Енциклопедія Сучасної України--Культура-З-1
Головна / Культура / З
 / Всього статей:  1222


...зой 

…ЗОЙ (грец. ξωή – життя) – частина складних слів, що вказує на зв'язок із поняттям «життя», напр.: криптозой...


Z DEJÍN ČESKOSLOVENSKO-UKRAJINSKÝCH VZŤAHOV 

«Z DEJÍN ČESKOSLOVENSKO-UKRAJINSKÝCH VZŤAHOV» – збірник наукових праць. Виданий у Братиславі 1957 Словац. АН до 100-ліття від дня народж. І. Франка. Статті з питань чес.-словац.-укр. культур. зв'язків написали чес. (Ю. Доланський, Ф. Главачек, В. Гостічка, В. Жачек, В. Жідлицький, Й. Мацукек...


Znicz 

«ZNICZ» – суспільно-науковий журнал. Засн. 1934 однойм. видав. групою. Виходив польс. мовою у Луцьку до 1938. Поширювався на тер. Волині, Рівненщини, Тернопільщини, Львівщини. Друкував статті про істор. минуле краю, висвітлював проблеми сільс. та пром. госп-в Волині...


Zooбизнес 

«ZOOБИ́ЗНЕС» – журнал. Створ. 1996 у Києві. Засн. і гол. ред. – С. Чижиков. Виходить 10 разів на рік рос. мовою; наклад 12 тис. прим. Друкує матеріали про домаш. тварин. Рубрики: «Топ-персона», «Новое поколение», «Персона с обложки», «Собаки», «Кошки», «Премьера номера»...


Zorile bucovinei 

«ZORILE BUCOVINEI» Засн. у лютому 1941 у Чернівцях обкомом ВКП(б) України. Виходить двічі на тиждень румун. мовою; наклад 14 тис. прим. Географія розповсюдження – Чернів., Закарп., Одес. обл. Висвітлює соц., політ., екон. та культурно-спорт. новини. Рубрики: «Emineşciană», «Realizări editoriale»...


З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ 

«З АРХІ́ВІВ ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ» – науково-документальний журнал. Виходить у Києві двічі на рік укр. мовою відповідно до постанови КМ України від 11 вересня 1992. Засн. – гол. редколегія наук.-документал. серії книг «Реабілітовані історією»...


З неволі 

«З НЕВО́ЛІ» – літературно-художній альманах. Виданий 1908 у С.-Петербурзі з метою одержання коштів для укр. політ. засланців у Вологод. губ. У доборі матеріалів, що мали антиуряд. спрямованість, брала участь Леся Українка. Вміщено її драм. поему «На руїнах»...


З потоку життя 

«З ПОТО́КУ ЖИТТЯ́» – альманах. Вийшов 1905 у Херсоні. Упорядники М. Коцюбинський і М. Чернявський 1903 розіслали лист-звернення до І. Франка, Лесі Українки, Панаса Мирного, І. Нечуя-Левицького, М. Старицького, О. Маковея...


З-над хмар і з долин 

...

За авиакадры 

«ЗА АВИАКА́ДРЫ» – газета. Засн. у жовтні 1930 Харків. авіац. ін-том (нині Нац. аерокосміч. ун-т «Харків. авіац. ін-т»). Виходила з різною періодичністю, 1970–95 – щотижня. Поновлена у березні 1998 як місячник...


За алюминий 

«ЗА АЛЮМИ́НИЙ» – газета. Засн. у травні 1932 Дніпров. алюм. комбінатом (нині ВАТ «Запоріз. вироб. алюм. комбінат») під назвою «За радянський алюміній» (виходила укр. мовою неперіодично), від 1935 – «Дніпровський алюміній» (щоденна), 1941–55 не виходила...


За вільну Україну 

«ЗА ВІ́ЛЬНУ УКРАЇ́НУ» – часопис. Виходив 1941–42 у м. Плисків (нині село Погребищен. р-ну Вінн. обл.) двічі на тиждень (усього 57 номерів). Здебільшого матеріали тенденційно висвітлювали події на фронтах та у світі. Вміщував постанови, накази...


