльності на стан здоров’я та працездатність авіаційних фахівців. Допомагає підвищувати їхню працездатність,...

П. С. Мельник


Авіаційна метеорологія 

– прикладна метеорологічна дисципліна, що вивчає вплив метеорологічних умов і атмосферних явищ на авіаційну техніку та польоти, розробляє методики прогнозування погоди на трасах...

В. М. Шошин


Автогенез 

(від авто… і грец. γένεσις – походження) – вчення, яке пояснює еволюцію організмів дією лише внутрішніх факторів, один із різновидів трансформізму в біології. Є вихідним для таких сучас....

В. О. Топачевський


Автоматика 

(від грец. αὐτόματος – самодіючий) – галузь науки про принципи й способи побудови автоматичних систем та засобів автоматики, методи аналізу і синтезу цих систем та пристроїв, які працюють...

А. З. Грищенко, Г. О. Козлик


Автоматичне (автоматизоване) опрацювання мови 

– див. Комп’ютерна лінгвістика.


Автоматичне зварювання 

– зварювання, під час якого всі етапи процесу виконують машини та механізми за заданою програмою без участі людини. На поч. 20 ст. так почали називати процес дугового зварювання з механіз....

Б. Є. Патон


Автономія 

(гpец. αὐτονομία – незалежність; від авто… і ...номія) – самовpядування певної частини держави, здійснюване на основі загальнодеpжавних законів чи конституції. Поняття «А.» зазнавало змін в...

М. В. Стріха, В. О. Пащенко, Ю. В. Волошин


Автономія і гетерономія 

(грец. αὐτονομία – незалежність; ἕτερος – інший і ...номія) – у найзагальнішому значенні автономія – наявна міра незалежності будь-якого явища від зовнішньої причинної зумовленості,...

В. С. Лісовий


Аграрна економіка 

– галузь економіки, що регулює соціально-економічні відносини у сільському господарстві. Гол. функція А. е. – формування екон. основ АПК. А. е. розвивається у річищі панівного в країні...

А. А. Фесина


Аграрна наука 

– видавництво Української аграрної академії наук. Створ. 1993 в Києві. Видає наук. та освітню літературу з різних питань функціонування АПК України та історії аграр. науки в Україні. Серед...

А. Г. Веретьохін́


Аграрне право 

– комплексна галузь права, яка регулює аграрні відносини, що складаються у процесі виробництва сільськогосподарської продукції, її промислової переробки, зберігання, транспортування і...

В. І. Семчик


Агробіотехнологія 

– розділ біотехнології, що вивчає біотехнологію культурних рослин, свійських тварин, грибів, пов’язаних з ними мікроорганізмів і вірусів. Базується на синтезі методів клітин. біології,...

О. О. Созинов


Агрогідрологія 

(від агро… і гідрологія) – розділ агрометеорології, що вивчає водно-фізичні властивості і водний режим ґрунту сільськогосподарських угідь, агроландшафтів і природно-кліматичних зон та...

В. П. Дмитренко


Агроґрунтове районування 

– просторова диференціація ґрунтового покриву на відносно гомогенні ареали, компоненти яких мають певні морфогенетичні параметри завдяки подібності екологічних умов їх формування....

М. І. Полупан


Агроекологія 

(від агро… і екологія) – наука, що вивчає закономірності існування, формування і функціонування біологічних систем усіх рівнів за певного стану агроландшафтів та агропромислового...

О. І. Зінченко


Агрокліматологія 

(від агро… і кліматологія) – розділ агрометеорології, що вивчає кліматичні умови певної території у їхній взаємодії з об’єктами і процесами сільськогосподарського виробництва....

В. П. Дмитренко


Агрометеорологія 

(від агро… і метеорологія) – розділ метеорології, що вивчає метеорологічні, кліматичні та гідрологічні умови у їх взаємозв’язку з об’єктами і процесами сільськогосподарського...

В. П. Дмитренко


Агрономічна освіта 

– різновид професійної освіти, що дає теоретичні знання і практичні навички з вирощування рослин, організації виробництва та первинного перероблення сільськогосподарської продукції. В...

В. П. Гудзь, П. П. Дяченко, П. Д. Завірюха, С. А. Різель, В. В. Снітинський


Агрономія 

(від агро… і ...номія) – наука про закони землеробства; у широкому розумінні – наукові основи сільськогосподарського виробництва; сукупність наукових і практичних заходів щодо...

А. Я. Бука


Агрофізика 

(від агро… і фізика) – наука про фізичні процеси, що відбуваються у ґрунті та рослинах. А. вивчає вплив зміни фіз. факторів на процеси життєдіяльності рослин. А. поєднує різні напрямки...

В. В. Медведєв, Т. М. Лактіонова


Агрофітоценологія 

(від агро… і фітоценологія) – наука, що вивчає видозмінений людиною рослинний покрив ландшафту, регіону, земної кулі, закономірності його розвитку, складу, поширення, екологічну та...

