Енциклопедія Сучасної України--Культура-І-1
Головна / Культура / І
 / Всього статей:  699


Eastern catholic life 

«EASTERN CATHOLIC LIFE» – часопис. Засн. 1964 у м. Пессеїк (шт. Нью-Джерсі, США) С.-І. Коціском. Виходив щотижня...


English 

«ENGLISH» Засн. 2000 у Києві ТОВ «Видавництво “Шкільний світ”». Видають щотижня укр. та англ. мовами; наклад 2860 прим. Інформують про офіц. документи для педагогів, подають метод. рекомендації, календарно-темат. планування, розробки уроків...


English4u 

«ENGLISH4U: Журнал для изучающих английский язык» Засн. 2005 у Дніпропетровську Д. Хозіним. Виходить щомісяця англ. та рос. мовами; наклад 8 тис. прим. Осн. тематика – розваж.-навчальна. Рубрики: «News4U», «Cinema», «Voyage», «Fiction», «Music», «For Men», «For Women», «Grammar», «Vocabulary», «Test Zone», «Crossword»...


Image.ua 

«IMAGE.UA» – міжнародний діловий квартальник. Засн. 2007 у Києві. Матеріали друкують англ., укр. та рос. мовами; наклад 10,5 тис. прим. Розповсюджують серед кер. великих компаній, на форумах, самітах, у посольствах, ВР України, мін-вах, місц. радах, адміністраціях, а також у РФ...


Indigo 

«INDIGO» – психологічний журнал. Засн. у грудні 2008 ТОВ «Ґранд Ґріґ» (Сімферополь). Виходить 11 разів на рік рос. мовою; наклад 5000–8000 прим. Висвітлює питання заг., вікової та соц. психології, соціології, культурології...


Известия Крымской астрофизической обсерватории 

«ИЗВЕ́СТИЯ КРЫ́МСКОЙ АСТРОФИЗИ́ЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТО́РИИ» Засн. 1947 як «Известия Крымской астрофизической обсерватории АН СССР», від 1991 – сучасна назва. Друкували у вид-ві «Наука» (Москва)...


Известия отделения русского языка и словесности академии наук Союза Советских Социалистических Республик 

«ИЗВЕ́СТИЯ ОТДЕЛЕ́НИЯ РУ́ССКОГО ЯЗЫКА́ И СЛОВЕ́СНОСТИ АКАДЕ́МИИ НАУ́К СОЮ́ЗА СОВЕ́ТСКИХ СОЦИАЛИСТИ́ЧЕСКИХ РЕСПУ́БЛИК» Видавали 1896–1927 у С.-Петербурзі (Петрограді...


Извѣстія Кіевскаго политехническаго института Императора Александра ІІ 

«ИЗВѣ́СТІЯ КІ́ЕВСКАГО ПОЛИТЕХНИ́ЧЕСКАГО ИНСТИТУ́ТА ИМПЕРА́ТОРА АЛЕКСА́НДРА ІІ» Виходили 1901–17 рос. мовою не менше 3-х разів на рік; наклад 400 прим. Друкували розпорядження уряду й постанови правлінь...


Извѣстія Таврического общества истории, археологии и этнографии 

...

Извѣстіѧ Одесскаго библіографическаго общества при императорскомъ новороссійскомъ университетҌ 

«ИЗВѣ́СТІѦ ОДЕ́ССКАГО БИБЛІОГРАФИ́ЧЕСКАГО О́БЩЕСТВА ПРИ ИМПЕРА́ТОРСКОМЪ НОВОРОССІ́ЙСКОМЪ УНИВЕРСИТЕ́Тѣ» Видавали 1911–16 в Одесі (спочатку щомісяця, 1916 – раз на рік; 36 вип. у 5-ти т.). Вміщено хроніку Т-ва...


Измаильские ведомости 

«ИЗМАИ́ЛЬСКИЕ ВЕ́ДОМОСТИ» Засн. 1991 у м. Ізмаїл Одес. обл. Виходять рос. мовою раз на місяць; наклад 3000 прим. Висвітлюють сусп.-політ. життя країни, міста та р-ну, новини спорту, нариси про людей Ізмаїла, кримін. ситуацію...


Имена 

«ИМЕНА́» – громадсько-політичний журнал. Засн. у лютому 2004 у Миколаєві однойм. ТОВ, видавець О. Білозьоров. Виходить двічі на місяць рос. мовою, публікує також статті укр. мовою; заг. наклад 6000 прим. Друкує розповіді про відомих людей України та світу у політиці...