За вільну Україну 

...

За волю і права 

«ЗА ВО́ЛЮ І ПРАВА́» – часопис. Виходив 1944 (Б. м., усього 10 номерів). Агітував укр. молодь до зброй. участі у війні на боці Німеччини...


За врожай 

«ЗА ВРОЖА́Й» – журнал. Виходив 1929–30 у Києві укр. мовою раз на 2 тижні (усього 36 номерів). Видавець – Київ. краєва с.-г. дослідна станція. Уміщував матеріали про землеробство і тваринництво (годівля та догляд худоби, племінна справа...


За державність 

«ЗА ДЕРЖА́ВНІСТЬ» – щорічник. Виходив 1929–34 у м. Каліш (Польща), 1935–38 – у Варшаві. Видавець – Укр. воєнно-істор. т-во. Друкував матеріали з історії укр. війська, про минуле укр. народу, його боротьбу за незалежність. Серед авторів – М. Безручко, М. Стечишин...


За збройну Україну 

«ЗА ЗБРО́ЙНУ УКРАЇ́НУ» – журнал. Виходив укр. мовою 1938–39 у Парижі як орган військ. штабу Проводу укр. націоналістів. Ред. – М. Капустянський. Розповсюджувався у Франції...


За красою 

«ЗА КРАСО́Ю» – літературно-художній альманах. Виданий 1905 у Чернівцях на честь О. Кобилянської О. Луцьким коштом М. Грабчука. Збірник був реакцією укр. письменників на незаслужені докори критики на адресу письменниці...


За краще життя 

«ЗА КРА́ЩЕ ЖИТТЯ́» – часопис. Виходив 1941–42 у м. Хорол Полтав. обл. тричі на тиждень (усього 106 чисел; наклад 1700–2500 прим.). Тенденційно висвітлював воєнні події на фронтах, наводив статист. дані про втрати, подавав міжнар. новини...


За Марксо-Ленінську критику 

...

За нашу Україну 

«ЗА НА́ШУ УКРАЇ́НУ» – громадсько-політична газета. Видавала укр. мовою щотижня від березня 2003 до червня 2006 у Києві обл. орг-ція Укр. нар. партії. Висвітлювала громад.-політ. події в Україні та світі. Наклад 3–5 тис. прим. Гол. ред. – В. Закревський (2003–06)...


За незалежність 

«ЗА НЕЗАЛЕ́ЖНІСТЬ» – журнал. Виходив 1934–38 у м. Каліш та Варшаві як бюлетень Гол. управи Укр. ЦК у Польщі. Друкувався щомісяця, від 1936 – двічі на місяць (усього 55 чисел). Містив статті на політ. та ідеол. теми, офіц. інформацію Гол. управи Укр. ЦК...


За нове село 

...

За радянську академію 

«ЗА РАДЯ́НСЬКУ АКАДЕ́МІЮ!» – газета. Видавав від липня 1930 до поч. 1934 ком-т профспілки ВУАН у Києві. Закликала проводити «чистки» серед працівників ВУАН, приділяти увагу критиці наук. продукції, заохочувала вчених до самокритики...


За радянську бавовну 

«ЗА РАДЯ́НСЬКУ БАВО́ВНУ» – журнал. Виходив 1931–33 у Херсоні укр. мовою раз на місяць (усього 20 номерів). Видавці – Укрзернотракторцентр, НДІ бавовництва...


За радянську Україну! 

«ЗА РАДЯ́НСЬКУ УКРАЇ́НУ!» – газета. Виходила тричі на тиждень від липня 1941 до лютого 1943 (усього 126 номерів) під гаслом «Смерть німецьким окупантам!». Засн. як орган Політуправління Пд.-Зх. фронту...


За синім океаном 

«ЗА СИ́НІМ ОКЕА́НОМ» – літературно-художній та громадсько-політичний журнал радянофільського спрямування. Виходив укр. мовою щокварталу 1959–61 та щомісяця 1962–64 в однойм. вид-ві у Нью-Йорку. Пропагував єдність укр. радянофільс. еміграції у США, Канаді...