Р. С. Трускавецький


Агрохімія 

(від агро… і хімія) – наука, що вивчає методи та засоби впливу на хімічні та біохімічні процеси, які відбуваються в ґрунті та рослинах; мінеральне живлення рослин, застосування добрив і...

М. В. Лісовий, Б. С. Носко


Аеробіологія 

(від аеро… і біологія) – галузь біології, що вивчає склад і закономірності поширення мікрочастинок біологічного походження у повітряному середовищі. А. розвивається на стику багатьох...

В. Д. Савицький, О. В. Савицька


Аеродинаміка 

(від аеро… і динаміка) – розділ аеромеханіки, що вивчає закони руху газоподібного середовища (передусім повітря) у взаємодії з обтічним тілом. А. використовують при розробленні авіац.,...

Ю. О. Сметанін


Аерокліматологія 

(від аеро… і кліматологія) – розділ кліматології, що вивчає кліматичні умови вільної атмосфери (вище приземного шару, як правило, до висоти 20– 25 км). А. експериментально визначає та...

М. Ф. Павлов , В. М. Бабиченко, Н. В. Ніколаєва


Аерокосмічні дослідження Землі 

– сукупність методів здобування інформації про атмосферу, земну поверхню і приповерхневі прошарки суші та водної оболонки Землі за допомогою знімання з космічних та авіаційних апаратів...

В. І. Лялько


Аерологія 

(від аеро… і …логія) – розділ метеорології, метод дослідження фізичних процесів, що відбуваються в атмосфері. А. вивчає атмосфер. тиск, т-ру та вологість; газ. склад, аерозолі та електр. стан...

М. Ф. Павлов , В. А. Дячук


Аеромеханіка 

(від аеро... і ...механіка) – розділ механіки, що вивчає рівновагу та рух газоподібних середовищ та їхній механічний вплив на занурені в них тверді тіла. Поділяють на аеродинаміку та...


Аеронавігація 

(від аеро… і навігація) – наука про водіння літальних апаратів (ЛА) згідно з визначеним маршрутом за допомогою карт, компасів, радіоелектронних, супутникових систем та інших приладів. А.,...

В. П. Харченко


Аеронавтика 

(від аеро… і ...навтика) – теорія і практика літання на легших за повітря апаратах. (Див. Повітроплавання).


Аерономія 

(від аеро… і ...номія) – наука про верхню атмосферу планет. А. розвивається на стику метеорології, фізики та хімії плазми, гідродинаміки, термодинаміки й радіофізики. Предметом А. є взаємодія...

А. К. Юхимук


Аеростатика 

– розділ аеромеханіки, в якому вивчаються умови рівноваги газів, зокрема повітря, та дія статичних газів на занурені в них тверді тіла. А. визначає зовн. статичний тиск; властивості повітря;...

Є. П. Ударцев


Академік 

– звання члена академії. Інша назва – дійсний член. Обрання А. здійснюється на підставі статуту певної академії. Право обирати вчених України академіками та чл.-кор. мають Заг. збори НАНУ...

М. В. Стріха


Академічне літературознавство 

– напрям у літературознавстві, що постав після розгалуження поточної критики літературних творів і ретроспективних історичних досліджень літературного процесу. З переходом від...

П. М. Федченко


Акарологія 

(від грец. ἄκαρι – кліщ і …логія) – наука, що вивчає кліщів – дрібних безхребетних тварин класу павукоподібних (налічується понад 10 тис. видів). А. є частиною арахнології – вчення про...

І. А. Акимов


Акванавтика 

(від аква… і грец. ναυτικά – мистецтво мореплавства, судноводіння) – комплекс теоретичних, технічних і практичних розробок з проведення людьми тривалих (протягом багатьох діб) підводних...

С. О. Гуляр


Аксіологія 

(від грец. ἄξίά – цінність і …логія) – теорія цінностей, розділ філософії, що з’ясовує природу та різновиди цінностей, взаємовідношення між ними (досліджує системи або множини...

В. С. Лісовий


Аксіологія права 

– вчення про цінність права. Розрізняють А. п. стосовно кожної людини (особистісна цінність), соц. спільнот та об’єднань (групова цінність) і суспільства в цілому (заг.-соц. цінність)....

П. М. Рабинович


Актинометрія 

(від грец. ἀκτίς (ἀκτῖνος) – промінь і …метрія) – розділ метеорології, що вивчає енергію, яку випромінюють Сонце, атмосфера, Земля, та її перетворення в умовах атмосфери. А. розробляє...

М. І. Щербань


Акустика 

(від грец. ἀκουστικός – слуховий, той, що його слухають) – галузь фізики, наука про звукові явища, які відбуваються в пружному середовищі і пов’язані з коливаннями твердих, рідких та...

О. М. Алещенко, С. Б. Дехтяр, Г. В. Лизунов, Г. В. Воронич, І. А. Котляревський, П. Д. Біленчук, М. В. Салтевський


Стор. 1 із 17        1    2    Вперед