Инвестгазета 

«ИНВЕСТГАЗЕ́ТА» – фінансово-економічний тижневик. Засн. 1995 у Києві ТОВ «Издательство “Экономика”», видавець – І. Ляшенко. Виходить укр. та рос. мовами; наклад 36 400 прим. Висвітлює проблеми вітчизн. бізнесу, світ. ринків...


Индустриальная Украина 

«ИНДУСТРИА́ЛЬНАЯ УКРАИ́НА» – журнал. Засн. 1995 у Києві ВАТ «Укр. НДІ авіац. технології», від 2002 – співзасн. ТОВ «Комінтех». Виходить щокварталу англ. та рос. мовами; наклад 500 прим. Висвітлює актуал. питання розвитку авіац. та косміч. техніки, авіабудування...


Индустриальное Запорожье 

«ИНДУСТРИА́ЛЬНОЕ ЗАПОРО́ЖЬЕ» Засн. у лютому 1939 у Запоріжжі обкомом і міськкомом КПУ, облрадою як «Большевик Запорожья», від червня 1941 не виходила, від травня 1945 – «Запорожская правда»...


Индустрия 

«ИНДУ́СТРИЯ» – газета. Виходила щотижня 1998–2001 у Києві; наклад 2– 3 тис. прим. Засн. і гол. ред. – В. Нечипоренко. Видавці – «Київміськбудматеріали», «Київпроект» та банк «Київ». Висвітлювала міжнар. та вітчизняні події, новини будівел. галузі...


Инженер 

«ИНЖЕНЕ́Р» Видавали 1882–1917 рос. мовою у Києві як щомісяч. журнал інж.-буд. справи. Ред. – М. Демчинський (1882–84), О. Бородін (від 1885). Видавці – Д. Волков (1882–88)...


Инженер 

«ИНЖЕНЕ́Р» – студентський науково-технічний журнал. Засн. 2000 Донец. тех. ун-том. Виходить 1–2 рази на рік. Матеріали вміщує укр., рос., англ. і нім. мовами; наклад бл. 100 прим. Осн. тематика: автоматизація в машинобудуванні; прогресивні...


Интродукция и акклиматизация растений 

...

Искра 

«И́СКРА» – перша загальноросійська нелегальна марксистська газета, центральний орган РСДРП. Видавали рос. мовою від грудня 1900 до жовтня 1905 (усього 112 номерів): у Ляйпцизі (1-й номер), Мюнхені (нім. уряд заборонив її друк на тер. Німеччини), від квітня 1902 – у Лондоні...


Искусство 

«ИСКУ́ССТВО» – газета. Виходила щотижня 1922 (усього 10 номерів) рос. мовою у Києві в однойм. вид-ві. Ред. – Г. Тасін. Висвітлювала питання театру, літ-ри, живопису та кіно. Друкувала дискусійні матеріали про шляхи розвитку сучас. театру...


Искусство въ Южной Россіи. Графика. Живопись. Художественная промышленность 

«ИСКУ́ССТВО ВЪ Ю́ЖНОЙ РОССІ́И. ГРА́ФИКА. ЖИ́ВОПИСЬ. ХУДО́ЖЕСТВЕННАЯ ПРОМЫ́ШЛЕННОСТЬ» – журнал. Виходив 1909–14 у Києві щомісяця рос. мовою. Засн. під назвою «Искусство и печатное дѣло»...


Искуственный интеллект 

«ИСКУ́ССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕ́КТ» – квартальник. Засн. 1995 НАНУ та Ін-том проблем штуч. інтелекту (Донецьк). Матеріали вміщує укр., рос., англ. мовами; наклад 1000 прим. Розповсюджується в Україні...


Исторические записки 

«ИСТОРИ́ЧЕСКИЕ ЗАПИСКИ́» Видавали 1937–68 Ін-т історії АН СРСР, 1969–90 – Ін-т історії СРСР АН СРСР у Москві (усього 118 т.). Відп. ред.: М. Лукін (1937), Б. Греков (1938–53), А. Сидоров (1954–67)...


Историческій вѣстникъ 

«ИСТОРИ́ЧЕСКІЙ ВѢ́СТНИКЪ» – науково-популярний історико-літературний журнал. Виходив 1880–1917 щомісяця у С.-Петербурзі (згодом Петроград). Видавав О. Суворін (до 1912). Ред. – С. Шубинський...