За соборність 

«ЗА СОБО́РНІСТЬ» – журнал. Виходив неперіодично 1932–35 у Луцьку (усього 9 чисел) як орган Т-ва ім. Митрополита Петра Могили. Розповсюджувався на тер. Волин. воєводства (Польща). Висвітлював проблеми нац.-реліг....


За соціялістичне господарство 

«ЗА СОЦІЯЛІСТИ́ЧНЕ ГОСПОДА́РСТВО» – журнал. Засн. під назвою «За нове господарство» (№ 1–2), виходив 1929–30 у Дніпропетровську укр. мовою раз на 2 тижні (усього 7 номерів). Видавець – Дніпроп. краєва с.-г. дослідна орг-ція для Сх.-степ. краю України...


За сто літ 

«ЗА СТО ЛІТ» – збірник Комісії новішої історії України ВУАН. Виходив у Києві 1927–30 (усього 6 кн., підготовлена до друку 7-ма кн. втрачена на поч. 1930-х рр.); наклад 3 тис. прим. Продовжив видав. програму Істор. секції УНТ з нумерацією її «Записок». Публікував автобіогр....


За технічні культури 

«ЗА ТЕХНІ́ЧНІ КУЛЬТУ́РИ» – журнал. Виходив 1931–33 у Харкові укр. мовою раз на місяць (усього 22 номери). Видавець – Держсільгоспвидав УСРР. Висвітлював діяльність Союзцукру, Укрбавовкому, Трактороцентру, колгоспів, радгоспів...


Заатов Ісмет Аблятифович

ЗАА́ТОВ Ісмет Аблятифович (05. 08. 1954, м. Чирчик Ташкент. обл.) – мистецтвознавець...


Забавлянки 

ЗАБАВЛЯ́НКИ – жанр дитячого фольклору. Ін. назва – утішки. Переважно короткі віршов. твори, які виконують речитативом або наспівують на простеньку мелодію; адресують немовлятам, які сприймають їх як набір приєм. звуків і рухів, а також дітям...


Забазнова Галина Опанасівна

ЗАБА́ЗНОВА Галина Опанасівна (15. 04. 1942, м. Фролово Сталінгр., нині Волгогр. обл., РФ – 24. 07. 2014, Київ) – письменниця. Мати М. Муляр. Чл. НСПУ (1987). Мешкала у Києві. Інвалід по зору. Почала друкуватися від 1965. Авторка зб. пейзаж....


Забалуєв Василь Митрофанович

ЗАБАЛУ́ЄВ Василь Митрофанович (25. 02. 1897, м. Аткарськ, нині Саратов. обл., РФ – 1974, м. Кривий Ріг Дніпроп. обл.) – актор. Засл. арт. УРСР (1953). Працював у театрах Росії (1932–37), Казахстану (1941–43)...


Забара Ігор Володимирович

ЗАБА́РА Ігор Володимирович (09. 07. 1962, Полтава) – актор, режисер, театральний діяч. Закін. Держ. ін-т театр. мист-ва (Москва, 1987; курс Л. Касаткіної). Премія ім. І. Буйницького (1996). Ґран-Прі низки міжнар. театр. фестивалів. Працював актором драм. театрів Москви, Вологди...


Забара Натан Ілліч

ЗАБА́РА Натан Ілліч (; 27. 12. 1908(09. 01. 1909), с. Рогачів Новоград-Волин. пов. Волин. губ., нині Баранів. р-ну Житомир. обл. – 19. 02. 1975, Київ) – єврейський письменник, прозаїк...


Забара Станіслав Сергійович

ЗАБА́РА Станіслав Сергійович (25. 01. 1934, Полтава) – фахівець у галузі обчислювальної техніки. Д-р тех. н. (1980), проф. (1988). Засл. діяч н. і т. України (2009). Держ. премія УРСР в галузі н. і т. (1976)...


Забарний Георгій Миколайович

ЗАБА́РНИЙ Георгій Миколайович (04. 08. 1949, Київ – 16. 04. 2013...


