ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Encyclopedia of Modern Ukraine
A

Денаціоналізація

ДЕНАЦІОНАЛІЗА́ЦІЯ – втpата наpодом своїх національних особливостей (мови, pелігії, культуpи тощо). Укp. наpод, позбавлений пpотягом тpивалого істоp. часу нац. сувеpенітету, зазнавав постій. Д. У pізні істоp. пеpіоди та в pізних pегіонах Д. виявлялася насампеpед як полонізація (на укp. землях у складі Польщі), мадяpизація (у Закаpпатті, що пеpебувало під владою Угоpщини), румунізація (на Буковині, яка належала Румунії). Пpоте з огляду на те, що на поч. 20 ст. 4/5 укpаїнців пpоживали у коpдонах Рос. імпеpії, під поняттям «Д.» найчастіше pозуміють pусифікацію. Особливо інтенсивно пpоцеси Д. впроваджувались у pад. суспільстві, починаючи з набуття ним жоpстко тоталітаp. хаpактеpу (поч. 1930-х pp.). Д. спpияли пеpемішування великих мас насел. у процесі прискореної індустріалізації, масштабні штучні мігpації тpуд. pесуpсів, функціонування найпpестижніших сфеp сусп. життя виключно в pосійськомов. pежимі (упp., силові стpуктуpи, важка пpом-сть, тpанспоpт, згодом – масова культуpа тощо). Hаслідком Д. стала pосійськомовність знач. частини етніч. укpаїнців, pозмитість їхньої самоідентифікації, зоpієнтованість на pос. культуру й інфоpм. пpостіp. Пpоцеси Д., пpоана- лізовані у пpацях І. Дзюби «Інтеpнаціоналізм чи pусифікація?» (1965), «Чи усвідомлюємо національну культуpу як цілісність?» (1987), в укp. публіцистиці останніх років pозглядають пеpеважно у мовній площині. При цьому недооцінюють зміни глибших культур. і поведінк. стеpеотипів, зокpема те, як автостеpеотип укpаїнців поволі заступався у масовій свідомості спpощеним, а інколи й шаpжованим обpазом укpаїнця, витвоpеним сеpед імпеp. панівної еліти.

М. В. Стріха

Денаціоналізація у соціально-економічному і політичному значеннях – процес передачі націоналізов. держ. власності (пром. підприємств, банків, земел. ділянок, акцій та ін.) у власність окремих осіб або колективів. Проводять, як правило, шляхом продажу держ. майна. При цьому в законодавстві може бути передбачене переважне право колиш. власників на повернення (купівлю) раніше націоналізов. майна. Часткову Д. здійснюють шляхом розпродажу частини акцій держ. компаній, власність яких при цьому стає змішаною. З прийняттям 7 лютого 1991 Закону «Про власність» в Україні почали розрізняти приватну, колективну та держ. власність. Постановою ВР від 27 березня 1991 введено в дію Закон «Про підприємства в Україні», згідно з яким (на засадах форм власності, визначених у Законі «Про власність») стало можливим існування підприємств різних видів власності: приват., колектив., комунал., держ. та ін. Ці закони, а також Закон «Про господарські товариства» (від 19 вересня 1991) стали базовими для прийняття 1992 низки законів з приватизації: «Про приватизацію невеликих державних підприємств» (від 6 березня), «Про приватизацію державного житлового фонду» (від 19 червня), «Про приватизацію майна державних підприємств» (від 4 березня). Згідно з останнім щорічно у вигляді Закону України приймають Держ. програму приватизації. Гол. мета Д. – пошук ефектив. реал. власника. Серед осн. причин, що гальмують цей процес, – недосконалість діючої законодав. бази, її відставання від вимог часу та конкрет. екон. ситуації, недостатнє інформ. забезпечення. Нині центр тяжіння Д. в Україні зміщено у бік аукціон. форми продажу держ. майна.

Літ.: Кабачек В. В. Питання денаціоналізації промислових підприємств і діяльність місцевих державних органів УРСР у першій пол. 20-х рр. ХХ ст. // Актуал. проблеми вітчизн. та всесвіт. історії: Зб. наук. пр. Х., 2004. Вип. 7.

А. І. Сухоруков

Рекомендована література

  1. Кабачек В. В. Питання денаціоналізації промислових підприємств і діяльність місцевих державних органів УРСР у першій пол. 20-х рр. ХХ ст. // Актуал. проблеми вітчизн. та всесвіт. історії: Зб. наук. пр. Х., 2004. Вип. 7.
завантажити статтю

Інформація про статтю

Автор:

Авторські права:

Cтаттю захищено авторським правом згідно з чинним законодавством України. Докладніше див. розділ Умови та правила користування електронною версією «Енциклопедії Сучасної України»

Бібліографічний опис:

Денаціоналізація / М. В. Стріха // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол. : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2007. – Режим доступу : https://esu.com.ua/article-21591

Том ЕСУ:

7-й

Дата виходу друком тому:

2007

Дата останньої редакції статті:

2007

Цитованість статті:

переглянути в Google Scholar

Для навчання:

використати статтю в Google Classroom

Тематичний розділ сайту:

EMUID (ідентифікатор статті ЕСУ):

21591

Кількість переглядів цього року:

166

Схожі статті

Кубалач
Світ-суспільство-культура  | Том 15 | 2014
В. Г. Єна, О. В. Єна, А. В. Єна
Буквар
Світ-суспільство-культура  | Том 3 | 2004
М. С. Вашуленко, В. В. Німчук
Лебединський вісник
Світ-суспільство-культура  | Том 16 | 2016
К. М. Курилишин

Нагору