Итоги недели 

«ИТО́ГИ НЕДЕ́ЛИ» Засн. у червні 2006 в Києві вид-вом «Газета Я». Виходить щотижня рос. мовою; наклад 56 тис. прим. Висвітлює політ., соц., екон. події в Україні та світі. Рубрики: «Что нового?», «В центре внимания», «Из первых уст», «Экономика и жизнь», «В мире»...


Ібаньєс-Фернандес Арнальдо

ІБА́НЬЄС-ФЕРНА́НДЕС Арнальдо (29. 01. 1927, м. Сантандер, Іспанія – 16. 05. 2005...


Ібрагімов Галімджан Гірфанович

ІБРАГІ́МОВ Галімджан Гірфанович (Ибраhuмов Галимҗан Гыйрфан улы; 28. 02(12. 03). 1887, с. Солтанморат, нині Башкортостан, РФ – 21. 01. 1938, м. Казань, нині Татарстан, РФ) – татарський письменник. Один із засн. татар. рад. літ-ри. Навч. у початк. рос. школі м. Оренбург (Росія...


Ібрагімов Заур Меметович

ІБРАГІ́МОВ Заур Меметович (13. 02. 1937, Сімферополь) – графік. Чл. СХ СРСР (1980), РФ (1991). Закін. Ташкент. театр.-худож. ін-т (1967; викл. Е. Ісхаков...


Ібрагімов Мірза Аждар Оглу

ІБРАГІ́МОВ Мірза Аждар Оглу (İbrahimov Mirzə Əjdər Oğlu; 15(28). 10. 1911, с. Еве побл. м-ка Сараб, нині Сх.-Азерб. провінція, Іран – 17. 12. 1993, Баку) – азербайджанський письменник, перекладач, політичний і громадський діяч. Канд. філол. н. (1941)...


Ібраєв Бугенбай Ахметулович

ІБРАЄ́В Бугенбай Ахметулович (08. 05. 1936, м. Акмолинськ, нині Астана – 26. 12. 2000, Львів) – письменник, журналіст. Закін. Щучин. гірн.-металург. ін-т (Казахстан, 1955), ф-т журналістики Казах. ун-ту (Алма-Ата...


Ібсен Генрік

І́БСЕН Генрік (Ibsen Henrik; 20. 03. 1828, м-ко Шієн, Норвегія – 23. 05. 1906, м. Крістіанія, нині Осло) – норвезький драматург, поет. Від 1850 мешкав у Крістіанії, брав участь у громад.-політ. житті. Керував Берґен. (1852–57) і Норвез. нац. (Крістіанія, 1857–62) театрами. 1864–91 жив у Римі, Дрездені...


Ів Дмитро Олегович

ІВ Дмитро Олегович (08. 10. 1974, Запоріжжя) – скульптор. Закін. Харків. академію дизайну і мист-в (2004; викл. П. Юрченко). На твор. роботі. Працює у галузі скульптур. дизайну. Учасник худож. виставок від 1997. Персон. – у Києві (2010). Створює пам'ятники...


Івакін Валерій Олександрович

ІВА́КІН Валерій Олександрович (01. 01. 1950, с. Рогачівка, нині у складі Харкова) – актор. Засл. арт. України (2002). Закін. Харків. ін-т мист-в (1971; викл. М. Борисенко, В. Чистякова). Відтоді – актор Донец., 1972–75 – Харків. ТЮГів...


Івакін Юрій Олексійович

ІВА́КІН Юрій Олексійович (24. 12. 1916 (06. 01. 1917), м. Катеринослав, нині Дніпропетровськ – 07. 03. 1983, Київ) – літературознавець, письменник. Син Олексія...


Іван Амброзій Миколайович

І́ВАН Амброзій Миколайович (17. 11. 1929, с. Соломонове, нині Ужгород. р-ну Закарп. обл.) – живописець. Чл. Т-ва художників-угорців Закарпаття (1990). Навч. в Ужгороді у Й. Бокшая...


Іван Роман Якимович

ІВАНО́В Роман Якимович (01. 12. 1877, Київ – 1954, Ашґабат) – композитор, диригент, музично-громадський діяч, педагог. Засл. діяч мист-в Туркмен. РСР (1939). Закін. Київ. муз. уч-ще РМТ (1899; викл. В. Машек), С.-Петербур. консерваторію (екстерном...


Івана Купала 

ІВА́НА КУПА́ЛА – традиційне свято, яке історично відзначають у день літнього сонцестояння. Назву утвор. від імені язичниц. бога земних плодів Купала. Відомі також назви: Купала, Купайла, Іванів день та ін. Подекуди, за давньою традицією...