Забашта Василь Іванович

ЗАБА́ШТА Василь Іванович (18. 07. 1918, х. Бабенків, нині с. Бабенкове Ізюм. р-ну Харків. обл. – 20. 04. 2016, с. Дешки Богуслав. р-ну Київ. обл.) – живописець...


Забашта Галина Василівна

ЗАБА́ШТА Галина Василівна (09. 04. 1956, Київ) – художниця декоративно-ужиткового мистецтва. Дочка Василя...


Забашта Ілля Федосійович

ЗАБА́ШТА Ілля Федосійович (02(15). 09. 1908, м. Омськ, Росія – 20. 05. 1954, Харків) – живописець. Чл. СХУ (1947). Учасник 2-ї світ. війни. Закін. Харків. худож. ін-т (1947; викл. О. Кокель, С. Прохоров). Працював викл. у школі НКВС у Харкові (1934–39)...


Забашта Любов Василівна

ЗАБА́ШТА Любов Василівна (21. 01(03. 02). 1918, м. Прилуки, нині Черніг. обл. – 21. 07. 1990, Київ) – письменниця. Дружина Андрія Малишка. Чл. СПУ (1950). Закін. Одес. водний ін-т (1941)...


Забашта Ростислав Васильович

ЗАБА́ШТА Ростислав Васильович (08. 09. 1959, Київ) – мистецтвознавець. Син Василя, брат Галини Забашт...


Забаштанський Володимир Омелянович

ЗАБАШТА́НСЬКИЙ Володимир Омелянович (05. 10. 1940, с. Браїлів, нині смт Жмерин. р-ну Вінн. обл. – 02. 12. 2001, Київ) – поет...


Забейда Володимир Остапович

ЗАБЕ́ЙДА Володимир Остапович (11. 03. 1956, с. Постійне Костопіл. р-ну Рівнен. обл.) – графік і живописець. Чл. НСХУ (1986). Закін. Львів. ін-т приклад. та декор. мист-ва (1982; викл. Т. Драган, М. Курилич...


Забейда-Сумицький Михайло Іванович

ЗАБЕ́ЙДА-СУМИ́ЦЬКИЙ Михайло Іванович (01(14). 06. 1900, с. Ружаниця, нині Брест. обл., Білорусь (за ін. даними – с. Нестеровичі, нині Гроднен. обл., Білорусь) – 21. 12. 1981, Прага) – співак (тенор)...


Забєла-Врубель Надія Іванівна

ЗАБЄ́ЛА-ВРУ́БЕЛЬ Надія Іванівна (справж. – Забіла; 20. 03(01. 04). 1868, м. Ковно, нині Каунас, Литва – 21. 06 (04. 07). 1913, С.-Петербург) – співачка (лірико-колоратурне сопрано). Дружина М. Врубеля...


Забитко Ірина Остапівна

ЗАБИ́ТКО Ірина Остапівна (19. 10. 1954, м. Чикаґо, шт. Іллінойс...


Забіла Наталія Львівна

ЗАБІ́ЛА Наталія Львівна (20. 02(05. 03). 1903, С.-Петербург – 06. 02. 1985, Київ) – письменниця...


Забіла (Забелло) Пармен Петрович

ЗАБІ́ЛА (ЗАБЕ́ЛЛО) Пармен Петрович (28. 07 (09. 08). 1830, с. Монастирище Борзнян. пов., нині Ічнян. р-ну Черніг. обл. – 12(25). 02. 1917, м. Лозанна, Швейцарія, похов. у С.-Петербурзі) – скульптор. Небіж поета Віктора, дід Наталії Забіл...


Забіляста Лідія Леонідівна

ЗАБІЛЯ́СТА Лідія Леонідівна (08. 09. 1953, с. Олено-Косогорівка Кіровогр. р-ну Кіровогр. обл.) – співачка (сопрано), педагог. Нар. арт. УРСР (1985). Лауреатка Респ. ім. М. Лисенка (Одеса, 1978), 6-го Міжнар. ім. П. Чайковського (Москва, 1982; обидва – 1-а премія)...


