ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Кошечко В’ячеслав Григорович

КОШЕ́ЧКО В’ячеслав Григорович (22. 06. 1946, Житомир) – фізико-хімік. Доктор хімічних наук (1987), професор (1996), академік НАНУ (2006). Заслужений діяч науки і техніки України (1997). Державна премія України в галузі науки і техніки (1993). Пре­мії ім. О. Бродського (1998) та ім. Л. Писаржевського (2012) НАНУ. Орден князя Ярослава Мудрого 5-го (2008), 4-го (2016), 3-го (2021) ступенів. Закін. Ужгород. університет (1969). Від 1971 працює в Інституті фіз. хімії НАНУ (Київ): від 1986 – зав. лаб. елек­троорган. реакцій, одночасно 1998–2008 – заступник директора з наукової роботи, від 2008 – директор та водночас завідувач відділу вільних радикалів. Зробив знач. внесок у роз­виток широкого кола проблем сучас. фіз. хімії: теорії хім. будо­ви, кінетики та реакцій. здатно­сті; елементар. актів і механізмів хім. реакцій; фіз.-хім. прин­ципів упр. хім. процесами та різ­них ме­тодів їхньої активації; тер­моди­наміки, сольватохромії, асо­ціа­тивно-дисоціатив. рівноваг за участі іон-радикалів; кінетики і механізмів електрокаталіт. реак­цій; гомоген. каталізу; елек­троор­ган. хімії; розроблення су­час. підходів до створення хім. дже­рел струму. Обґрунтував положення про ключову роль катіон-радикалів у перебігу низки про­цесів електрофіл. заміщення; виявив і сформулював осн. фак­тори, що визначають реакц. здат­ність катіон-радикалів різних класів в окисно-віднов. реакціях з вільними радикалами, орган. та неорган. молекулами; розро­бив нові ефективні хім. та елек­трохім. способи одержання важ­ливих орган. сполук; ство­рив та впровадив у серійне ви­роб-во в Україні й РФ нові літієві джере­ла струму.

Пр.: Окислительно-восстановитель­ные реакции свободных радикалов. К., 1976; Проблемы химии свободных радикалов. К., 1984; Freon electrochemis­try in room-temperature ionic liquids // J. of Electroanalytical Chemistry. 2007. Vol. 602; Activation of free-radical polyfluoroalky­lation of organic substrates with freon BrCF2CF2Br using a system of organic ba­se electron transfer mediator // J. of Fluo­rine Chemistry. 2010. Vol. 131; Влияние природы растворителя и фоновой соли на процесс электрохимически активи­руемого введения СО2 в фторсодержащие ароматические имины с получе­нием аминокислот // ТЭХ. 2010. Т. 46 (усі – спів­авт.).

Літ.: 60-річчя академіка НАН України В. Г. Кошечка // Вісн. НАНУ. 2006. № 6; Кошечко Вячеслав Григорович. К., 2011.

Л. Ю. Долгіх

Основні праці

Окислительно-восстановитель­ные реакции свободных радикалов. К., 1976; Проблемы химии свободных радикалов. К., 1984; Freon electrochemis­try in room-temperature ionic liquids // J. of Electroanalytical Chemistry. 2007. Vol. 602; Activation of free-radical polyfluoroalky­lation of organic substrates with freon BrCF2CF2Br using a system of organic ba­se electron transfer mediator // J. of Fluo­rine Chemistry. 2010. Vol. 131; Влияние природы растворителя и фоновой соли на процесс электрохимически активи­руемого введения СО2 в фторсодержащие ароматические имины с получе­нием аминокислот // ТЭХ. 2010. Т. 46 (усі – спів­авт.).

Рекомендована література

  1. 60-річчя академіка НАН України В. Г. Кошечка // Вісн. НАНУ. 2006. № 6;
  2. Кошечко Вячеслав Григорович. К., 2011.
Читати у файлі PDF

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Кошечко В’ячеслав Григорович / Л. Ю. Долгіх // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-1720. – Останнє поновлення : 25 січ. 2024.

Том ЕСУ:

15-й

Дата виходу друком тому:

2014

Дата останньої редакції статті:

2024-01-25

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

Ключове слово:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

1720

Кількість переглядів цього року:

35

Схожі статті

Лизогуб
Людина  |  Том 17 | 2016
С. Є. Онищенко
Кременчуцький район
Населені пункти  | Том 15 | 2014
С. В. Коваленко, Ю. О. Нагорний
Мигаль
Людина  |  Том 20 | 2018
Я. Ю. Тевтуль, Й. В. Ксенофонтов

Нагору