Іваненко Анатолій Григорович

ІВАНЕ́НКО Анатолій Григорович (30. 09. 1950, м. Сватове Ворошиловгр., нині Луган. обл.) – живописець. Закін. Київ. худож. ін-т (1973; викл. В. Задорожний...


Іваненко Валентин Кузьмович

ІВАНЕ́НКО Валентин Кузьмович (16. 08. 1926, с. Андріївка Бердян. р-ну, нині Запоріз. обл.) – мовознавець. Д-р пед. н. (1990), проф. (1991). Учасник 2-ї світ. війни. Бойові нагороди. Навч. у Черкас. пед. ін-ті (1945–48), закін. Курський пед. ін-т (РФ...


Іваненко Валентина Василівна

ІВАНЕ́НКО Валентина Василівна (07. 03. 1962, с. Шевченкове Звенигород. р-ну Черкас. обл.) – співачка (лірико-колоратурне сопрано). Засл. арт. України (1997). Лауреатка 1-го міжнар. конкурсу виконавців камер. музики «Золота осінь» (Хмельницький, 1993...


Іваненко Валерія Володимирівна

ІВАНЕ́НКО Валерія Володимирівна (25. 12. 1926, Харків – 08. 11. 1968, Київ) – письменниця, перекладачка. Дочка Оксани, онука Дмитра Іваненків. Закін. біол. ф-т Київ. ун-ту (1951)...


Іваненко Володимир Михайлович

ІВАНЕ́НКО Володимир Михайлович (13. 02. 1933, Чернігів) – скульптор. Батько С. Іваненка. Чл. НСХУ (1968). Закін. Київ. худож. ін-т (1961; викл. М. Лисенко, І. Макогон...


Іваненко Григорій Іванович

ІВАНЕ́НКО Григорій Іванович (19. 10. 1953...


Іваненко Дмитро Олексійович

ІВАНЕ́НКО Дмитро Олексійович (псевд.: Ариэль, Д. Попович, Іван Непомнящий, Спокійний та ін.; 1859, с. Китайгори Кобеляц. пов. Полтав. губ., нині Новосанжар. р-ну Полтав. обл. – 01. 01. 1943, м. Свердловськ, нині Єкатеринбург...


Іваненко Ірина Олександрівна

ІВАНЕ́НКО Ірина Олександрівна (08. 09. 1939, Харків – 29. 03. 2002, Київ) – архітектор-реставратор. Держ. премія України ім. Т. Шевченка (1983). Закін. Київ. худож. ін-т (1966). Працювала 1967–2002 в ін-ті «УкрНДІпроектреставрація» (Київ): 1980–89 та 1992–2002 – гол. архітектор проектів...


Іваненко Оксана Дмитрівна

ІВАНЕ́НКО Оксана Дмитрівна (31. 03 (13. 04). 1906, Полтава – 16. 12. 1997, Київ) – письменниця, перекладачка. Дочка Дмитра Олексійовича, сестра Дмитра Дмитровича...


Іваненко Святослав Володимирович

ІВАНЕ́НКО Святослав Володимирович (13. 03. 1963...


Іваненко Юрій

ІВАНЕ́НКО Юрій (1910, Київ – ?) – режисер, театрознавець. У співавт. з Г. Юрою поставив вистави: «Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці» М. Старицького (1938)...


Іваненко Юрій Миколайович

ІВАНЕ́НКО Юрій Миколайович (02. 06. 1961, Херсон) – музично-громадський діяч. Засл. діяч мист-в України (2001). Закін. Одес. консерваторію (оркестр. ф-т...


Іванець Іван Йосипович

ІВАНЕ́ЦЬ Іван Йосипович (1893, с. Новосілки Гостинні Рудків. пов., нині Самбір. р-ну Львів. обл. – 10. 03. 1946, м. Солікамськ Перм. обл., РФ) – живописець і графік, фотограф, військовик. Навч. у Львів. ун-ті...


Іванець Параска Василівна

ІВАНЕ́ЦЬ Параска Василівна (15. 03. 1920, с. Піддубці...


Іванина Василь Миколайович

ІВАНИ́НА Василь Миколайович (08. 07. 1947, с. Шапіхи Козелец. р-ну Черніг. обл.) – прозаїк, перекладач. Чл. НСПУ (1993). Закін. Київ. ун-т (1970). Працював у ред. г. «Молодь України» (1972–76), ж. «Під прапором комунізму» (1976–81), «Знання та праця» (1981–89)...