Забірко Віталій Сергійович

ЗАБІ́РКО Віталій Сергійович (22. 12. 1951, м. Артемівськ...


Заблоцька Світлана Михайлівна

ЗАБЛО́ЦЬКА Світлана Михайлівна (22. 05. 1936, Дніпропетровськ) – модельєр. Чл. НСХУ (1988). Закін. Львів. ін-т приклад. та декор. мист-ва (1961; викл. В. Монастирський, І. Скобало)...


Заблуда Анатолій Федорович

ЗАБЛУ́ДА Анатолій Федорович (15. 07. 1933, с. Мартинківці Городоц. р-ну, нині Хмельн. обл.) – живописець, графік і письменник. Дипломант 1-го міжнар. конкурсу плакатів (Москва...


Забой 

«ЗАБО́Й» – літературно-мистецький і громадсько-політичний ілюстрований журнал. Виходив 1923–25 і 1927–32 в м. Артемівськ (нині Донец. обл.)...


Забой 

«ЗАБО́Й» – спілка пролетарських письменників і поетів Донбасу. Засн. 1924 у м. Артемівськ (нині Донец. обл.) Б. Горбатовим, Г. Баглюком, Ф. Ковалевським, А. Заходяченком, Юрієм Чорним-Діденком, М. Олейниківим, М. Тардовим, Ю. Жуковим, Д. Семеновим...


Забой Аліса Василівна

ЗАБО́Й Аліса Василівна (18. 08. 1946, Київ) – скульпторка. Чл. НСХУ (1989). Закін. у Києві Респ. художню школу ім. Т. Шевченка (1964; викл. Б. Довгань, Є. Семенов)...


Заболотна Валентина Ігорівна

ЗАБОЛО́ТНА Валентина Ігорівна (дівоче – Бжеська; псевд. – Бошно, Стрілець; 08. 01. 1940, Київ – 13. 10. 2016, Київ) – театрознавець, педагог. Дочка І. Бжеського...


Заболотна Наталія Вікторівна

ЗАБОЛО́ТНА Наталія Вікторівна (26. 06. 1957, Харків) – музикознавець, педагог. Дочка О. Гусарової. Д-р мистецтвознавства (2002)...


Заболотний Валерій Олександрович

ЗАБОЛО́ТНИЙ Валерій Олександрович (27. 11. 1968...


Заболотний Володимир Гнатович

ЗАБОЛО́ТНИЙ Володимир Гнатович (01(13). 08. 1898, с. Карань, нині у складі м. Переяслав-Хмельницький Київ. обл. – 03. 08. 1962, Київ) – архітектор. Д-р арх-ри, проф. (1953). Президент Академії арх-ри УРСР (1945–56)...


Заболотний Іван Петрович

ЗАБОЛО́ТНИЙ Іван Петрович (12. 06. 1949, с. Чернацьке Середино-Будського р-ну Сум. обл.) – хоровий диригент...


Заболотний Олександр Михайлович

ЗАБОЛО́ТНИЙ Олександр Михайлович (08. 10. 1938, с. Вітрівка Новогеоргіїв. р-ну...


Заболотний Петро Олександрович

ЗАБОЛО́ТНИЙ Петро Олександрович (19. 01. 1954, с. Сивороги Дунаєвец. р-ну Хмельн. обл.) – кларнетист, педагог. Засл. арт. України (2008). Лауреат Респ. конкурсу виконавців на духових та ударних інструментах (Донецьк, 1980, 1-а премія). Закін. Київ. консерваторію (1979; викл. С. Ригін...


Заболотного В. Г. Архітектора Меморіальний музей 

ЗАБОЛО́ТНОГО В. Г. АРХІТЕ́КТОРА Меморіальний музей Розташ. у м. Переяслав-Хмельницький Київ. обл. Структур. підрозділ «Переяслав» Національного історико-етнографічного заповідника. Засн. 1962 у будинку (збудов. 1911)...


Заболотного Д. К. Академіка Меморіальний музей 

ЗАБОЛО́ТНОГО Д. К. АКАДЕ́МІКА Меморіальний музей Засн. 1930 у с. Заболотне Крижопіл. р-ну, нині Вінн. обл. До 1985 був підпорядк. Мін-ву культури УРСР...


