ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine


Політика

У тематичному розділі така кількість статей: 292


Абсентеїзм 

(від лат. absens (absentis) – відсутній) – 1) відмова громадян від участі у виборах представницьких органів влади, глави держави, посадових осіб. А. – вияв соц.-політ. апатії, байдуже ставлення людей...

В. П. Горбатенко


Австрійсько-Українське товариство (АУТ) 

(АУТ) – громадське об’єднання, створене з метою сприяння розвиткові всіх форм української культури в Австрії і поглибленню співпраці між Австрією та Україною у сфері політики, економіки,...

В. В. Демченко


Автономізація 

– спроба перетворення формально незалежних радянських держав, зокрема УСРР, на автономні республіки РСФРР, порядком зменшення розриву між реально низьким і конституційно високим статусом...

С. В. Кульчицький


Автономний земледільський союз (АЗС) 

(АЗС) – політична партія русофільської і проугорської орієнтації. Діяла в Закарпатті (1920–44). Створ. з ініціативи представників заможного селянства в червні 1920 під назвою Підкарпатський...

М. М. Вегеш, М. Ю. Токар


Авторитаризм 

(франц. autoritarisme, від лат. au(c)toritas – влада, вплив) – тип політичного режиму, що характеризується обмеженням політичних прав і свобод народу, його участі в управлінні державою, зосередженням...

І. Е. Бекешкіна


Агентство США з міжнародного розвитку  

(АМР США) – головна установа у складі Уряду США, яка надає технічну та фінансову допомогу країнам світу. Засн. 1961. В Агентстві розроблено різноманітні програми безпосеред. допомоги та тех....

Т. Баб’юк, Ю. Зарицький


Агітація 

(від лат. agitatio – спонукання) – поширення ідей, теорій, концепцій, програм, гасел для впливу на свідомість, настрій, громадську активність мас. А. – одна з форм політ. або просвітн. діяльності...

М. В. Стріха


Агітбригада 

– невеликий професійний або самодіяльний художній колектив, який використовувався у політичній агітації та пропаганді за радянської доби. Інші назви – агітаційно-художня бригада,...

В. Ф. Калашников


Агітплакат 

– вид графічної образотворчої продукції, здебільшого відверто пропагандистського спрямування. За рад. доби використовувався для утвердження диктатури комуніст. партії, поширення ідей...

О. К. Федорук


Агітпоїзд 

– спеціально обладнаний пересувний засіб, колектив якого проводить пропагандистську і культурно-просвітню роботу серед населення. Один із засобів масованої більшов. пропаганди, на яку...

В. Ф. Калашников


Агітпроп 

– термін, вживаний на позначення більшовицького масового агітаційно-пропагандистського мистецтва перших років після перевороту в жовтні 1917, яке характеризувалося символіко-алегоричною...

Д. О. Горбачов


Агітфільм 

– різновид радянського кіномистецтва, ефективний засіб агітації. Виник у 1917–20 рр., коли було створ. бл. 80 таких стрічок. За змістом і формою – політично загостр. ігровий фільм-плакат,...

Н. М. Капельгородська


Аграризм 

– спільна політична доктрина ряду селянських партій та рухів Центральної та Південно-Східної Європи 1900–30-х рр. Вчення «А.» наголошує на тому, що селянство зосереджує в собi гол. позитивнi...

К. Ю. Галушко, А. Г. Плахонін


Аграрна партія (АП) 

(АП) – одна з наймасовіших політичних партій Закарпаття міжвоєнного періоду, яка діяла під різними назвами. На початк. етапі діяльності (1919–23) називалася «Селянська Республіканська...

М. М. Вегеш, М. Ю. Токар


Аграрна партія України 

(АПУ) – партія парламентського типу. Виступає за незалежність, суверенітет та цілісність України; побудову в Україні соц., демократ., правової держави на засадах дотримання Конституції...

І. В. Лосєв


Аграрне питання 

– категорія, яка охоплює соціально-економічну і політичну суть, цільову спрямованість, завдання, мету й механізми вирішення проблем сільського господарства, всього агропромислового...

В. В. Юрчишин


Аграрні відносини 

– відносини, що формуються і діють у сільському господарстві, охоплюючи увесь агропродовольчий сектор економіки країни. Вони розвиваються, удосконалюються (хоча трапляються випадки...

В. В. Юрчишин


Ад'юдикація 

(лат. adjudicare – присуджувати) – у міжнародному праві суто юридична підстава територіальних змін (на відміну від також мирних, але переважно політичних засобів урегулювання міждержавних...

К. К. Сандровський


Аденауера Конрада Фонд  

(Konrad-Adenauer-Stiftung) – міжнародна організація, діяльність якої спрямована на захист миру та свободи, реалізацію демократії та прав людини, боротьбу з бідністю, збереження природних основ життя....

М. Ломанн


Адміністративна діяльність 

– визначена законом чи конституцією країни різного роду розпорядча діяльність органів державного управління, виконавчої влади, керівних органів закладів, підприємств, організацій. Слово...