Іванисенко Віктор Опанасович

ІВАНИСЕ́НКО Віктор Опанасович (02. 01. 1927, с. Новопавлівка, нині Межів. р-ну Дніпроп. обл. – 02. 11. 1997, Київ, похов. у с. Германівка Обухів. р-ну Київ. обл.) – літературознавець, літературний критик...


Іваницька Катерина Євгенівна

ІВАНИ́ЦЬКА Катерина Євгенівна (1860 – 1925, Одеса) – живописець. Чл. Т-ва пд.-рос. художників (1897). Закін. Одес. рисув. школу (1883). Жила в Лубнах (нині Полтав. обл.), від 1908 – в Одесі. Авторка пейзажів...


Іваницька Лідія Іванівна

ІВАНИ́ЦЬКА Лідія Іванівна (08. 06. 1949, с. Равенство Смолен. обл., РФ) – майстриня художнього текстилю. Дружина В. Іваницького. Засл. діяч мист-в України (2006). 1-а премія Нац. фестивалю мист-в у м. Едмондт (США...


Іваницька Марта Єреміївна

ІВАНИ́ЦЬКА Марта Єреміївна (13. 07. 1937, Львів) – художниця декоративно-ужиткового мистецтва і живописець. Дочка Є.-Й. Іваницького...


Іваницька Ніна Лаврентіївна

ІВАНИ́ЦЬКА Ніна Лаврентіївна (04. 01. 1940, с. Городище Березнян., нині Менського р-ну Черніг. обл.) – мовознавець. Д-р філол. н. (1986), проф. (1987). Закін. Черкас. пед. ін-т (1962). Працювала у ньому 1963–64 викл. каф. іноз. мов; від 1970 – у Вінн. пед. ун-ті: 1976–81 – декан філол. ф-ту...


Іваницька Оксана Семенівна

ІВАНИ́ЦЬКА Оксана Семенівна (22. 06. 1953, с. Гвіздець Коломий. р-ну Станіслав., нині Івано-Фр. обл.) – актриса. Дружина Р. Іваницького. Засл. арт. України (1999). Закін. Снятин. культ.-осв. уч-ще (Івано-Фр. обл....


Іваницький Анатолій Іванович

ІВАНИ́ЦЬКИЙ Анатолій Іванович (02. 06. 1936, м. Нікополь Дніпроп. обл.) – музикознавець, фольклорист, педагог. Д-р мистецтвознавства (1991), проф. (1992)...


Іваницький Віктор Федорович

ІВАНИ́ЦЬКИЙ Віктор Федорович (20. 11 (02. 12). 1881, с. Калузьке Херсон. губ., нині с. Калуга Березнегуват. р-ну Микол. обл. – лютий 1955, м. Кам'янець-Подільський Хмельн. обл.) – сходознавець та бібліотекознавець. Закін. істор. відділ. Київ. духов. академії (1906)...


Іваницький Віталій Миколайович

ІВАНИ́ЦЬКИЙ Віталій Миколайович (26. 12. 1957, с. Липини Луцького р-ну Волин. обл.) – режисер, музично-громадський діяч. Засл. діяч мист-в України (1997). Закін. Ленінгр. ін-т культури (нині С.-Петербург, 1986; викл. Е. Вершковський...


Іваницький В’ячеслав Едуардович

ІВАНИ́ЦЬКИЙ В'ячеслав Едуардович (15. 11. 1944, с. Червоноволодимирівка Новоодес. р-ну Микол. обл.) – художник-проектант...


Іваницький Єремій-Йосип Григорович

ІВАНИ́ЦЬКИЙ Єремія-Йосип Григорович (10. 06. 1903, Львів – 25. 10. 1968, там само) – флорист. Батько М. Іваницької. Канд. біол. н. (1941). Закін. Львів. ун-т (1931), де працював під час навч. та від 1944: н. с. Ботан. саду, асист. каф. морфології та систематики рослин...


Іваницький Іван

ІВАНИ́ЦЬКИЙ Іван (08. 09. 1911, с. Демичі, нині Снятин. р-ну Івано-Фр. обл. – 24. 02. 1999, м. Палмдейл, шт. Каліфорнія, США) – режисер, сценарист...


Іваницький Кароль Людвіґович

ІВАНИ́ЦЬКИЙ Кароль Людвіґович (06. 11. 1870 – 1940) – архітектор. Закін. Політех. школу у Львові (1894). Працював наприкінці 19 – на поч. 20 ст. на Правобереж. Україні та в Києві. Використовував форми необароко...