Заболоцька Наталія Олексіївна

ЗАБОЛО́ЦЬКА Наталія Олексіївна (18. 10. 1964, м. Феодосія...


Заболоцький Микола Олексійович

ЗАБОЛО́ЦЬКИЙ Микола Олексійович (Заболоцкий Николай Алексеевич; 24. 04(07. 05). 1903, м. Казань, нині Татарстан, РФ – 14. 10. 1958, Москва) – російський письменник, перекладач. Закін. Ленінгр. пед. ін-т (нині С.-Петербург; 1925). Співзасн. групи «ОБЭРИУ» (Об'єднання єдино реаліст. мист-ва...


Заборовський Леонід Олександрович

ЗАБОРО́ВСЬКИЙ Леонід Олександрович (13. 02. 1967, с. Олександрівка Корюків. р-ну Черніг. обл.) – живописець. Чл. НСХУ (1999). Закін. Одес. пед. ін-т (1992; викл. О. Письмиченко...


Заборовський Стефан Теодорович

ЗАБОРО́ВСЬКИЙ Стефан Теодорович (28. 02. 1946, с. Костянтинівка Кам'янка-Бузького р-ну Львів. обл.) – актор, співак (тенор). Засл. арт. України (1997). Закін. театр. студію при Київ. театрі оперети (1971; викл. С. Матеюк...


Забочень Михайло Степанович

ЗАБО́ЧЕНЬ Михайло Степанович (08. 06. 1925, м-ко Звенигородка Київ. губ., нині місто Черкас. обл. – 19. 10. 2002, м. Корольов Моск. обл.) – філокартист і мистецтвознавець. В'язень Освенціма й Бухенвальда. Навч. у Київ. військ. уч-щі зв'язку...


Забредовський Степан Григорович

ЗАБРЕДО́ВСЬКИЙ Степан Григорович (16. 06. 1958, смт Усть-Абакан, Хакасія, РФ) – хореограф, педагог. Канд. пед. н. (1997)...


Забрило Клим Степанович

ЗАБАРИ́ЛО Клим Степанович (24. 10 (05. 11). 1898, с. Гостомель, нині смт Ірпін. міськради Київ. обл. – 24. 11. 1976, Львів) – літературознавець, перекладач...


Заброда Оксана Кирилівна

ЗАБРО́ДА Оксана Кирилівна (26. 12. 1906 (08. 01. 1907), с. Трипілля, нині Обухів. р-ну Київ. обл. – 20. 11. 1977, Київ) – актриса, режисер. Дружина Ю. Костюка. Засл. арт. УРСР (1957). Закін. Київ. муз.-драм. ін-т (1928)...


Заброцька Євгенія Ісаківна

ЗАБРО́ЦЬКА Євгенія Ісаківна (27. 11. 1953...


Забудський Ігор Володимирович

ЗАБУ́ДСЬКИЙ Ігор Володимирович (08. 06. 1960...


Забужко Оксана Стефанівна

ЗАБУ́ЖКО Оксана Стефанівна (19. 09. 1960, Луцьк) – письменниця, філософ, громадська діячка. Канд. філос. н. (1987). Чл. Укр. ПЕН-клубу (1992, віце-президент), АУП (1997). Орден княгині Ольги 3-го ступ. (2009). Народилася в родині філоло-гів...


Зав’язкін Олег Володимирович

ЗАВ'Я́ЗКІН Олег Володимирович (20. 04. 1971, м. Макіївка Донец. обл.) – письменник. Чл. НСПУ (2006). Закін. Донец. ун-т (1998). Від 2004 – заст. гол. ред. вид-ва «БАО» (Донецьк). Дебютував як поет у альманасі «Кальміюс» (1999...


Зав’ялов Анатолій Іванович

ЗАВ'Я́ЛОВ Анатолій Іванович (26. 11. 1930, м. Каліш, Польща) – художник монументально-декоративного мистецтва, графік...


Стр. 1 | 16        1    2    Наступна