В. С. Лісовий


Адміністративна реформа 

– цілісний комплекс узгоджених заходів, спрямованих на радикальну перебудову органів виконавчої влади і запровадження ефективніших форм і методів їхньої діяльності. Необхідність...

В. Б. Авер’янов


Адміністративно-територіальна одиниця 

– частина єдиної території країни, що є просторовою основою для організації та діяльності місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування. За географічними ознаками...

М. І. Корнієнко


Адміністративно-територіальний поділ України 

– внутрішній поділ території держави на адміністративно-територіальні одиниці з метою раціональної організації державного та громадського управління регіонами, народним господарством,...

Ф. Г. Бурчак, І. Б. Усенко


Адміністративно-територіальний поділ УНР 

– територіальна організація Української Народної Республіки з поділом її на певні адміністративні одиниці. На початок 20 ст. укр. землі, що перебували у складі Рос. імперії, ділилися на 9...

О. М. Мироненко


Адміністрація 

(лат. administratio – керування, управління) – організаційні утворення, які призначені виконувати керівні, управлінські функції у різних сферах суспільного життя. Термін «А.» вживається в...

В. Б. Авер’янов


Адміністрація Президента України 

– постійно діючий орган, який утворює Президент України, щоб забезпечити здійснення своїх повноважень глави держави. Гол. завдання А. П. У. – організац., правове, консультат., інформ.,...

М. В. Стріха


Азербайджанців України конгрес 

– громадська організація азербайджанців, які проживають в Україні. Азерб. діаспор. рух починається від 1990, коли у Києві створено азерб. суспільно-культур. центр ім. Ю. Чеменземінлі. Згодом...

Г. М. Алієв


Акт 5 листопада 1916 

– заява німецького губернатора Г. Беселера у Варшаві й австрійського К. Кука в Любліні про намір їхніх монархів створити «Королівство Польське». Влітку 1916 послаблена наступом рос. Пд.-Зх....

Р. Г. Симоненко


Акт відновлення Української Держави 

– політичний документ, прийнятий 30 червня 1941 на зібранні близько сотні українських діячів у щойно окупованому німецькими військами Львові. Ініціатором виступило керівництво ОУН(б). У...

П. П. Гай-Нижник


Акт злуки УНР і ЗУНР 

– політико-правове об’єднання Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки в одну Українську державу, урочисто проголошене Директорією Української...

В. П. Капелюшний


Акт проголошення незалежності України 

– політико-правовий документ, який ухвалила Верховна Рада УРСР 24 серпня 1991. Цей істор. документ став відповіддю на заколот консервативних реваншистсько-імпер. сил у вищому кер-ві КПРС...

І. Б. Усенко


Активність політична 

– один із виявів громадської активності; одна з форм свідомої цілеспрямованої поведінки індивідів та соціальних спільнот у сфері політики. Може мати нац., регіон., вікові, конфес. та ін....

О. В. Шуба, С. В. Лінецький


Акультурація 

(від а… і лат. cultura – обробка, розвиток, догляд, освіта) – процес нівелювання етнокультурної самобутності національних меншин під впливом потужного інонаціонального середовища –...

М. О. Шульга


Акциз 

(франц. accise, від лат. accido – відрізаю, відсікаю) – непрямий податок, що накладається залежно від обсягу та структури споживання; включається в ціну (тариф) товару (послуги) у вигляді надбавки....

Л. М. Шаблиста


Акцизні збори 

– одна з найдавніших форм непрямого оподаткування обмеженого переліку товарів (послуг), що включається в ціну (тариф) цих товарів (послуг). У СРСР А. з. встановлювались здебільшого на товари...

Л. М. Шаблиста


Акція 

(від лат. actio – дія, дозвіл, виступ; франц. action – цінний папір) – дія, вчинена всередині країни чи на міжнародній арені для досягнення і вирішення конкретної політичної, дипломатичної,...

В. І. Міщенко, М. І. Мельник, О. В. Балдинюк


Алма-Атинська декларація 

– один із основних установчих документів Співдружності Незалежних Держав, підписаний 21 грудня 1991 на найвищому рівні в м. Алма-Ата, який разом з Угодою про створення СНД (Мінськ, 8 грудня 1991)...

Л. В. Губерський


Американська адміністрація допомоги 

(American Relief Administration, АРА) – неофіційна добровільна благодійницька організація США, утворена для надання гуманітарної допомоги європейським країнам, що потерпіли від 1-ї світової війни....

О. М. Мовчан


Американська Народна Рада угро-русинов 

(АНР) У́ГРО-РУСИ́НОВ – представницький орган закарпатських емігрантів у США. Створ. 23 липня 1918 у Гомстеді (Пенсильванія) для впливу на вирішення політ. майбутнього Закарпаття після 1-ї...

В. М. Маркусь


Американська Руська Народна Рада 

(АРНР) – політична організація, заснована з метою приєднання угро-руських священиків і вірних до українського національного руху та надання допомоги жертвам 1-ї світової війни в Галичині...

Б. Д. Ясінський


Стор. 1 із 8        1    2    Вперед