Іваницький Олександр Платонович

ІВАНИ́ЦЬКИЙ Олександр Платонович (28. 08(09. 09). 1881, м. Олександрівськ, нині Запоріжжя, за ін. даними – м. Острог, нині Рівнен. обл. – 1947...


Іваницький Олексій Михайлович

ІВАНИ́ЦЬКИЙ Олексій Михайлович (1855, м. Бєлгород, Росія – грудень 1920, маєток «Багрєєвка» побл. м. Ялта, нині АР Крим) – фотохудожник. Золота медаль Всерос. виставки (Харків, 1888), медаль Імператор. Тех. т-ва (1891), срібні медалі міжнар. фотовиставки (С.-Петербург...


Іваницький Роман Ярославович

ІВАНИ́ЦЬКИЙ Роман Ярославович (26. 11. 1954, Львів) – актор...


Іваниця Григорій Микитович

ІВАНИ́ЦЯ Григорій Микитович (30. 01. 1892, с. Шостка Черніг. губ., нині місто Сум. обл. – 24. 08. 1938, Пн.-сх. табір, нині Магадан. обл., РФ) – мовознавець. Закін. Ніжин. істор.-філол. ін-т (нині Черніг. обл.), Ун-т св. Володимира у Києві. Працював у Києві: викл. педагогіки...


Іваниченко Юрій Якович

ІВАНИЧЕ́НКО Юрій Якович (03. 07. 1948, Луцьк) – прозаїк, публіцист. Держ. премія АР Крим (1997). Закін. ф-т електрон. техніки Севастоп. приладобуд. ін-ту (1971), сценарно-кінознав. ф-т ВДІКу (Москва...


Іваничівський історичний музей 

ІВА́НИЧІВСЬКИЙ ІСТОРИ́ЧНИЙ МУЗЕ́Й Підпорядк. Іваничів. райвідділу культури. Створ. 1975. У 1993 присвоєно звання «народний». Нині у його фондах – понад 2,5 тис. од. зберігання. Музей розміщений у 3-х залах і складається з 8-ми розділів...


Іваничук Наталія Романівна

ІВАНИЧУ́К Наталія Романівна (29. 11. 1959...


Іваничук Роман Іванович

ІВАНИЧУ́К Роман Іванович (27. 05. 1929, с. Трач, нині Косів. р-ну Івано-Фр. обл. – 17. 09. 2016, Львів) – письменник, публіцист, громадсько-політичний діяч. Брат Євгена...


Іваниш Андрій Андрійович

ІВА́НИШ Андрій Андрійович (06. 07. 1957, с. Завосине Великоберезнян. р-ну Закарп. обл.) – диригент, педагог. Засл. арт. України (1998). Закін. Київ. пед. ін-т (1981; кл. хор. диригування С. Турчака)...


Іванишин Василь Петрович

ІВАНИ́ШИН Василь Петрович (23. 03. 1944, c. Зелений Гай Городоц. р-ну Львів. обл. – 08. 05. 2007, м. Дрогобич Львів. обл.) – літературознавець, громадсько-політичний діяч...


Іванишин Володимир Михайлович

ІВАНИ́ШИН Володимир Михайлович (17. 11. 1939, с. Дуба, нині Рожнятів. р-ну Івано-Фр. обл. – не пізніше 15. 12. 1985, Одес. обл....


Іванишин Володимир Петрович

ІВАНИ́ШИН Володимир Петрович (24. 03. 1952, смт Вапнярка Вінн. обл.) – художник декоративного мистецтва. Чл. НСХУ (1988). Закін. Львів. ін-т приклад. та декор. мист-ва (1980; викл. М. Курилич, В. Овсійчук...


Іванишин Марія Іванівна

ІВАНИ́ШИН Марія Іванівна (13. 11. 1962, м. Надвірна Івано-Фр. обл.) – майстриня писанкарства. Чл. НСМНМУ (2011). Закін. Івано-Фр. ін-т нафти і газу (1985), Дрогоб. пед. ін-т (Львів. обл....


Іванишин Петро Васильович

ІВАНИ́ШИН Петро Васильович (04. 06. 1975, м. Сколе Львів. обл.) – літературознавець, культуролог. Син В. Іванишина. Д-р філол. н. (2007), проф. (2008). Закін. Дрогоб. пед ін-т (Львів. обл., 1997)...


Стр. 1 | 9        1    2    Наступна